Nájdené právne články pre výraz: znalecký posudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 136

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9625 dokumentov
4830 dokumentov
44787 dokumentov
154 dokumentov
196 dokumentov
103 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V aplikačnej praxi súdov sa stal štandardným a ustáleným prístup, ktorý poväčšine vylučuje možnosť účastníka civilného súdneho konania položiť otázky znalcovi v štádiu pred vypracovaním znaleckého posudku. Spravidla je účastníkom rovno doručené uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, v ktorom už sú súdom definované úlohy a otázky, ktoré má znalec zodpovedať, a to bez toho, aby bol účastník vyzvaný na možnosť participovať na formulácii týchto otázok.

Úryvok z textu:
V aplikačnej praxi súdov sa stal štandardným a ustáleným prístup, ktorý poväčšine vylučuje možnosť účastníka civilného súdneho konania položiť otázky znalcovi v štádiu pred vypracovaním znaleckého posudku. Spravidla je účastníkom rovno doručené uznesenie o nariadení znaleckého dokazovania, v ktorom už sú súdom definované úlohy a otázky, ktoré má znalec zodpovedať, a to bez toho, aby bol účastník vyzvaný na možnosť participovať na formulácii týchto otázok.
Autor: doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Štúdia systematickým spôsobom z hmotnoprávneho pohľadu vykladá aktuálne platné cirkevnoprávne zákonodarstvo týkajúce sa pôsobenia súdnych znalcov v procese neplatnosti manželstva, ktorým sa zaoberajú kánony 1671 až 1691 Kódexu kánonického práva z roku 1983 (CIC – 1983) a taktiež kánony 1357 až 1367 Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO 1990). Podľa celosvetových štatistík, ktoré každoročne publikuje Svätá Stolica, na cirkevných súdoch vzrastá počet káuz neplatnosti manželstva, a to najmä z psychických príčin. V týchto kauzách manželskej nulity nezanedbateľnú funkciu plnia súdni znalci, ktorýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Doktrína katolíckej cirkvi považuje „nerozlučiteľnosť“ (lat. indissolubilitas) za jednu z podstatných vlastností manželstva.[1] Nerozlučiteľnosť manželstva spočíva v tom, že platný manželský zväzok nemožno rozlúčiť ani zvonka ani zvnútra, čiže raz platne uzavreté manželstvo nemôže rozlúčiť ani štátna moc, ani samotní manželia. Inými slovami povedané, v katolíckej cirkvi je monogamické manželstvo nerozlučiteľné na základe prirodzeného práva[2], a teda nie je možné ho rozlúčiť prostredníc
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov

Úryvok z textu:
Zna­lec v tres­tnom ko­na­ní – vy­bra­né prob­lé­my vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 18.09.2017 v Jus­tič­nej aka­dé­mii v Pe­zin­ku Rám­co­vý ok­ruh tém: 1/ pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní 2/ prib­ra­tie znal­ca a vy­me­dzenie otá­zok znal­co­vi 3/ vý­sluch znal­ca 4/ hod­no­te­nie zna­lec­ké­ho po­sud­ku 5/ prík­la­dy z ap­li­kač­nej praxe 1/ Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní – pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok ponúka analýzu a návrhy riešení základných interpretačných otázok jedného z nových inštitútov rekodifikovaného civilného procesu, súkromného znaleckého posudku. Autori v stručnosti predostierajú základné komparatívne i doktrinálne východiská skúmaného inštitútu. Ťažiskom článku je rozbor „rovnocennosti“ súkromného znaleckého posudku so znaleckým dokazovaním nariadeným súdom, ako aj analýza dvoch časových verzií súkromného znaleckého posudku: súkromného znaleckého posudku predloženého spolu so žalobou a toho predloženého až v pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Jednou z najväčších zmien v právnej úprave dokazovania v civilnom procese, prijatou zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilným sporovým poriadkom (ďalej len „CSP“), je výslovné normatívne zakotvenie tzv. súkromného znaleckého posudku – t. j. znaleckého posudku, ktorý súdu predložila sporová strana. Dôvodom prijatia tejto právnej úpravy bola celková zmena koncepcie civilného procesu, ktorý je procesom kontradiktórnym, ovládaným modifikovaným
Autor: JUDr. Peter Šamko starší
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stučnosti zaoberá tým, kedy je možné nariadiť pozorovanie obvineného v zdravotníckom ústave kvôli vyšetreniu jeho duševného stavu a dospieva k záveru, že v prípade obvinenej Hedvigy Malinovej - Žákovej tieto podmienky splnené neboli

