Nájdené právne články pre výraz: zrušenie obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
11 dokumentov
248 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodov na ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti je niekoľko. V praxi ide najčastejšie o podnikateľský neúspech, spoločnosť dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť, nezhody spoločníkov alebo nezáujem spoločníkov o činnosť obchodnej spoločnosti, potreba disponovať kapitálom viazaným na obchodnú spoločnosť, resp. profitovať z likvidačného zostatku. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti nielen administratívne, ale i časovo náročný. Ukončenie podnikateľskej činnosti je
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Po niekoľkých desaťročiach existencie trhovej ekonomiky a podnikania so súkromným kapitálom, je čoraž častejšie nastolená otázka zrušenia obchodných spoločností likvidáciou. Existujú viaceré dôvody na likvidáciu obchodnej spoločnosti. Taxatívne sú vymedzené v ust. § 68 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného majetku. Rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastávajú v živote spoločnosti zásadné zmeny, ktoré riadi likvidátor a ktorým budeme v článku venovať svoju pozornosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jedným z komponentov fungovania trhovej ekonomiky je aj otázka likvidácie spoločností. Ak by sme si mali položiť otázku kedy dochádza k likvidácii spoločnosti tak môžeme konštatovať, že spoločnosť jednak splnila účel na ktorý bola založená, alebo pominuli dôvody pre jej ďalšiu existenciu a spoločníci príp. akcionári sa rozhodli spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra, ďalej za predpokladu, že nedôjde k prechodu práv a povinností v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, a
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pojem verejný záujem patrí medzi pojmy, ktoré sú v práve často používané, avšak ktorého obsah nie je ustálený a nie je ani legálne vymedzený. Podľa Malej právnickej encyklopédie (rok vydania: 1995) sa verejným záujmom rozumie záujem, ktorý je výrazom potrieb a záujmov spoločnosti a ktorý takto chápe a presadzuje legitímna verejná moc; jeho rozhodujúcou črtou je jeho mocensky garantovaná prevaha nad súkromným záujmom či záujmami. Chápanie inštitútu verejného záujmu ako právnej podmienky na zásah do osobných práv fyzickej alebo právnickej osoby, aj v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku prev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pojem verejný záujem patrí medzi pojmy, ktoré sú v práve často používané, avšak ktorého obsah nie je ustálený a nie je ani legálne vymedzený. Podľa Malej právnickej encyklopédie (rok vydania: 1995) sa verejným záujmom rozumie záujem, ktorý je výrazom potrieb a záujmov spoločnosti a ktorý takto chápe a presadzuje legitímna verejná moc; jeho rozhodujúcou črtou je jeho mocensky garantovaná prevaha nad súkromným záujmom či záujmami. Chápanie inštitútu verejného záujmu ako právnej podmienky na zás
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok má informatívny charakter vo vzťahu k inštitútu malých konkurzov v rámci insolvenčnej legislatívy Slovenskej republiky. Oboznamuje predovšetkým so zmenami v právnej úprave týkajúcej sa malých konkurzov účinnej po 1. januári 2021. Venuje sa aktívnej legitimácii pri podávaní návrhov na vyhlásenie malého konkurzu. Nevynecháva ani zmeny týkajúce sa konkurznej podstaty, pôsobnosti štatutárnych orgánov dlžníkov a odporovateľnosti právnych úkonov. Poukazuje aj na nové ustanovenia v konkurznom práve v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmen ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zmeny v právnej úprave konkurzného práva sa v období kríz, akú aj v súčasnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 prežívame, stávajú imanentnou súčasťou právnych poriadkov jednotlivých krajín. Po krátkej novele základnej normy insolvenčného práva na Slovensku (zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)[1] zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ako aj zákonom č. 343/2020 Z. z. (ktorý predstavoval novel
Autor: JUDr. Simona Čerevková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje téme (dis)kontinuite občianskeho práva po druhej svetovej vojne v spojitosti s udalosťami prijatia Občianskeho zákonníka, ktorý je označovaný za "stredný" aj keď na území Slovenska to bol v podstate prvý kodifikovaný civilný kódex (až na chvíľkovú platnosť ABGB počas "Bachovho absolutizmu"). Na Slovensku až do roku 1950 platilo právo obyčajové aj keď treba dodať, že určité oblasti boli čiastočne kodifikované. Príspevok ďalej posudzuje historické vplyvy na nový civilný kódex ako aj jeho ovplyvnenie právom rímskym, ale zároveň sleduje nové tendencie a vplyv socialistického pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako už z názvu vyplýva príspevok sa zaoberá témou kontinuity občianskeho práva v polovici dvadsiateho storočia. Táto je vzhľadom na tematické zameranie sekcie (konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“) aktuálna, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky došlo práve v tomto období k zlomu v oblasti občianskeho práva. Prijatím zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „Občiansky zákonník z roku 1950,“ „stredný občiansky zákonník“) došlo hneď k viacerým zlomovým u
MENU