Nájdené právne články pre výraz: zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 231

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5567 dokumentov
2265 dokumentov
27611 dokumentov
140 dokumentov
62 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Určite každý z Vás pozná minimálne aspoň z počutia (príp. z filmu) situáciu, keď sa v rámci určitého kolektívu (napr. partia kamarátov, spolužiakov, kolegov v práci a pod.) „vyžrebuje“ určitý jedinec ako obeť súca na nedobrovoľné opojenie alkoholom alebo inou omamnou látkou. Cieľom tohto na prvý pohľad nevinného zámeru je spravidla pobavenie sa na účet tejto osoby.

Úryvok z textu:
Určite každý z Vás pozná minimálne aspoň z počutia (príp. z filmu) situáciu, keď sa v rámci určitého kolektívu (napr. partia kamarátov, spolužiakov, kolegov v práci a pod.) „vyžrebuje“ určitý jedinec ako obeť súca na nedobrovoľné opojenie alkoholom alebo inou omamnou látkou. Cieľom tohto na prvý pohľad nevinného zámeru je spravidla pobavenie sa na účet tejto osoby. V našom príbehu bude hlavnou postavou oraganizujúcou tento druh zábavy (v úlohe škodcu) Alan Garner z filmu HANGOVER (v slov
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zákazom konkurencie, ktorý v sebe zahŕňa prvky súkromnoprávne ako i verejnoprávne. Preto môžeme naň pozerať z pohľadu práva obchodného ako i z pohľadu práva trestného. Príspevok najskôr ponúka pohľad na zákaz konkurencie s ohľadom na právo obchodných spoločností vo všeobecnosti a aj pre každú jednotlivú obchodnú spoločnosť anakoniec aj družstvo. Poukazuje aj na dôsledky tohto porušenia z pohľadu obchodného práva. V ďalšom sa zaoberá trestnoprávnym hľadiskom porušenia zákazu konkurencie s poukazom na osobitnú skutkovú podstatu. Rieši vzťah možnej modifikácie zákazu konkuren ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústava Slovenskej republiky[1] uvádza, že hospodárstvo krajiny je založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, pričom Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž a (ekologicky orientovaná) trhová ekonomika sú postavené na konkurencii, a to tak na konkurencii medzi dodávateľmi (poskytovateľmi), ako i na konkurencii medzi zákazníkmi. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že je nežiaduce zakazovať konkurenciu, nakoľko
Autor: Mgr. Dušan Marják
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne len ťažko riešiteľné. Najmä v takýchto situáciách dochádza ku aktivizácii a prehodnocovaniu základných funkcií jednotlivých právnych inštitútov. To platí aj pre zodpovednosť za škodu a jej ná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod - zodpovednosť za škodu v kontexte modernej spoločenskej situácie   V poslednej dobe sú právne poriadky vo väčšine moderného sveta konfront o- vané s výzvami a javmi, na ktoré nedokážu odpovedať. Súvisí to s dynamikou spoločenských vzťahov, ktoré v súčasnosti prežívajú enormné premeny. Digitalizácia spoločnosti, zvyšujúci sa objem transakcií, globalizácia obchodu, ale aj ďalšie faktory prispeli k tomu, že aplikačná prax sa musí vysporiadať s otázkami, ktoré sú normatívne
Autor: Mgr. Marek Majtán
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok zhŕňa praktické skúsenosti autorov v oblasti aplikácie športových, disciplinárnych a právnych predpisov na prejavy diváckeho násilia v súvislosti s futbalovými stretnutiami a poukazuje na nesúlad pri posudzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie divákov podľa športových a právnych predpisov. Zároveň obsahuje niekoľko návrhov ako podľa autorov efektívnejšie postupovať pri eliminácii nežiaducich javov.

