Nájdené právne články pre výraz: znalecká činnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

241 dokumentov
246 dokumentov
1256 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.

Úryvok z textu:
Ne­zá­kon­ný zna­lec­ký expe­ri­ment a je­ho dôs­led­ky pre pou­ži­teľ­nosť zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia v tres­tnom konaní Úče­lom toh­to prís­pev­ku je na kon­krét­nom prí­pa­de z praxe pou­ká­zať na po­mer­ne čas­tú prax znal­cov, kto­rí v rám­ci vy­pra­co­vá­va­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku prek­ra­ču­jú svo­je kom­pe­ten­cie a pris­tu­pu­jú k vy­ko­ná­va­niu vy­šet­ro­va­cích úko­nov, na pod­kla­de kto­rých nás­led­ne for­mu­lu­jú svo­je od­bor­né zá­ve­ry. V kon­krét­nej tres­t
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ.

Úryvok z textu:
Motto: „Nič neohrozuje mýty viac ako fakty.“  „VEK“ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EÚ – PRÍBEH DESIATICH ROKOV SKÚSENOSTÍ NIELEN S NOVÝM ZÁKONOM O ZNALCOCH Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektor
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V článku je poskytnutá krátka úvaha o zásade "iura novit curia" s ohľadom na činnosť znalca v oblasti práva.

Úryvok z textu:
Jednou z najstarších zásad výkonu a predovšetkým účelu nielen súdnej moci, ale aj štátu a jej orgánov, je zásada "iuria novit curia" - súd pozná právo. Okrem toho, že iura novit curia je všeobecne uznávanou zásadou pri rozhodovacej činnosti súdov a z dôvodu právnej istoty, účelnosti a efektivity aj štátu ako takého, je taktiež explicitne vyjadrená v právnom poriadku a judikatúre Slovenskej republiky. Ust. § 121 Občianskeho súdneho poriadku: "Netreba dokazovať skuto
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Zna­lec v tres­tnom ko­na­ní – vy­bra­né prob­lé­my vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 18.09.2017 v Jus­tič­nej aka­dé­mii v Pe­zin­ku Rám­co­vý ok­ruh tém: 1/ pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní 2/ prib­ra­tie znal­ca a vy­me­dzenie otá­zok znal­co­vi 3/ vý­sluch znal­ca 4/ hod­no­te­nie zna­lec­ké­ho po­sud­ku 5/ prík­la­dy z ap­li­kač­nej praxe 1/ Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní – pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Od 1.1.2016 sú platné a účinné viaceré zmeny právnej úpravy v znaleckej činnosti i ďalšie inovácie v nej. Jednou z najdôležitejších je zmena právnej úpravy týkajúca sa vyšetrenia duševného stavu v trestnom konaní, ktorá bola neúspešne navrhovaná už pred niekoľmi rokmi.

Úryvok z textu:
Na základe poslaneckého pozmeňujúceho návrhu prišlo k zmenám v § 142 odsek 1, § 149 odsek 2, ktoré súvisia s úplne novým znením § 148 odsek 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov- ďalej len “TP”, ktorý s účinnosťou k 1.1.2016 znie: „(1) Duševný stav obvineného vyšetruje znalec z odboru psychiatrie.“. Vzhľadom na skutočnosť, že zmena bola prijatá na základe poslaneckého pozmeňujúceho návrhu je možné jeho stručné zdôvodnenie doplniť o nasledujúce úvahy,
Autor: pplk. doc. RNDr. Tatiana Hajdúková PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Úspešná realizácia a aplikácia práva sa v mnohých prípadoch nezaobíde bez znalecko-odborného posúdenia veci odborníkom. Ustanovenie znalca na spracovanie posudku uskutočňuje orgán verejnej moci podľa zákona upravujúceho otázky znalcov, znaleckých organizácií a znaleckých ústavov. Obvinený má tiež právo, aby mu preložili alebo pretlmočili všetky skutočnosti nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého procesu vrátane uplatnenia práva na obhajobu. Cieľom vedeckej štúdie je poukázať na rôznorodosť dĺžky trvania spracovania znaleckého úkonu, tlmočníckych a prekladateľských služieb, ktoré môžu výrazne vp ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod V zmysle § 2 ods. 1. zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom zneníje základnou úlohou Policajného zboru ochrana základných práv a slobôd, najmä pri ochraneživota, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. Napriek prítomnosti istých opakujúcich sa každodenných stereotypov, neexistujú dva rovnakédni, ani ľudia s identickými životnými osudmi. Jedinečnosť je výrazným znakom ľudského bytia. Menej stabilní ľudia pri pocite neistoty, ohrozenia, p
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.

Úryvok z textu:
Úloha tlmočníkov a prekladateľov vykonávajúcich činnosť podľa ZakZTP je vyjadrená predovšetkým v nasledujúcich ustanoveniach Ústavy a ZakZTP. Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.“. Podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa odseku 2,
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: väzbakonanie o väzbe pozbavenie osobnej slobody
Abstrakt: Pri zmienke o páchateľovi v putách si čitatelia spravidla predstavia zadržanú osobu, ktorá je predvádzaná pred sudcu, ktorý rozhoduje o jej väzbe.

Úryvok z textu:
Z pohľadu ústavy, do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu. Rovnováhu medzi verejným záujmom na dočasné pozbavenie osobnej slobody (väzba) obvineného a jeho právom na osobnú slobodu zabezpečuje Trestný poriadok. Pri rozhodovaní o väzbe je obligatórnou podmienkou začaté trestné stíhanie a dôvody vedúce k podozreniu, že predmetný skutok, ktorý má znaky trestného činu, spáchal obvinený. Súčasne musia existovať konkrétne skutočnosti tzv. útekove
Autor: JUDr. Matúš Kováč
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zákonnosť a prípustnosť výsluchu obzvlášť zraniteľnej obete, s dôrazom na prítomnosť psychológa alebo znalca.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Od 1. januára 2018 je v podmienkach Slovenskej republiky účinný zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), ktorým sa vykonala úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ a smernice Rady 2004/80/ES. Cieľom zákonodarcu bolo jednoznačne vymedziť silné postavenie obete a to atribútmi, ktoré možno zjednodušene rozdeliť na morálne a právne. Je prirodzené, že účelom zákona o obetiach
Autor: JUDr. Miriam Odlerová PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Štúdia porovnáva pôsobnosť jednotlivých policajno-bezpečnostných zložiek v Slovenskej republike a úloh, ktoré sú stanovené právnymi predpismi príslušníkom Policajného zboru, obecnej polície, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Tieto policajno-bezpečnostné zložky vo svojom súhrne vytvárajú systém, ktorý plní úlohy najmä vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Úryvok z textu:
Úvod V Slovenskej republike vykonáva svoju pôsobnosť a právomoc niekoľko zložiek policajno-bezpečnostnej povahy, príslušníci ktorých disponujú osobitnými oprávneniami a možnosťou používať donucovacie prostriedky, zároveň im právne predpisy ukladajú podobné povinnosti. Keďže pre ne neexistuje spoločné pomenovanie, pre účely teórie ich môžeme označiť všeobecnejším pojmom „policajno-bezpečnostné zložky“. Typický je pre ne najmä ich represívny charakter, avšak vykonávajú aj preventívnu činnos
MENU