Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1509 dokumentov
17935 dokumentov
13406 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel – najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodov“ odstúpil z tejto funkcie. Nahradil ho súdruh Egon Krenz, ktorý 13. októbra 1989 tak trochu poza jeho chrbát (keďže Honecker b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel –  najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodo
Autor: JUDr. Veronika Tóthová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na problematiku stíhania páchateľov krádeže spáchaného vlámaním podľa § 212 ods. 4 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v jeho platnom znení, kde sa autori v úvode snažia poukázať všeobecne na problematiku porušovania zásady ne bis in idem pri stíhaní páchateľov podľa predmetného hmotnoprávneho ustanovenia a neskôr v článku rozoberajú ekonomický rozmer takto stíhaných trestných činov, kde poukazujú na porušovania limitov zákonnosti a ústavnosti a neopomínajú možnosti procesnej obrany a taktiež možnosti podávania ústavných sťažností proti postupu orgánov činných v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V roku 2016 dochádza k jednotnému postupu OČTK pri stíhaní páchateľov trestných činov krádeže vlámaním a to takým spôsobom, že uvedené konanie v prípade presiahnutia škody vyššej ako 266 EUR, je takéto konanie subsumované pod § 212 ods. 4 písm. b) Trestného zákona v jeho platnom znení, čo znamená závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. e) Trestného zákona . Uvedený postup nastal na základe pokynu GP SR , čo v praxi znemená, že všetky konania páchateľa, ktorý si prisv
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti informácie nadobudnúť, je iba prológom k fraške alebo tragédii; alebo možno k obom z nich. Vedomosti budú vždy vládnuť nad neznalosťou. A ľud, ktorý chce byť sám sebe vládcom sa musí vyzbrojiť silou, ktorú vedomosti dávajú.“[2] Dôležitosť poskytovaniu informácií týkajúcich sa vecí verejného záujmu prisudzoval už pred takmer dvesto rokmi štvrtý americký prezident a „otec“ historicky najstaršieho, dodnes platného ústavného dokume
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest v Slovenskej republike. V prvej časti predkladá rozbor platnej právnej úpravy, ktorá sa týka normotvorby obcí. V druhej časti sa článok zaoberá rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov pri prieskume ústavnosti a zákonnosti všeobecných záväzných nariadení obcí. Článok poskytuje súhrnný prehľad rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú. V poslednej časti článok rozhodovaciu činnosť súdov sumarizuje a načrtáva možné východiská ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavam na problémy právnej praxe vyplývajúce z normotvorby obcí, dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavania normotvorby obcí súdmi, teda činnosti uskutočňovanej obcami, prokuratúrou, všeobecnými súdmi a Ústavným súdom vo veciach všeobecne záväzných nariadení. Inšpirujúc sa Prusákom môžeme normotvorbu obcí definovať ako ústavou a zákonmi upravený postup orgánov územnej samosprávy ako aj postup pri konaní miestneho referenda, ktorého cieľom je vznik, zmena
Autor: JUDr. Soňa Rakušanová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke významu referenda pre ochranu demokratických princípov. Rozoberá princípy legitimity, legality a demokracie a ich prepojenie s inštitútom referenda. Zároveň približuje ich ochranu prostredníctvom súdnej moci a to všeobecnými súdmi a ústavným súdom. Súčasťou príspevku je analýza niektorých dôležitých judikátov Ústavného súdu SR v otázke referenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom môjho príspevku má byť pohľad na vybrané princípy slovenského konštitucionalizmu z hľadiska ich významu, legitimitu občianskeho rozhodovania a teda význam referenda pre ochranu demokratických princípov.Základnými princípmi slovenského konštitucionalizmu, ktorým sa chcem v tomto článku venovať a ktoré priamo súvisia s témou tohto príspevku sú princípy legitimity, legality a demokracie. Princípy legitimity a legality vyjadrujú pohľad občana na fungovanie štátnej moci, jej uzna
