Nájdené právne články pre výraz: zodpovednosť za priestupok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

183 dokumentov
27 dokumentov
650 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VZÁJOMNÝ VZŤAH SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: Mgr. Jakub Bebej
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá spornou otázkou týkajúcou sa toho, či do plynutia dvojročnej lehoty na zánik zodpovednosti za priestupok sa započítava alebo nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie vo veci.

Úryvok z textu:
K vý­kla­du us­ta­no­ve­nia § 20 ods. 2 zá­ko­na o pries­tup­koch Pred­me­tom toh­to prís­pev­ku je spor­ná prob­le­ma­ti­ka vý­kla­du us­ta­no­ve­nia § 20 ods. 2 zá­ko­na o pries­tup­koch, pod­ľa kto­ré­ho sa do ply­nu­tia dvoj­roč­nej le­ho­ty na zá­nik zod­po­ved­nos­ti za pries­tu­pok ne­za­po­čí­ta­va do­ba, po­čas kto­rej sa pre ten is­tý sku­tok vie­dlo tres­tné stí­ha­nie. Od­bor­ná práv­nic­ká li­te­ra­tú­ra (napr.SPIŠIAKOVÁ, H. 2015. Zá­kon o pries­tup­koch - ko­men­tár. 1
Autor: doc. JUDr. Mária Kiovská CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Špecifickým druhom právnej zodpovednosti je administratívnoprávna zodpovednosť. Správna zodpovednosť pritom predstavuje predmet právnej úpravy správneho práva trestného, ktoré niektorí teoretici chápu ako subsystém správneho práva zahrňujúci právnu úpravu základov a následkov právnej zodpovednosti, či zodpovednosti za delikty. Najvýznamnejšiu skupinu správnych deliktov tvoria priestupky. Zahŕňajú širokú škálu protiprávnych konaní z rôznych odvetví verejnej správy. Kardinálnym pojmom súčasnej právnej úpravy je pojem priestupku od ktorého sa odvíjajú všetky ďalšie inštitúty. Generálna klau ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Rozvoj spoločnosti je nerozlučne spojený s prehĺbovaním demokracie. Jej prehlbovanie však vyžaduje nielen rozširovanie práv občanov a zabezpečovanie podmienok ich uplatňovania, ale tiež uvedomelé plnenie občianskych povinností. Väčšia časť občanov rešpektuje právne predpisy a dodržiava i pravidlá občianskeho spolužitia. Často sa však stretávame s jednotlivcami, ktorí nedodržiavajú právne predpisy, sťažujú výkon štátnej správy, porušujú verejný poriadok i zásady občianskeho spoluž
Autor: JUDr. Michal Hutta PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá analýzou vybraných otázok novej právnej úpravy verejných športových podujatí, ktorá sa stala účinnou 1. februára 2014. Súčasne vo svojom príspevku prezentuje na vybraných problémoch svoje úvahy, či nová právna úprava môže prispieť k účinnejšej eliminácii násilia a výtržností na verejných športových podujatiach v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Verejné športové podujatia predovšetkým vo vrcholovom športe majú nezastupiteľné miesto v svetovej spoločnosti, pretože denne prinášajú širokým masám ľudí neopakovateľné zážitky zo športových výkonov športovcov a uspokojujú ich emocionálne, prípadne aj estetické potreby. V posledných niekoľkých desaťročiach však verejné športové podujatia neprinášajú svetovej spoločnosti len tieto pozitívne aspekty, ale sú s nimi notorickým spôsobom previazané aj negatívne aspekty, ako je napríklad
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky ži ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.        Príroda a biodiverzita Pojem biodiverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Uvedomujúc si závislosť ľudskej civilizácie od živých zložiek prostredia a hrozbu, ktorú môže neuvážené využívanie živej prírody predstavovať, sa svet dohodol na nevy
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o zákone č. 162/2015 Z. z., ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016, a ktorý nahrádza doterajšiu úpravu preskúmavania jednotlivých foriem činnosti vo verejnej správe správnymi súdmi vyjadrenú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Autori sa zameriavajú predovšetkým na úpravu konania vo veciach správneho trestania, porovnávajú zmeny novej právnej úpravy s predchádzajúcou úpravou a upozorňujú na možné aplikačné otázky novej právnej úpravy v danej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V oblasti správneho trestania v súčasnosti možno o čiastočnej kodifikácii hovoriť iba v prípade priestupkov, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a podporne sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“). Pokiaľ ide o tzv. iné správne delikty ako priestupky, z procesného hľadiska sa postupuje väčšinou podľa správneho poriadku s prípadný
Autor: JUDr. Jana Biroščáková
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Pri posudzovaní nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť/zastavenie trestného stíhania aj rozhodnutie o postúpení veci do priestupkového konania, ak sa nenaplnil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným (§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci).

Úryvok z textu:
V konaní pred Ústavným súdom SR sp. zn. II. ÚS 25/2011 sa sťažovatelia riadne a včas podanou ústavnou sťažnosťou domáhali vyslovenia porušenia čl. 46 ods. 1 a 3 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 16Co 132/2010-125 z 29. 7. 2010, zároveň jeho zrušenia a priznania finančného zadosťučinenia. V sťažnosti uviedli, že predmetným rozsudkom bolo porušené ich právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy SR a právo vlastnit
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: pojem priestupoksúdny deliktsprávne trestanie
Abstrakt: Právnu zodpovednosť a ukladanie sankcií za jej porušenie môžeme bezpochyby zaradiť medzi základné a zároveň najstaršie právne inštitúty. Či už hovoríme o správnom trestaní alebo o trestaní súdnom, oba systémy spadajú do oblasti verejnoprávneho postihu za deliktuálne správanie, z čoho je pochopiteľné, že hoci sa v ich prípade nedá hovoriť o jednoznačných pravidlách vzájomného pôsobenia, musí medzi „správnym konaním trestným“ a trestným konaním existovať vzájomný vzťah. V článku sa autor snaží tento vzťah preukázať z hľadiska vývoja oboch systémov verejnoprávneho postihu a taktiež porovnaním z h ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vzájomný vzťah súdnych a správnych deliktov Všeobecnou povinnosťou každej fyzickej alebo právnickej osoby je dodržiavať právo. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho, či ide o súdne delikty alebo o správne delikty. Rozlišujeme preto súdne trestanie a správne trestanie, pričom trestaním je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikt
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Znenie ustanovení právnych dokumentov medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, v ktorých je vyjadrený zákaz dvojitého postihu za ten istý skutok (čin).

Úryvok z textu:
1. Vyjadrenie zásady ne bis in idem v medzinárodnom práve   článok 4 Protokolu č. 7 k DOHOVORU o ochrane ľudských práv a základných slobôd dojednaného v Ríme 4.11.1950 v znení protokolov č. 3, 5 a 8, doplnený Dodatkovým protokolom a protokolmi č. 2, 4, 6 a 7 (publ. pod č. 209/1992 Zb.)   Článok 4: Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný 1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho isté
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka článku poukazuje na inštitút ústneho pojednávania ajeho osobitosti v komparácii všeobecného správneho konania a správneho deliktuálneho konania. V nadväznosti na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky autorka analyzuje názory súdu na inštitút ústneho pojednávania v režime všeobecnej právnej úpravy vyplývajúcej zo správneho poriadku. Článok pojednáva o ochrane osobných údajov správnym orgánom na ústnom pojednávaní s poukázaním na novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ PRÁVNA ÚPRAVA Podľa všeobecnej právnejúpravy vyplývajúcejzo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v zmysle § 21[2] správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.  
MENU