Nájdené právne články pre výraz: zodpovednosť za správny delikt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

236 dokumentov
9 dokumentov
582 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky ži ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.        Príroda a biodiverzita Pojem biodiverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Uvedomujúc si závislosť ľudskej civilizácie od živých zložiek prostredia a hrozbu, ktorú môže neuvážené využívanie živej prírody predstavovať, sa svet dohodol na nevy
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá otázkou správneho trestania tzv. iných správnych deliktov (t. j. iných než priestupkov), pričom sleduje práva, ktoré osobe obvinenej z ich spáchania zaručuje čl. 6 Dohovoru. Procesná úprava trestania iných správnych deliktov je totiž roztrieštená a neposkytuje v plnej miere obvinenému všetky práva vyplývajúce z Dohovoru. Článok primárne sleduje procesnoprávne súvislosti vyvodenia správnoprávnej zodpovednosti podľa priestupkového zákona a podľa správneho poriadku. V závere ponúka viaceré možné riešenia stavu de lege lata z pohľadu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Správne právo a trestné právo ako dve samostatné právne odvetvia slovenského právneho poriadku, majú k sebe v určitom ohľade veľmi blízko. Nemám teraz na mysli len blízkosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že obe odvetvia tradične zaraďujeme pod oblasť verejného práva, ale mám na mysli aj väčšiu podobnosť. Správne právo si totiž rovnako ako trestné právo vytvorilo systém vyvodzovania zodpovednosti, ktorý spočíva v jednoznačnej ingerencii verejnej moci. Na rozdiel od systému súkromnéh
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“) a v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne trestanie predstavuje oblasť správneho práva, ktorej sa v poslednej dobe začína venovať zvýšená pozornosť. Tak ako v prípade celého právneho odvetvia, aj pri uplatňovaní zodpovednosti za spáchanie správnych deliktov chýba komplexná právna úprava, nakoľko skutkové podstaty správnych deliktov sú zakotvené vo viac ako 200 právnych predpisoch. Problematika procesného postupu správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za spáchané správne delikty je síce čiastočne kodifikovaná
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Autorské právo predstavuje výhradné subjektívne právo každého autora, ktoré mu zabezpečuje oprávnenie dielo používať a tiež rozhodovať o jeho ďalšom použití zo strany iného subjektu. Toto právo je nepremlčateľné, absolútnej povahy a pôsobí erga omnes, lebo už na základe vzniku diela je účinné voči každému, kto príde s dielom do styku, a to bez toho, aby medzi ním a autorom vznikla ďalšia skutočnosť, napr. zmluva.[1] Autorské právo je vystavené ohrozeniam alebo porušeniam viac než i
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá novelou zákona o cestnej premávke, ktorá týmto zavádza nový inštitút objektívnej zodpovednosti ako správneho deliktu. Autor zároveň poukazuje aj na ďalšie zmeny, ktoré uvedená novela zavádza. V ďalšej časti autor upozorňuje na možné aplikačné problémy konkrétnej právnej úpravy a poukazuje najmä na judikatúru súdov, ktorá osobám v konaní o správnom delikte poskytuje ochranu obdobnú ako v konaní o priestupku ako aj poukazuje na problematiku fixných sadzieb pokút a ďalších problémov, ktoré uvedená novela prináša.

Úryvok z textu:
Dôvodov na napísanie tohto článku máme niekoľko. V čase, kedy vznikal pôvodný článok „Quo vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriť len k legislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií. V súčasnosti máme k dispozícii už platný zákon č. 68/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne orgány pri ukladaní sankcií za porušenie povinností ustanovených v administratívnoprávnych predpisoch sú povinné rešpektovať lehoty, v rámci ktorých má byť sankcia uložená. Tieto lehoty, upravujúce de facto zánik zodpovednosti subjektu, sú upravené v osobitných administratívnoprávnych predpisoch, zásadne v osobitných zákonoch. Je vecou konkrétneho zákona, či ustanoví na zánik zodpovednosti iba lehotu objektívnu alebo ustanoví lehoty dve - objektívnu a subjektívnu. Ide o právnu istotu predovšetkým vo vzťahu k protiprávne konajúcej osobe (k protiprávne konajúcemu subjektu), ktorá sa spra ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Správne orgány pri ukladaní sankcií za porušenie povinností ustanovených v administratívnoprávnych predpisoch sú povinné rešpektovať lehoty, v rámci ktorých má byť sankcia uložená. Tieto lehoty, upravujúce de facto zánik zodpovednosti subjektu, sú upravené v osobitných administratívnoprávnych predpisoch, zásadne v osobitných zákonoch. Je vecou konkrétneho zákona, či ustanoví na zánik zodpovednosti iba lehotu objektívnu alebo ustanoví lehoty dve - objektívnu a subjektívnu. Ide o
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je všeobecný procesný predpis, platný v slovenskom správnom práve už niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu, že pre niektoré z jeho obsolentných a neaktuálnych ustanovení už niekoľko rokov možno zaznamenať hlasy volajúce pre jeho zmenu napríklad po vzore Českej republiky, zo strany zákonodarcu nie sú v tomto smere podniknuté žiadne kroky. Tento stav je značne odlišný
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.

Úryvok z textu:
Mimovládne organizácie, medzi ktoré zaraďujeme i neziskové organizácie majú formálnu štruktúru, majú neštátny charakter, nemajú za cieľ vytvárať zisk, sú nezávislé, fungujú na samosprávnom princípe a majú dobrovoľnícky charakter. Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike rozhodovacích procesov vo vzťahu k správnemu trestaniu. Autorka poukazuje na niektoré problematické inštitúty správneho trestania a analyzuje ich možné riešenia s poukazom na súdnu judikatúru.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na rozdiel od trestného práva, ktoré v súčasnosti pozná len jediný delikt, správne právo trestné vyniká tradične pluralitou deliktov. Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupky a iné správne delikty. Iné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. Členia sa na správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty, zmiešané správne delikty (práv
Autor: JUDr. Michal Maslen PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právna veda v súčasnosti vychádza z toho, že analógia slúži k preklenutiu medzier v práve. Podstata analógie spočíva všeobecne v tom, že norma je použitá na skutkovou podstatu, zákonom jasne neriešenú, a to za určitých ustanovených podmienok. Oblasť správneho trestania však musí za každých okolností ovládať zásada zákonnosti, ktorá vyžaduje jasnosť, zrozumiteľnosť a určitosť vyjadrenia predpokladov a znakov vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Príspevok analyzuje mieru a možnosť použitia analógie v slovenskej právnej úprave správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút analógie v aplikačnej praxi vystihuje porovnanie angloamerického a kontinentálneho právneho systému. Angloamerický právny systém zdôrazňuje úlohu sudcov. Poukazuje na to, že žiadna sústava príkazov a zákazov nemôže komplexne postihovať všetky situácie, a preto sú sudcovia vybavení oprávnením, aby riešili nové a závažné situácie. Naproti tomu v kontinentálnom právnom systéme súdy nemôžu tvoriť právo. Avšak na druhej strane nemôžu sa dopustiť odmietnutia spravodlivosti. Medz
MENU