Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1509 dokumentov
17935 dokumentov
13406 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Vačok PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Kľúčové slová: kontrola správnych rozhodnutíústavná sťažnosť
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje kontrolnej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Osobitne sa venuje počtu podaní, počtu rozhodnutí a dĺžke konaní. Používa pritom metódu štatistického zisťovania. S ohľadom na predmet výskumu sa venuje najmä konaniam vedeným podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. Osobitne sa zameriava na konania, ktoré sa týkajú práva na súdnu a inú právnu ochranu. Na základe štatistických ukazovateľov aut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd) má podľa môjho názoru významné kompetencie na úseku kontroly aj v oblasti verejnej správy. Domnievam sa, že je tomu tak najmä z dôvodu existencie inštitútu ústavnej sťažnosti podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len Ústava). Vo svojom príspevku som sa zameral na rozsah kontro
Autor: JUDr. Radoslav Benko PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, ktoré požíva ochranu, možno obmedziť a ak áno v akom rozsahu, resp. za splnenia akých podmienok), z hľadiska mechanizmu uplatňovanom pri zabezpečovan ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
11.1     Úvod Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, kt
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok sa venuje verejnému ochrancovi práv a jeho činnosti v oblasti verejnej správy. Rozoberá postup fyzických a právnických osôb pri podávaní podnetu, analyzuje konanie verejného ochrancu práv pri jeho vybavovaní. Prináša úvahy de lege ferenda, ktoré by mohli zefektívniť činnosť verejného ochrancu práv v rámci poskytovania ochrany základným právam a slobodám osôb vo verejnej správe.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
POVOLENIE/SÚHLAS NA PRIJATIE SPRÁVNEJ ŽALOBY NA MERITÓRNE KONANIE Slovenský režim správneho súdnictva vychádza z princípu, že každé právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom (v režime správneho súdnictva), ak zákon neurčuje inak. Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), správne súdy nepreskúmavajú a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou
Autor: JUDr. Mário Ernest
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Printové i internetové média takmer každodenne okrem bežných spravodajských informácií rôzneho druhu a kvality prinášajú i kresby či koláže, ktoré vtipným a satirickým spôsobom popisujú spoločenské dianie, aktuálne politické udalosti a kroky konkrétnych osôb. V tomto podaní to nie je len prosté odovzdanie informácie, ale trefné a výstižné opísanie spoločenskej reality a často krát priamo kritika politikov, či inak verejne činných osôb. Takáto karikatúra tak v celom rozsahu spĺ
Autor: JUDr. Ing. Peter Schmidt
Zdroj: Judikáty.info
Abstrakt: Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne.

Úryvok z textu:
Komentár Ústavný súd SR sa na podklade jediného nálezu podrobne vyjadruje k rozsahu dôkazného bremena daňového subjektu pred správcom dane a vymedzuje hranice tohto dôkazného bremena. Ústavný súd SR potvrdzuje, že neúmerné prenášanie dôkazného bremena na daňový subjekt zo strany orgánov finančnej správy je potrebné považovať za ústavne neudržateľný postup. Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne. Ústavný súd SR sa vyslovil, že pri posudzovaní miery dôkazného brem
Autor: Mgr. Milan Trylč PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje špecifickej situácii, ktorá nastala po Náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejnenom v Zbierke zákonov pod č. 428/2012, č. k. PL.ÚS 106/2011, zo dňa 28. 11. 2011 a mala za následok rôznu interpretáciu zo strany jednotlivých súdov v súdnej praxi. Tento Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky spôsobil enormný nárast podaní zo strany obžalovaných na obnovu ich predchádzajúcich súdnych konaní, v ktorých bol odsúdeným uložený trest odňatia slobody podľa asperačnej zásady z časti za bodkočiarkou zrušenej práve predmetným Nálezom Ústavného súdu Slovenske ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Hlavné ťažisko dokazovania v trestnom konaní samozrejme tkvie v konaní pred súdom. Každého z nás pri termíne „dokazovanie“ napadne takmer výlučne vykonávanie dokazovania pred súdom v rámci hlavného pojednávania. Avšak týmto „dokazovanie“ a s ním spojené skutočnosti nie sú ani zďaleka vyčerpané. Dokazovanie zastáva významnú úlohu aj pri posudzovaní návrhov iniciujúcich začatie mimoriadneho opravného prostriedku - obnovy konania . Z nižšie uvedeného je zrejmé, že vykonanie a interpretá
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V Slovenskej republike je verejný ochranca práv k dispozícii pre každého bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti, majetkových pomerov, vyznania, či iných diferenciácií. Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej moci boli porušené základné práva a slobody. Verejný ochranca práv môže konať aj z vlastnej iniciatívy, ak sa nazdáva, že v dôsledku činnosti orgánu verejnej moci došlo k porušeniu základných práv a slobôd osôb. Konanie verejného ochrancu práv, či už začaté na základe podnetu osob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV Verejný ochranca práv má postavenie nezávislého kontrolného orgánu sui generis a ako súčasť systému ochrany práva sa podieľa na mimosúdnej ochrane základných práv a slobôd. Jeho pôsobnosť nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky ako takého, ale na ochranu subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb pred takým konaním, rozhodovaním a nečinnosťou orgánov verejnej správy, ktoré je v rozpore s právnym poriadko
Autor: Imrich Vozár
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Princíp právnej istoty v rozhodovacej činnosti súdov a dodržiavanie tohto princípu Ústavným súdom s odkazom na prípad Pezinskej skládky.

Úryvok z textu:
Je neodškriepiteľným faktom (čo vo svojej rozhodovacej praxi mnohokrát potvrdil aj ústavný súd), že k základným znakom právneho štátu patrí aj princíp právnej istoty. Z rozhodovacej praxe ústavného súdu je zároveň zrejmé, že k základným znakom princípu právnej istoty patrí aj to, aby rozhodnutia súdov (ústavný súd nevynímajúc) boli takého charakteru, aby výklad a aplikácia právnych noriem, ktoré súdy svojimi rozhodnutiami vykonajú, objasnili tieto právne normy a to najmä pre tých, ktorým sú t
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V moderných demokraciách sa ochrana základných práv a slobôd pred zásahmi zo strany orgánov verejnej správy inštitucionálne zabezpečuje nielen systémom súdnej ale v stále významnejšej miere aj systémom mimosúdnej ochrany. Prejavom toho je aj pôsobenie osobitného „zmocnenca“, ktorého úlohou je v právnopolitickej a sociálno-psychologickej oblasti prispievať k zlepšovaniu vzťahov medzi občanom a štátom. Tento inštitút ako orgán kontroly verejnej správy a preskúmavania podnetov /sťažností/ vybavený všetkými zárukami nezávislosti, umiestnený mimo hierarchie štátnej správy usiluje výlučne prostrední ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Na úvod V moderných demokraciách sa ochrana základných práv a slobôd pred zásahmi zo strany orgánov verejnej správy inštitucionálne zabezpečuje nielen systémom súdnej ale v stále významnejšej miere aj systémom mimosúdnej ochrany. Prejavom toho je aj pôsobenie osobitného „zmocnenca“, ktorého úlohou je v právnopolitickej a sociálno-psychologickej oblasti prispievať k zlepšovaniu vzťahov medzi občanom a štátom. Tento inštitút ako orgán kontroly verejnej správy a preskúmavania podnetov /sť
MENU