Úryvok z textu:
ÚVOD V oblasti športového práva sa často stretávame s nesúladom a odchýlkami športových noriem od národných a medzinárodných normatívnych právnych aktov, ktoré sú obhajované takzvanou špecifickou povahou športu[1]. Napriek tomu nesúlad niektorých ustanovení športových noriem s platným právnym poriadkom ani pri takejto obhajobe neobstojí, pretože pri nich nie je dôvod brať špecifickosť športu do úvahy. 1. LEX LATA – SÚČASNÁ ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI KLUBOV ZA SPRÁVANIE SA DIVÁKOV V
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika zodpovednosti je v práve jednou z najviac rozoberaných, no zároveň najkomplikovanejších tém. Zložitosť tejto otázky spočíva v tom, že je v podstate nemožné vymedziť všeobecnú definíciu zodpovednosti, pretože každá zodpovednosť - politická, morálna, či právna má svoje osobitné špecifiká. Príspevok sa však venuje predovšetkým otázke zodpovednosti za škodu v obchodnom a v občianskom práve a jednotlivým problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s usporiadaním slovenského súkromného práva na dualistickom princípe. Pri aplikácii ustanovení o zodpovednosti za škodu môžu v rámci obchodno-prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1       Krátky exkurz k pojmu právna zodpovednosť a otázkam s ňou súvisiacimi   Problematika zodpovednosti je jednou z najkomplikovanejších otázok v právnej vede. V literatúre sa dokonca môžeme stretnúť aj s názorom, či je vôbec možné vo všeobecnosti vymedziť pojem zodpovednosť. Tento názor prezentuje aj profesor Knapp, ktorý ho v jednej zo svojich prác jednoducho vysvetľuje tým, že o zodpovednosti hovoríme buď ako o politickej, morálnej, právnej či inej.
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej úpravy kauzality v soft law Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O KAUZALITE Kauzalita - príčinná súvislosť je jedným z najdôležitejším a najzložitejšie preukazovateľným predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Príčinná súvislosť je konštantou kategóriou, ktorá sa vyskytuje nielen v oblasti súkromno-právnej zodpovednosti za škodu, ale v oblasti zodpovednosti za škodu všeobecne - aj v oblasti verejno-právnej zodpovednosti vrátane zodpovednosti v zmysle predpisov medzinárodného práva. Príčinná súvislosť však nie je len právnou kategóriou,
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
Autor: JUDr. Kristína Szarková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje porovnaniu v súčasnosti platných medzinárodných zmlúv upravujúcich prepravu tovarov celkovo alebo čiastočne po mori. Autor sa zameria na pôsobnosť jednotlivých dohovorov a objasní, ktoré otázky sú paralelne riešené Pravidlami Hague - Visby, Hamburskými pravidlami aj Rotterdamskými pravidlami, ďalej ktoré otázky sú regulované Hamburskými pravidlami a súčasne Rotterdamskými pravidlami a na koniec, ktoré otázky upravujú iba Rotterdamské pravidlá. Z dôvodu veľkého rozsahu daných medzinárodných dohovorov, sa autor upriami na problematiku zodpovednosti za škodu, ako ju jednotlivé ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Námorná preprava sprevádza obchodnú činnosť už od úsvitu dejín a je pochopiteľné, že najstaršie snahy o medzinárodnú unifikáciu sa týkajú práve tohto spôsobu prepravy. Napriek tomu, že v našich podmienkach je námorná preprava, vzhľadom na geografické dispozície, na periférií záujmu, zostáva v celosvetovom meradle dominantným spôsobom prepravy a vzhľadom na expanziu zahraničného obchodu sa jej prostredníctvom začína uskutočňovať aspoň istá časť prepravy aj pre tuzemské podnikateľské
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Úvod Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svo
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zmenou s najvýraznejším dopadom na inštitút ochrany osobnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, je vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ jednotne upravuje inštitút náhrady škody, na ktorý dikcia zákona odkazuje aj pri ustanoveniach o osobnostných právach. V návrhu novely OZ je škoda jednoznačne rozdelená na majetkovú škodu a nemajetkovú škodu. Nemajetková škoda nahrádza právny pojem nemajetková ujma. Plánované zmeny v Občianskom zákonníku týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu spočívajú v systematike aj ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pripravované zmeny v Občianskom zákonníku, zákone č. 40/1964 Z z. (ďalej iba OZ), týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu, sú zmeny nielen v systematike a terminológii právnej úpravy, ale aj obsahové zmeny. Za najvýraznejšiu zmenu pre inštitút ochrany osobnosti v Návrhu novely OZ v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, považujem vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ v porovnaní so súčasnou právnou úpravou jednotne upravuje inštitút náhrad
MENU