Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1509 dokumentov
17935 dokumentov
13406 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok informácií a času na ich systematické spracovanie, ale možno skôr metodológia a zodpovedajúce kritériá, ktoré by dávali objek ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok in
Autor: JUDr. Daniel Ivanko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je prieskum platného znenia Exekučného poriadku vo väzbe na možnosti exekučného súdu poskytnúť ex - offo ochranu povinnému. Exekučné konanie napĺňa obsah pojmu práva na spravodlivý proces a práva na súdnu ochranu. Je jedným z druhov civilného procesu a preto je na mieste podrobiť platnú právnu úpravu prieskumu, či má dostatočné nástroje na to, aby ochrana jedného z účastníkov konania - povinného bola aj rýchla a účinná.

Úryvok z textu:
Ochrana povinného Pre účely tohto príspevku bude pojem ochrana používaný vo význame možnosti autoritatívneho zásahu exekučného súdu do priebehu exekučného konania a exekúcie v prospech povinného bez potreby osobitného iniciovania takéhoto zásahu povinným. Uvedené vymedzenie zdôrazňuje autor z dôvodu nie celkom zrejmého používania pojmov obrana a ochrana aplikačnou praxou, keď napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení uviedol, že v exekučnom konaní podľa Exekučnéh
Autor: JUDr. Ing. Elena Sablerová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zistiť ako Európsky súd pre ľudské práva (ďalej Súd) zabezpečuje efektívnu ochranu práva na život už pri posudzovaní prijateľnosti sťažnosti namietajúcej právo na život podľa čl.2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej EDĽP). Príspevok poukazuje na niektoré špecifiká rozhodovania Súdu o prijateľnosti sťažnosti, namietajúcej porušenie práva na život. Hlavnou hypotézou príspevku je že, Súd extenziou alebo reštrikciou pojmov (ako napr. sťažovateľ, obeť, adekvátny a prakticky účinný opravný prostriedok, „vyčerpanie všetkých vnútroštátnych opravných prostrie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod                Právo na život je prvé medzi právami.[1] Ľudské práva vyvierajú aj z humanity v abstraktnom zmysle a aj zo skutočného človeka existujúceho vďaka životným procesom. Právo na život má teda ochraňovať biologické procesy ako predpoklad existencie človeka, ktorý je nositeľom práv a slobôd. V tomto zmysle musíme považovať právo na život za prvoradé právo každej ľudskej bytosti. Podľa Johna Locka prirodzený zákon, ktorý je normo
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku snaží poukázať na vybrané otázky abstraktnej a konkrétnej ochrany ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok je rozdelený do troch samostatných častí, v ktorých autor postupne prechádza abstraktnou ochranou ústavnosti a jej aktuálnymi problémami, cez zakotvenie základných práv a slobôd jednotlivcov v Slovenskej republike až po konkrétnu ochranu ústavnosti prostredníctvom konania o sťažnostiach fyzických a právnických osôb podľa článku 127 ústavy. V príspevku autor okrem výkladu jednotlivých ustanovení ústavy využíva doktrinálnu judikatúru Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Aktuálne problémy abstraktnej ochrany ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky Vydávanie normatívnych a individuálnych právnych aktov je spojené výlučne s činnosťou orgánov verejnej moci, a síce s právnymi odvetviami verejného práva. Rovnako je s uvedenými právnymi aktmi spojená tzv. prezumpcia správnosti verejnoprávnych aktov z obsahu ktorej vyplýva, že aj vadný právny akt nadobudne svoju účinnosť a má rovnaké právne účinky ako právny akt, ktorý vadný nie je, a to až do času,
Autor: JUDr. Ondrej Hvišč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor pojednáva o procesnom inštitúte mimoriadneho dovolania, ktorý má právo podať len generálny prokurátor. Analyzuje podmienky existencie tohto procesného inštitútu a porovnáva ich s dostupnou súdnou judikatúrou ESĽP. Autor zvlášť poukazuje na dovolacie dôvody, ktoré umožňujú prehodnotiť právne posúdenie súdu a spôsob vykonávania dokazovania, pričom existenciu týchto dôvodov považuje za nevyhnutnú v budúcej právnej úprave.

