Nájdené právne články pre výraz: zneužívanie informácií v obchodnom styku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
14 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zákazom konkurencie, ktorý v sebe zahŕňa prvky súkromnoprávne ako i verejnoprávne. Preto môžeme naň pozerať z pohľadu práva obchodného ako i z pohľadu práva trestného. Príspevok najskôr ponúka pohľad na zákaz konkurencie s ohľadom na právo obchodných spoločností vo všeobecnosti a aj pre každú jednotlivú obchodnú spoločnosť anakoniec aj družstvo. Poukazuje aj na dôsledky tohto porušenia z pohľadu obchodného práva. V ďalšom sa zaoberá trestnoprávnym hľadiskom porušenia zákazu konkurencie s poukazom na osobitnú skutkovú podstatu. Rieši vzťah možnej modifikácie zákazu konkuren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústava Slovenskej republiky[1] uvádza, že hospodárstvo krajiny je založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, pričom Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž a (ekologicky orientovaná) trhová ekonomika sú postavené na konkurencii, a to tak na konkurencii medzi dodávateľmi (poskytovateľmi), ako i na konkurencii medzi zákazníkmi. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že je nežiaduce zakazovať konkurenciu, nakoľko
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, publikovaný aj v justičnej revue, sa zaoberá niektorými aspektmi predaja majetku právnických osôb ako aj prípustným rizikom v komernčnej sfére ako okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu

Sprievodný text: Po-mer-ne veľ-kú časť ná-pa-du or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní a sú-dov tvo-rí po-su-dzo-va-nie tres-tných ozná-me-ní (a nás-led-ne ob-ža-lôb), kto-ré sú po-dá-va-né v sú-vis-los-ti s pre-da-jom ma-jet-ku, kto-rý vlas-tníc-ky pat-rí práv-nic-kej oso-be (naj-mä štá-tu, ob-ciam ale-bo ob-chod-ným spo-loč-nos-tiam). Tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né naj-mä v prí-pa-doch, keď sa zme-ní ob-sa-de-nie šta-tu-tár-nych or-gá-nov práv-nic-kých osôb, pri-čom „no-vé ve-de-nie“ je ná-zo-ru, že ma-je-tok práv-nic-kej oso-by bol pre-da-ný pod ce-nu, za ne-vý-hod-ných pod-mie-nok ale-bo bez súh-la-su op-ráv-ne-né-ho or-gá-nu práv-nic-kej oso-by. Po-kiaľ ide o štát, či ob-ce, tak tres-tné ozná-me-nia sú po-dá-va-né prak-tic-ky po kaž-dých voľ-bách, či už parla-men-tých, res-pek-tí-ve ko-mu-nál-nych, pri kto-rých prí-de k zme-ne v or-gá-noch štá-tu ale-bo v or-gá-noch sa-mos-prá-vy. V ta-kých-to prí-pa-doch sa pri hod-no-te-ní pre-da-ja ma-jet-ku štá-tu, či ob-ce na-mie-ta hlav-ne ta-kým spô-so-bom, že pri pre-da-ji bol po-ru-še-ný zá-kon (nap-rík-lad zá-kon o sprá-ve ma-jet-ku štá-tu), pre-daj bol reali-zo-va-ný bez vý-be-ro-vé-ho ko-na-nia a ne-bo-la zis-ťo-va-ná naj-vyš-šia mož-ná po-nu-ka, prí-pad-ne, že štát (obec) kú-pil ma-je-tok, kto-rý vô-bec ne-pot-re-bo-val.

Úryvok z textu:
Po­mer­ne veľ­kú časť ná­pa­du or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov tvo­rí po­su­dzo­va­nie tres­tných ozná­me­ní (a nás­led­ne ob­ža­lôb), kto­ré sú po­dá­va­né v sú­vis­los­ti s pre­da­jom ma­jet­ku, kto­rý vlas­tníc­ky pat­rí práv­nic­kej oso­be (naj­mä štá­tu, ob­ciam ale­bo ob­chod­ným spo­loč­nos­tiam). Tres­tné ozná­me­nia sú po­dá­va­né naj­mä v prí­pa­doch, keď sa zme­ní ob­sa­de­nie šta­tu­tár­nych or­gá­nov práv­nic­kých osôb, pri­čom „no­vé ve­de­nie“ je ná­zo­ru,
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európska právna úprava zaviedla pre oblasť zneužitia trhu administratívne sankcie. Popri týchto sankciách mohli členské štáty EÚ uplatňovať aj trestné sankcie. Prijatím novej smernice 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) sa zaviedla minimálna harmonizácia trestných sankcií, ktoré budú musieť členské štáty EÚ rešpektovať. Článok sumarizuje hlavné otázky, ktorým sa predmetná smernica venuje.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Penalizácia verejnoprávnych deliktov na finančnom trhu je dlhodobo teoreticky ako aj v odbornej praxi opomínaná, a to napriek jej významnému priamemu vplyvu na formovanie trhového prostredia deklarovaním ex post želateľného správania na trhu z pohľadu orgánu dohľadu nad finančným trhom. Sankčná rozhodovacia prax tohto orgánu aplikujúceho právo je už pomerne bohatá, prirodzene v závislosti od toho ktorého sektoru, resp. segmentu regulovaných subjektov finančného trhu. Za celý fi
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika ekonomickej kriminality páchanej právnickými osobami nie je novodobým spoločenským fenoménom. Vzhľadom na realitu tohto tvrdenia bolo potrebné hľadať optimálne riešenie takéhoto neželaného stavu. V podmienkach Slovenskej republiky náš právny systém najskôr pristúpil k zavedeniu tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa však ukázal byť neefektívny a bezúčelový. Samozrejme, že kvôli tomuto faktu sme boli podrobovaní kritike európskych štruktúr, a
Autor: JUDr. Ľubomír Zlocha
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR. V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Každý podnikateľ v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu sa snaží ochrániť tajomstvo svojho úspechu pred konkurenciou. Spravidla ide najmä o ochranu predmetu svojho obchodného tajomstva a know-how, ktoré využíva pri podnikaní a vďaka ktorým požíva konkurenčnú výhodu pred inými súťažiteľmi. Účelom právnej úpravy súťažného práva vrátane práva proti nekalej súťaži nie je obmedzovanie alebo deformácia vzťahov medzi subjektami, ktoré v rámci trhu súťažia, ale záujem na zabezpeče
MENU