Nájdené právne články pre výraz: znásilnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

205 dokumentov
113 dokumentov
599 dokumentov
8 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na ukladanie trestov v prípadoch sexuálnych trestných činov na báze prípadov slovenských súdov a analyzuje vhodnosť ukladaných trestov a ich dostatočnú výmeru pre nápravu páchateľa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný zákon[2] neobsahuje taxatívny výpočet sexuálne motivovaných trestných činov. Neobsahuje ani označenie „sexuálne trestné činy“, tieto nie sú v Trestnom zákone systematicky upravené, sú roztrúsené v rôznych hlavách, najmä v rámci trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činov proti rodine a mládeži a trestných činov proti iným právam a slobodám. Pre sexuálne motivované trestné činy je charakter
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.

Úryvok z textu:
Motto: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach" Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) ÚVOD „Násilie a ženy" je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu oso
Autor: Viktor Varga
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dodržiavanie ľudských práv je i napriek ich progresívnemu vývoju v posledných troch desaťročiach stále vážnym a aktuálnym problémom, pretože sa v praxi stretávame s ich neustálym porušovaním v závislosti od vyspelosti demokratickej spoločnosti toho ktorého štátu. Napriek desiatkam medzinárodných zmlúv a zmlúv vytváraných na medzinárodnej úrovni rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami, inkorporovaním jednotlivých pravidiel správania sa do ústav štátov musíme konštatovať, že zabezpečovacie prostriedky v tejto oblasti sú neustále zaťažené vysokým počtom sťažností týkajúcich sa ich porušenia.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Dodržiavanie ľudských práv je i napriek ich progresívnemu vývoju v posledných troch desaťročiach stále vážnym a aktuálnym problémom, pretože sa v praxi stretávame s ich neustálym porušovaním v závislosti od vyspelosti demokratickej spoločnosti toho ktorého štátu. Napriek desiatkam medzinárodných zmlúv a zmlúv vytváraných na medzinárodnej úrovni rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami, inkorporovaním jednotlivých pravidiel správania sa do ústav štátov musíme konštato
Autor: JUDr. Tomáš Horeháj
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Práca pojednáva o vybraných metódach kriminalistickej taktiky a ich potenciálneho negatívneho vplyvu na obete trestných činov. Hlavným cieľom je zanalyzovať psychologický dopad kontaktu poškodeného s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými aktérmi najmä počas prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dnes už zrejme nikto nepochybuje o negatívnych dopadoch kriminality na obeť zločinu. Či už ide o osobu priamo poškodenú trestným činom alebo osobu pozostalú, v prípade ak bola trestným činom spôsobená smrť, trpí ňou a traumatizuje nielen priamo dotknutého trestným činom, ale i celú komunitu, ktorej sa to bezprostredne týka. Hoci boli obete zločinov a im venovaná pozornosť skôr na okraji záujmu trestnej politiky štátu, ale aj vedeckých inštitúcií a akademikov, dnes sa táto situácia vý
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá pojmovým vymedzením obete, pedofílie, pedofila a problematikou dopadu pedofílie nielen na jej obete, ale i na samotného páchateľa, jednak z právneho hľadiska a jednak zo psychologického hľadiska.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Obeťou trestného činu sa môže stať z globálneho pohľadu ktokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie, národnosť, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie atď. Ak sa však na to pozrieme z hľadiska konkrétnych trestných činov, narazíme na určité obmedzenie vyplývajúce z povahy a charakteru toho ktorého trestného činu. Týka sa to napríklad týchto trestných činov: • vražda novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146 TZ) ‒ predmetom útoku je novonarodené dieťa, • podávanie alkoho
Autor: JUDr. Dominika Hudecová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky právneho styku s cudzinou, konktrétne problematiky justičnej spolupráce v trestných veciac na úrovni štátov Európskej únie, ktorá vychádza predovšetkým z Rámcových rozhodnutí Rady EC.

Úryvok z textu:
Trestné právo patrí medzi jednu z výsad a znakov suverenity štátu. Suverenitu začiatkom 20. storočia označil právny teoretik Franz von Liszt, že suverenita je vlastnosť štátu, najvyššia, vnútri aj navonok samostatná, od nikoho nezávislá panovacia moc- summa poetas. Prejavuje sa v neobmedzenej spôsobilosti na činy podľa medzinárodného práva a má dve podoby- vonkajšiu a vnútornú. Tzv. vnútorná suverenita spočíva vo vzájomnom uznávaní samostatnosti každého štátu vo vnútri dosahu jeho moci. Vymed
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: Alexander Bröstl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel – najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodov“ odstúpil z tejto funkcie. Nahradil ho súdruh Egon Krenz, ktorý 13. októbra 1989 tak trochu poza jeho chrbát (keďže Honecker b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel –  najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodo
Autor: JUDr. Daniela Ježová LL.M., PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Výsady a imunity diplomatickej misie, diplomatických zástupcov a ich rodinných príslušníkov, ak nie sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu zahŕňajú. Rozlíšenie medzi diplomatickou službou a konzulárnou službou. Postavenie a agenda honorárneho konzula, charakteristika Diplomatického protokolu a riešenie zneužívania výsad a imunít.

Úryvok z textu:
Každý prijímajúci štát je podľa medzinárodného práva povinný poskytnúť diplomatickým misiám a ich personálu na svojom území pri výkone ich funkcií a činnosti osobitné právne postavenie, ktoré je odlišné od právneho postavenia vlastných občanov ako aj cudzincov. Rozdiel medzi diplomatickými výsadami a imunitami je v podstate v tom, že obsah výsad je pozitívny, t. j. poskytovanie práv a výhod viac, ktoré iní občania nemajú, zatiaľ čo obsah imunít je negatívny, t. j. znamená vyňatie z pôsobnosti
MENU