Autor: JUDr. Eva Vranková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sumarizuje doterajšie teoreticko-filozofické poznatky týkajúce sa problematiky občianskej neposlušnosti. Autorka analyzuje občiansku neposlušnosť ako nenásilnú rezistenciu v historickom kontexte; pozornosť tiež venuje vymedzeniu pojmu, subjektu a objektu tohto inštitútu. Ďalej sa zaoberá podmienkami legitímnej občianskej neposlušnosti a jej dôsledkami. V závere sa autorka venuje postaveniu tohto inštitútu v modernej spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Najskôr musíme byť ľuďmi, až potom občanmi. Zďaleka nie je tak žiaduce rozvíjať úctu k zákonu, ako je žiaduce rozvíjať úctu k pravde. Jediná povinnosť, ktorú mám právo prijať, je v každej chvíli konať to, čo považujem za správne.“ (H. D. Thoreau) Inštitúty práva na odpor (ius resistendi) spolu s právom na občiansku neposlušnosť a koncepciou prirodzených práv a spoločenskej zmluvy boli vytvorené ako bariéry rozvoja absolutistickej moci a ako ochrana slobody jednotlivca i autonó
Autor: JUDr. Michaela Sangretová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Referendum je právnym inštitútom na realizáciu priamej demokracie, no slúžiť má k tomu aj jeho adekvátna právna úprava. Autor príspevku sa zaoberá problematikou celoštátneho referenda z pohľadu aktuálnej ústavnej úpravy, vrátane zaujatia čiastkových názorov k jej jednotlivým aspektom a to osobitne z pohľ’adu legislatívneho vyjadrenia výsledkov referenda a s nimi spojenými právnymi účinkami. V závere príspevku stručne poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa referendom a jeho výsledkami zaoberá v podstate už od vzniku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe je referendum považované za najrozšírenejší a najvyužívanejší nástroj priamej demokracie, ktorý umožňuje občanom v priamom hlasovaní rozhodovať o ústavnej alebo zákonodarnej otázke vyjadrením svojho súhlasu alebo nesúhlasu. Referendum ako výraz demokratizmu štátneho a politického systému je dlhodobým predmetom záujmu laickej aj odbornej verejnosti, a to osobitne z pohľadu jeho výsledkov a s nimi spojenými právnymi účinkami. Z hľadiska systematiky Ústavy Slovenskej
Autor: JUDr. Peter Bellás
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Posledné mesiace bola právnická obec na Slovensku svedkom udalosti, ktorá svojím procesom a dôsledkami nevrhá dobré svetlo na fungovanie jednotlivých zložiek štátu. Zmieňovanou udalosťou je voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky, voľba ktorá by v civilizovanej krajine a právnom štáte mala mať znaky dôstojnosti, apolitickosti a slušnosti.

Úryvok z textu:
Posledné mesiace bola právnická obec na Slovensku svedkom udalosti, ktorá svojím procesom a dôsledkami nevrhá dobré svetlo na fungovanie jednotlivých zložiek štátu. Zmieňovanou udalosťou je voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky, voľba ktorá by v civilizovanej krajine a právnom štáte mala mať znaky dôstojnosti, apolitickosti a slušnosti. Namiesto toho, aj takmer rok od uplynutia funkčného obdobia Dobroslava Trnku, ako generálneho prokurátora Slovenskej republiky prebehla v
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pani N.B. namietala pred ESĽP, že v dôsledku jej sterilizácie bez jej úplného a informovaného súhlasu bola podrobená neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, a že vyšetrovacie orgány neuskutočnili dôkladné, spravodlivé a efektívne vyšetrovanie okolností jej sterilizácie v rozpore s článkom 3 Dohovoru, že v dôsledku sterilizácie bolo porušené jej právo na súkromný a rodinný život podľa článku 8 Dohovoru a právo na založenie rodiny podľa článku 12 Dohovoru. Podľa článku 13 Dohovoru namietala, že nemala k dispozícii účinný prostriedok nápravy ohľadne svojich sťažností na porušenie jej práv zaruče ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pani N.B. namietala pred ESĽP, že v dôsledku jej sterilizácie bez jej úplného a informovaného súhlasu bola podrobená neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, a že vyšetrovacie orgány neuskutočnili dôkladné, spravodlivé a efektívne vyšetrovanie okolností jej sterilizácie v rozpore s článkom 3 Dohovoru, že v dôsledku sterilizácie bolo porušené jej právo na súkromný a rodinný život podľa článku 8 Dohovoru a právo na založenie rodiny podľa článku 12 Dohovoru. Podľa článku 13 Dohovo
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 568 z 27. augusta 2010 odvolala počnúc dňom 27. august 2010 Ing. Dušana Muňka z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Tento návrh na rokovanie vlády SR predložil podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál (číslo materiálu UV-33301/2010).

Úryvok z textu:
A. Skutkový stav Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 568 z 27. augusta 2010 odvolala počnúc dňom 27. august 2010 Ing. Dušana Muňka z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Tento návrh na rokovanie vlády SR predložil podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál (číslo materiálu UV-33301/2010). Odvolanie z funkcie bolo generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne oznámené listom podpísaným predsedníčkou vlády SR Ivetou Radič
MENU