Sprievodný text: Let-nú uhor-ko-vú no-vi-nár-sku se-zó-nu roz-jas-ni-la in-for-má-cia o návr-hu pro-ku-rá-to-ra ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-ry umies-tniť do zdra-vot-níc-ke-ho ús-ta-vu na psy-chia-tric-ké po-zo-ro-va-nie Hed-vi-gu Ma-li-no-vú – Žá-ko-vú, ne-kon-čia-ci a neu-ve-ri-teľ-ný prí-beh vy-šet-ro-va-nia zo stra-ny or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní. Ako dl-ho-roč-ný sud-ca špe-cia-li-zu-jú-ci sa na obzvlášť zá-važ-nú úmy-sel-nú tres-tnú čin-nosť, čas-to rie-šia-ci prob-lé-my zna-lec-ké-ho do-ka-zo-va-nia, pred-kla-dám nie-koľ-ko poz-ná-mok k pre-bie-ha-jú-cim pro-ces-ným úko-nom. Tie-to sú de-ter-mi-no-va-né me-diál-ny-mi in-for-má-cia-mi.

Úryvok z textu:
Let­nú uhor­ko­vú no­vi­nár­sku se­zó­nu roz­jas­ni­la in­for­má­cia o návr­hu pro­ku­rá­to­ra ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry umies­tniť do zdra­vot­níc­ke­ho ús­ta­vu na psy­chia­tric­ké po­zo­ro­va­nie Hed­vi­gu Ma­li­no­vú – Žá­ko­vú, ne­kon­čia­ci a neu­ve­ri­teľ­ný prí­beh vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Ako dl­ho­roč­ný sud­ca špe­cia­li­zu­jú­ci sa na obzvlášť zá­važ­nú úmy­sel­nú tres­tnú čin­nosť, čas­to rie­šia­ci prob­lé­my zna­lec­ké­ho do­
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ.

Úryvok z textu:
Motto: „Nič neohrozuje mýty viac ako fakty.“  „VEK“ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EÚ – PRÍBEH DESIATICH ROKOV SKÚSENOSTÍ NIELEN S NOVÝM ZÁKONOM O ZNALCOCH Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektor
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.

Úryvok z textu:
Ne­zá­kon­ný zna­lec­ký expe­ri­ment a je­ho dôs­led­ky pre pou­ži­teľ­nosť zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia v tres­tnom konaní Úče­lom toh­to prís­pev­ku je na kon­krét­nom prí­pa­de z praxe pou­ká­zať na po­mer­ne čas­tú prax znal­cov, kto­rí v rám­ci vy­pra­co­vá­va­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku prek­ra­ču­jú svo­je kom­pe­ten­cie a pris­tu­pu­jú k vy­ko­ná­va­niu vy­šet­ro­va­cích úko­nov, na pod­kla­de kto­rých nás­led­ne for­mu­lu­jú svo­je od­bor­né zá­ve­ry. V kon­krét­nej tres­t
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 4 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) sa odvodzuje právo súkromnej osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán verejnej správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu. Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované Ústavou vyjadruje právo každej fyzickej osoby alebo právnicke
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na aplikačné problémy znaleckého dokazovania, s osobitným zreteľom na otázky znaleckého posudku podľa stavu de lege lata, ale najmä so zameraním na prijaté zmeny v dôsledku rekodifikácie civilného procesu a posun v znaleckom dokazovaní vo svetle Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ Dokazovanie predstavuje kľúčové štádium civilného procesu, ktoré smeruje k zisteniu skutkového stavu veci, ktoré tvorí podklad pre meritórne rozhodnutie. Z hľadiska teoretických východísk môžeme konštatovať, že moderný civilný proces, a to aj v podmienkach Slovenskej republiky zodpovedá sociálnej koncepcii civilného procesu. Sociálna teória civilného procesu je budovaná, okrem iného, na prejednacom princípe. Prejednací princíp (zásada) je v sociálnej koncepcii
Autor: JUDr. Jitka Hasíková
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa v súbore článkov zameriava na jednotlivé formy dokazovania. V úvodnej 1. časti rozoberá znalecké dokazovanie, s poukazom na niektoré praktické poznatky a postrehy. V nasledujúcich častiach sa bude zaoberať ostatnými dôkaznými prostriedkami, akými sú napríklad výsluchy spoluobvinených, svedkov, listinné dôkazy, dôkazy zabezpečené informačno-technickými prostriedkami a podobne. Snahou autorky je sprostredkovať svojim kolegyniam a kolegom vlastné skúsenosti pretavené do praktického pohľadu na možnosti zabezpečenia a vykonávania dokazovania v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
Dokazovanie v trestnom konaní predstavuje veľmi špecifickú škálu procesov, ktoré sa realizujú tak v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom. Hranice tohto procesu sú, okrem iných ustanovení Trestného poriadku, vymedzené v §119 Trestného poriadku. Uvedené zákonné ustanovenie stanovuje čo je v trestnom konaní potrebné dokázať, akými prostriedkami je možné vykonať dokazovanie, kto a akým spôsobom môže tieto dôkazy zabezpečiť a ktoré z vykonaných dôkazov sú pre trestné konanie nepoužit
MENU