Nájdené právne články pre výraz: znalecké dokazovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3480 dokumentov
3469 dokumentov
20025 dokumentov
6 dokumentov
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ Dokazovanie predstavuje kľúčové štádium civilného procesu, ktoré smeruje k zisteniu skutkového stavu veci, ktoré tvorí podklad pre meritórne rozhodnutie. Z hľadiska teoretických východísk môžeme konštatovať, že moderný civilný proces, a to aj v podmienkach Slovenskej republiky zodpovedá sociálnej koncepcii civilného procesu. Sociálna teória civilného procesu je budovaná, okrem iného, na prejednacom princípe. Prejednací princíp (zásada) je v sociálnej koncepcii
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Autori rekodifikácie v rámci školení uvádzajú, že pôvodný plán bol taký, že spolu s novými procesnými kódexmi bude prijatá kompletne nová úprava pravidiel fungovania znalcov. Zo známych aj neznámych dôvodov sa tak nestalo a k úprave znaleckého dokazovania v CSP preto úplne neladí súčasný zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.).

Úryvok z textu:
Autori rekodifikácie v rámci školení uvádzajú, že pôvodný plán bol taký, že spolu s novými procesnými kódexmi bude prijatá kompletne nová úprava pravidiel fungovania znalcov. Zo známych aj neznámych dôvodov sa tak nestalo a k úprave znaleckého dokazovania v CSP preto úplne neladí súčasný zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.). Nemalo by to však priniesť problémy, ktoré nebude možné preklenúť výkladom – najväčšie zmeny v znaleckom dokazovaní, alebo omnoho pre
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Kľúčové slová: odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie
Abstrakt: Ak sa pýtate, či odborné vyjadrenie môže vypracovať len znalec (alebo aj niekto, kto má v danej oblasti dostatočné poznatky a skúsenosti – napríklad zástupcovia realitnej kancelárie pri odhade cien nehnuteľností), tak dôvodová správa odpovedá, že „splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na podanie odborného vyjadrenia si súd posúdi sám.“. Nasvedčuje to záveru, ktorý vyplýva aj z textu zákona (neuvádza sa, že odborne spôsobilou osobou je len znalec) a teda, že odborné vyjadrenie môže podať aj neznalec.

Úryvok z textu:
Autori rekodifikácie v rámci školení uvádzajú, že pôvodný plán bol taký, že spolu s novými procesnými kódexmi bude prijatá kompletne nová úprava pravidiel fungovania znalcov. Zo známych aj neznámych dôvodov sa tak nestalo a k úprave znaleckého dokazovania v CSP preto úplne neladí súčasný zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.). Nemalo by to však priniesť problémy, ktoré nebude možné preklenúť výkladom –  najväčšie zmeny v
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predmetnom príspevku sa jeho autori zameriavajú na procesné aspekty úpadkových deliktov, predovšetkým na znalecké dokazovanie z odborov Ekonómia a manažment, Písmoznalectvo a Kriminalistika, grafická diagnostika. Autori dochádzajú k záveru, že predovšetkým v prípade konkurzu veľkých obchodných spoločností, u ktorých je účtovníctvo rozsiahle a kompletné, je z hľadiska aplikačnej praxe nevyhnutným predovšetkým znalecké dokazovanie z odboru Ekonómia a manažment a v prípade menších obchodných spoločností, u ktorých býva účtovníctvo nekompletné, nevyhnutným je znalecké dokazovanie aj z odborov Pí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Za úpadkové trestné činy považujeme tie, ktorých skutkové podstaty vymedzuje Trestný zákon, a nimi sú najmä trestné činy podvodného úpadku (§227), zavineného úpadku (§228), poškodzovania veriteľa (§ 239), zvýhodňovanie veriteľa (§ 240) a machinácie v súvislosti s konkurzným a vykonávacím konaním (§ 241). Skutkové podstaty všetkých týchto trestných činov sú zaradené medzi trestné činy proti majetku v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona. V podmienkach Slovenskej republi
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Niekoľko poznámok, ktoré nadväzujú na článok Tomáša Hudeca a zaoberajú sa problematikou trestného činu nezaplatenia dane a poistného