Úryvok z textu:
„Za účelom dosiahnutia súladu s princípmi právnej istoty a res judicata, dôvody, na základe ktorých môže prokurátor podať návrh na preskúmanie konečného rozhodnutia súdu by mali byť obmedzené na výnimočné prípady a preskúmanie by malo byť vykonané v rozumnej lehote. Účastníci konania by mali byť informovaní (rozumej o začatí konania o preskúmanie konečného rozhodnutia) a ak si to želajú, mali by sa zúčastniť prieskumného konania.“17 Tento citát z dokumentu hlavého orgánu Rady Európy obsahuje
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyvíjať s cieľom flexibilne reagovať na spoločenský vývoj a doposiaľ „neobjavené“ argumenty.

Úryvok z textu:
Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyví
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento článok obsahuje menší „hajlajt“ užitočných vychytávočiek naprieč viacerými oblasťami práva – spravidla ide o ustanovenia zákona, ktoré sú svojim spôsobom situované na menej navštevovaných a nenápadných miestach právneho poriadku, resp. také ustanovenia, ktorých samotný text toho veľa nenarozpráva.

Úryvok z textu:
Ústavnoprávna tajná zbraň Ústavné právo má v praxi advokáta najväčšiu využiteľnosť v dvoch rovinách. V prvom rade Ústavu SR ako právny predpis s najvyššou právnou silou a na ňu nadväzujúcu judikatúru Ústavného súdu SR je možné využiť ako argumentačnú základňu v každom zákonom upravenom konaní pred orgánmi verejnej moci, pretože štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 ústavy). Interpretačný význam ústavy má
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.

Úryvok z textu:
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Z noviniek pri úprave dovolania sme vybrali týchto päť: Adieu, odňatie možnosti konať pred súdom Podať či nepodať dovolanie pred podaním ústavnej sťažnosti, toť otázka. A možná príčina viacerých bezsenných nocí, ktorých výsledkom bolo (z pragmatických dôvodov) súbežné podanie dovolania a ústavnej sťažnosti. Vinou nejednotného
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pre poskytnutie účinnej a efektívnej právnej (súdnej) ochrany nepostačuje iba samotné prerokovanie veci pred orgánom verejnej moci – táto ochrana je plnohodnotne zavŕšená až momentom právoplatného skončenia veci, kedy nastávajú účinky, ktoré nastoľujú právnu istotu a s konečnou platnosťou záväzne zasahujú do právneho postavenia účastníkov toho-ktorého konania. Okrem tejto základnej požiadavky na účinnú právnu ochranu je jej nevyhnutným predpokladom tiež to, aby táto ochrana bola poskytnutá v primeranom čase. Oneskorené poskytnutie právnej ochrany totiž nemá, resp. nemusí mať pre subjekt domáha ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pre poskytnutie účinnej a efektívnej právnej (súdnej) ochrany nepostačuje iba samotné prerokovanie veci pred orgánom verejnej moci – táto ochrana je plnohodnotne zavŕšená až momentom právoplatného skončenia veci, kedy nastávajú účinky, ktoré nastoľujú právnu istotu a s konečnou platnosťou záväzne zasahujú do právneho postavenia účastníkov toho-ktorého konania. Okrem tejto základnej požiadavky na účinnú právnu ochranu je jej nevyhnutným predpokladom tiež to, aby táto ochrana bola poskytnutá v
Autor: Zuzana Kovaľová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Podmienky prijateľnosti sťažností podaných na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) upravuje článok 35 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Dohovor). V praxi však drvivá väčšina sťažností podmienky prijateľnosti nespĺňa. Napríklad, v roku 2014 sa len 3 % rozhodnutých prípadov skončili rozsudkom v merite veci (zvyšné sťažnosti boli vyhlásené za neprijateľné alebo boli vyčiarknuté zo zoznamu sťažností napríklad z dôvodu, že sťažovateľ netrval na pokračovaní v konaní alebo uzatvoril zmier s vládou). Minulý rok ESĽP rozhodol o 368 sťažnostiach podaných proti Slovenskej republike, ale rozsudok v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podmienky prijateľnosti sťažností podaných na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) upravuje článok 35 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Dohovor). V praxi však drvivá väčšina sťažností podmienky prijateľnosti nespĺňa. Napríklad, v roku 2014 sa len 3 % rozhodnutých prípadov skončili rozsudkom v merite veci (zvyšné sťažnosti boli vyhlásené za neprijateľné alebo boli vyčiarknuté zo zoznamu sťažností napríklad z dôvodu, že sťažovateľ netrval na pokračovaní v konaní alebo uzatvoril zmier s vl
MENU