Nájdené právne články pre výraz: zníženie základného imania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
6 dokumentov
46 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lukáš Michaľov PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jednou z najrozšírenejších foriem obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným prináša veľa výhod pre spoločníkov, a preto je možné konštatovať, že ide o formu najobľúbenejšiu. Na druhej strane z pohľadu ochrany veriteľov sa v praxi často stáva, že veritelia sa nemôžu domôcť svojich práv, t.j. plnenia zo strany spoločnosti v dôsledku obmedzeného, resp. žiadneho ručenia spoločníkov. Podľa môjho názoru za to môže nie príliš dôsledná úprava v Obchodnom zákonníku, ale aj vypočítavosť spoločníkov, ktorí sú si vedomí svojho „krytia zo strany zákona“ napri ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jednou z najrozšírenejších foriem obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným prináša veľa výhod pre spoločníkov, a preto je možné konštatovať, že ide o formu najobľúbenejšiu. Na druhej strane z pohľadu ochrany veriteľov sa v praxi často stáva, že veritelia sa nemôžu domôcť svojich práv, t.j. plnenia zo strany spoločnosti v dôsledku obmedzeného, resp. žiadneho ručenia spoločníkov. Podľa môjho názoru za to môže nie príliš dôsledná úprava v Obchodno
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V zmysle § 3 odsek 1 Notárskeho poriadku notárskou činnosťou (v užšom zmysle slova) je a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, b) osvedčovanie právne významných skutočností, c) konania vo veciach notárskych úschov a d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Úryvok z textu:
V zmysle § 3 odsek 1 Notárskeho poriadku notárskou činnosťou (v užšom zmysle slova) je a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, b) osvedčovanie právne významných skutočností, c) konania vo veciach notárskych úschov a d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. V tomto príspevku načrtnem podstatné rozdiely medzi tradičnými notárskymi úkonmi uvedenými pod písm. a) a b) vyššie, teda medzi spisovaním a vydávaním listín o právnych úkonov (solemniz
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zameriava na analýzu § 217a Obchodného zákonníka, ktorý bol do Obchodného zákonníka uvedený zákonom č. 264/2017 Z. z. a dotýka sa úpravy regulácie financovania kapitálových spoločností prostredníctvom kapitálových fondov. Cieľom príspevku je najmä analýza predmetného ustanovenia s ohľadom na podmienky vytvorenia kapitálových fondov, ich použitia a možného rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Kapitálová spoločnosť môže byť financovaná prostredníctvom vlastných zdrojov (vlastné imanie, equity) alebo prostredníctvom cudzích zdrojov (dlhové financovanie, debt). Cieľom tohto príspevku je analyzovať financovanie kapitálových spoločností prostredníctvom vlastných zdrojov, a to konkrétne prostredníctvom kapitálových fondov s ohľadom na ostatnú novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákonom č. 264/2017 Z. z.,
Autor: Zuzana Korytárová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný príspevok analyzuje zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku obchodnej spoločnosti v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ako aj v prípade členov štatutárneho orgánu v akciovej spoločnosti (a.s.). Cieľom je poukázať na existujúce disproporcie v zdaňovaní dividend vybraných obchodných spoločností a ich dopad na čistý príjem konateľov a zrovnoprávniť podmienky zdaňovania dividend pre konateľov, bez ohľadu na typ obchodnej spoločnosti. Výsledkom analýzy je návrh pozmeňujúcich legislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prioritným cieľom každej vlády je bez pochýb správne nastavenie daňovo- odvodového systému, prostredníctvom ktorého by sa zabezpečila aj rovnomerná redistribúcia príjmov medzi občanmi. To by v konečnom dôsledku umožnilo zmierniť priepasť medzi vysoko a nízko príjmovou skupinou daňovníkov v kontexte zmiernenia príjmovej a sociálnej polarizácie spoločnosti. Požiadavky kladené na optimálny daňový systém sa dotýkajú viacerých aspektov, konkrétne zabezpečenia princípu efektívnosti, spravo
Autor: JUDr. Marián Prievozník PhD
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: S členstvom Slovenskej republiky v hospodárskej a menovej únii, ktoré jej vyplýva z členstva v Európskej únii , je nerozlučne spojená povinnosť zaviesť spoločnú európsku menu - euro, ktorá v celom rozsahu nahradí v súčasnosti existujúcu menu, slovenskú korunu. Zavedenie novej meny, ku ktorému dochádza s účinnosťou od 1. januára 2009, sa priamo dotkne prevažnej väčšiny slovenských obchodných spoločností, predovšetkým tzv. kapitálových obchodných spoločností, ktoré povinne zo zákona vytvárajú základné imanie, ako aj tzv. zmiešaných obchodných spoločností, ktoré síce základné imanie nevytvárajú, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
S členstvom Slovenskej republiky v hospodárskej a menovej únii, ktoré jej vyplýva z členstva v Európskej únii[1], je nerozlučne spojená povinnosť zaviesť spoločnú európsku menu - euro, ktorá v celom rozsahu nahradí v súčasnosti existujúcu menu, slovenskú korunu. Zavedenie novej meny, ku ktorému dochádza s účinnosťou od 1. januára 2009, sa priamo dotkne prevažnej väčšiny slovenských obchodných spoločností, predovšetkým tzv. kapitálových obchodných spoločností, ktoré povinne zo zákona vytvárajú
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Manipulácia trhu je súčasťou zneužívania trhu, ktoré je v zmysle európskej právnej úpravy zakázané. Ide o súbor škodlivých praktík, ktoré narúšajú integritu kapitálového trhu a dôveru investorov. Autor sa v príspevku zaoberá znakmi manipulatívneho konania, jeho jednotlivými typmi a verejnoprávnym postihom. Svoj výklad dopĺňa o výnimky z manipulácie trhu pre nadobúdanie vlastných akcií (programy spätného výkupu) a stabilizáciu finančných nástrojov (intervenčné nákupy).

Úryvok z textu:
1 TRHOVÁ MANIPULÁCIA VŠEOBECNE V slovenskom právnom poriadku bola manipulácia s trhom normatívne zavedená novelou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to č. 635/2004 Z. z. účinnou od 1.12. 2004. Stelesňujú ju ustanovenia § 131a tohto zákona, čím opticky vyvoláva dojem stručnej právnej úpravy. Jej zavedením došlo k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Treba podotknúť, že akcionári
MENU