Sprievodný text: S člán-kom To-má-ša Hu-de-ca s náz-vom „Ne-zap-la-te-nie da-ne a pois-tné-ho – Vy-šet-ro-va-nie ale-bo no-vo-do-bý in-kvi-zič-ný pro-ces“ je nut-né sa sto-tož-niť v tom, že na napl-ne-nie zna-kov zá-klad-nej skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu ne-zap-la-te-nia da-ne a pois-tné-ho pod-ľa § 278 ods. 1 Tr. zák. sa cel-kom ne-po-chyb-ne vy-ža-du-je úmy-sel-né za-vi-ne-nie. Ak te-da do-zo-ro-vý pro-ku-rá-tor sku-toč-ne za-mie-tol sťaž-nosť ob-vi-ne-né-ho (tak ako to po-pi-su-je autor člán-ku) s od-ôvod-ne-ním, že ob-vi-ne-ný „bol ako po-vin-ne ne-mo-cen-sky a dô-chod-ko-vo pois-te-ná oso-ba po-vin-ný od-vá-dzať pois-tné, čo mu vy-plý-va zo zá-ko-na o so-ciál-nom pois-te-ní, pri-čom nie je roz-ho-du-jú-ce aké mal príj-my, pre-to-že bol po-vin-ný pla-tiť pois-tné naj-me-nej z mi-ni-mál-ne-ho vy-me-ria-va-cie-ho zá-kla-du a to aj vte-dy, keď je-ho sku-toč-né príj-my ne-do-sa-ho-va-li ten-to mi-ni-mál-ny vy-me-ria-va-cí zá-klad“, tak ta-ká-to ar-gu-men-tá-cia je ab-so-lút-ne v roz-po-re s us-ta-no-ve-nia-mi Tres-tné-ho zá-ko-na (v roz-po-re so zá-klad-mi tres-tnop-ráv-nej zod-po-ved-nos-ti), pre-to-že zá-sa-du vy-vo-dzo-va-nia zod-po-ved-nos-ti za za-vi-ne-né ko-na-nie, kto-rá sa de-sať-ro-čia up-lat-ňu-je v tres-tnom prá-ve nep-rí-pus-tne nah-rá-dza ob-jek-tív-nou zod-po-ved-nos-ťou oso-by za nás-le-dok, pres-nej-šie za dlh.

Úryvok z textu:
1/ S člán­kom To­má­ša Hu­de­ca s náz­vom „Ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho – Vy­šet­ro­va­nie ale­bo no­vo­do­bý in­kvi­zič­ný pro­ces“ je nut­né sa sto­tož­niť v tom, že na napl­ne­nie zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­zap­la­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 278 ods. 1 Tr. zák. sa cel­kom ne­po­chyb­ne vy­ža­du­je úmy­sel­né za­vi­ne­nie. Ak te­da do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor sku­toč­ne za­mie­tol sťaž­nosť ob­vi­ne­né­ho (tak ako to po­pi­su­
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.

Úryvok z textu:
Ne­zá­kon­ný zna­lec­ký expe­ri­ment a je­ho dôs­led­ky pre pou­ži­teľ­nosť zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia v tres­tnom konaní Úče­lom toh­to prís­pev­ku je na kon­krét­nom prí­pa­de z praxe pou­ká­zať na po­mer­ne čas­tú prax znal­cov, kto­rí v rám­ci vy­pra­co­vá­va­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku prek­ra­ču­jú svo­je kom­pe­ten­cie a pris­tu­pu­jú k vy­ko­ná­va­niu vy­šet­ro­va­cích úko­nov, na pod­kla­de kto­rých nás­led­ne for­mu­lu­jú svo­je od­bor­né zá­ve­ry. V kon­krét­nej tres­t
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok ponúka analýzu a návrhy riešení základných interpretačných otázok jedného z nových inštitútov rekodifikovaného civilného procesu, súkromného znaleckého posudku. Autori v stručnosti predostierajú základné komparatívne i doktrinálne východiská skúmaného inštitútu. Ťažiskom článku je rozbor „rovnocennosti“ súkromného znaleckého posudku so znaleckým dokazovaním nariadeným súdom, ako aj analýza dvoch časových verzií súkromného znaleckého posudku: súkromného znaleckého posudku predloženého spolu so žalobou a toho predloženého až v pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Jednou z najväčších zmien v právnej úprave dokazovania v civilnom procese, prijatou zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilným sporovým poriadkom (ďalej len „CSP“), je výslovné normatívne zakotvenie tzv. súkromného znaleckého posudku – t. j. znaleckého posudku, ktorý súdu predložila sporová strana. Dôvodom prijatia tejto právnej úpravy bola celková zmena koncepcie civilného procesu, ktorý je procesom kontradiktórnym, ovládaným modifikovaným
Autor: doc. JUDr. Mária Nováková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku sa budeme zaoberať štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré by mali zabezpečovať vysoký stupeň klinickej istoty zdravotníckemu pracovníkovi. Súčasne budeme analyzovať ochranu zdravotníckeho pracovníka v prípade, že si pri diagnostickej a liečebnej terapii zvolí slabší stupeň klinickej istoty.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Realita ochrany zdravia a zdravotnej starostlivosti patrí k najzložitejším objektom skúmania. Je absolútne nevyhnutné, aby teória na základe dôsledného pozorovania, analyzovania a zovšeobecňovania, prichádzala s novými odporúčaniami pre skvalitnenie organizácie zdravotníckeho systému a pre uskutočňovanie úspešnej zdravotnej politiky.[1] Predmetom príspevku je predovšetkým analýza správneho poskytovania zdravotnej s
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Zna­lec v tres­tnom ko­na­ní – vy­bra­né prob­lé­my vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 18.09.2017 v Jus­tič­nej aka­dé­mii v Pe­zin­ku Rám­co­vý ok­ruh tém: 1/ pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní 2/ prib­ra­tie znal­ca a vy­me­dzenie otá­zok znal­co­vi 3/ vý­sluch znal­ca 4/ hod­no­te­nie zna­lec­ké­ho po­sud­ku 5/ prík­la­dy z ap­li­kač­nej praxe 1/ Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní – pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­
MENU