Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1408 dokumentov
17875 dokumentov
13394 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Konkretizácia a špecifikácia subjektov ochrany osobnosti v mediálnom prostredí v spore o ochrane osobnosti, je absolútne kľúčová pre konečné rozhodnutie súdu, na čo poukazujú aj nálezy Ústavného súdu a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ESĽP).  Konkretizáciu subjektov, teda vecnú legitimáciu, si súdy zodpovedajú v rámci otázky kto je v danom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, a to hneď na začiatku konania o ochrane osobnosti. Pokiaľ ni
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Európsky súd pre ľudské práva vychádza pri ochrane ľudských práv zo zásady, že tieto musia byť reálne a efektívne a nie iluzórne a neúčinné. Také by boli aj jeho rozhodnutia, keby sa nevykonali reálne a efektívne. V tom prípade získa sťažovateľ právo v novej samostatnej sťažnosti namietať porušenie jeho práva na výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. Príspevok rozoberá po prvé individuálny rozmer z hľadiska vecnej úpravy pôvodne porušeného práva ako aj nevymoženia materiálnej satisfakcie a po druhé nové samostatné sťažnosti pri absencii všeobecnej úpravy porušovania ľudských práv n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Výkon rozhodnutia akéhokoľvek orgánu verejnej moci je jedným zo základných znakov vymožiteľnosti práva, ktorej úroveň klesá s faktickými a reálnymi nedostatkami pri vykonávaní týchto rozhodnutí. Osobitne to platí pre rozhodnutia vnútroštátnych súdov , a to nielen všeobecných, ale aj ústavných. Je všeobecne známy príbeh efektivity slovenských ústavných sťažností v prvých rokoch Slovenskej republiky. Zistenie porušenia ľudského práva bez reálnej nápravy, teda zabezpečenie vzniku situácie aká bo
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp spravodlivosti je viditeľný v práve na spravodlivé súdne konanie, v jednom zo základných ľudských práv chránených medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Toto právo patrí k jednému z najčastejšie porušovaných práv zo strany členských štátov Rady Európy a Európskej únie. Príspevok analyzuje judikatúru oboch európskych súdov v nadväznosti na základnú premisu práva na prístup k súdu a prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Na základe konštanty, ktorú európske súdy vytvárajú, poukazujeme na nevyhnutné implikácie na národnej úrovni z legislatívneho hľadiska ako aj z hľadiska realizáci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Slovné spojenie „neskorá spravodlivosť je odmietnutá spravodlivosť“, pochádza z pôvodnej myšlienky Johna Musgravea z roku 1646, keď vo svojom diele Another Word to the Wise uviedol, že „existencia neskorej spravodlivosti je veľká nespravodlivosť“[2] . Neskôr bola táto fráza použitá v prejave britského ministerského predsedu Williama E. Gladstona z roku 1868 a v článku publikovanom Lousiana Law Journal z roku 1842. Ostatne známou tvárou tejto myšlienky je Martin Luther King Jr.,
Autor: Bc. Michal Tomin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaná práca sa venuje aktuálnej problematike tzv. materiálneho jadra Ústavy. Zámerom práce je polemizovanie o postupe ako aj rozbor nálezu Ústavné súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.01.2019. Pri spracovávaní tejto témy boli použité viaceré vedecké metódy. Je to najmä poznávacia metóda, ale sú to aj logické metódy medzi ktoré možno zahrnúť analýzu, dedukciu a vedeckú syntézu. Metóda komparácie bola uplatňovaná sústavne podľa vhodnosti a potrebnosti počas celej práce. Pozornosť je venovaná najmä úvaham o kompetencii Ústavného súdu Slovenskej republiky pri rozhodovaní o (ne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika vymedzenia materiálneho jadra spolu s možnosťou zrušenia ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, práve Ústavným súdom Slovenskej republiky bola, aj je, v teórii práva spolu s ústavným právom vždy vysoko frekventovanou a debatovanou témou medzi odbornou verejnosťou. Záujem o túto otázku t. j. o možnosť a spôsob derogovania „protiústavných ustanovení Ústavy“ a tým vymedzenia materiálneho jadra Ústavy, kedy bude možné o tejto protiústavnosti rozhodnúť, začína es
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Aktuálny diskurz na tému náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škoda naberá nový rozmer pri pohľade na predkladaný vládny návrh zákona, ktorým má dôjsť k ďalšej významnej novele Občianskeho zákonníka. Autor sa v príspevku zamýšľa nad samotnou podstatou diferenciácie, pričom testuje hypotézu o jej irelevantnosti a potrebe riešenia podstaty problému, spočívajúcemu v otázke premlčania nárokov, ktoré sú výsledkom civilnej deliktuálnej praxe.

Úryvok z textu:
1. PÔVOD NÁROKOV NA NÁHRADU ŠKODY A UJMY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU V posledných rokoch sme svedkami stále neutíchajúcej diskusie a interpretačnej aktivity súdov o obsahu pojmov, ktoré sú previazané s civilným deliktuálnym konaním. Konkrétne ide o pojmy škoda a ujma, resp. presnejšie o nároky na náhradu škody, či ujmy. Pre termín ujma je príznačným adjektívum nemajetková, či imateriálna, zatiaľ čo škoda je vyjadrená často prívlastkami hmotná, resp. materiálna alebo majetková. Skôr, než sa dos
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Každý ústavný zákon môže byť neústavný, ak s ústavnou intenzitou narúša materiálne jadro ústavy.“[2] Tento záver konštatovala v stredu 30. januára 2019 väčšina pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd), čím sa po viac než štvrťstoročí tento nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti zásadným spôsobom odklonil od jedného zo svojich prvých rozhodnutí po vzniku samostatnej Slovenskej republiky; od uznesenia sp. zn. I. ÚS 39/93 z 2. júna 1993, v ktorom vyslovil
Autor: JUDr. Michaela Sangretová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Referendum je právnym inštitútom na realizáciu priamej demokracie, no slúžiť má k tomu aj jeho adekvátna právna úprava. Autor príspevku sa zaoberá problematikou celoštátneho referenda z pohľadu aktuálnej ústavnej úpravy, vrátane zaujatia čiastkových názorov k jej jednotlivým aspektom a to osobitne z pohľ’adu legislatívneho vyjadrenia výsledkov referenda a s nimi spojenými právnymi účinkami. V závere príspevku stručne poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa referendom a jeho výsledkami zaoberá v podstate už od vzniku Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe je referendum považované za najrozšírenejší a najvyužívanejší nástroj priamej demokracie, ktorý umožňuje občanom v priamom hlasovaní rozhodovať o ústavnej alebo zákonodarnej otázke vyjadrením svojho súhlasu alebo nesúhlasu. Referendum ako výraz demokratizmu štátneho a politického systému je dlhodobým predmetom záujmu laickej aj odbornej verejnosti, a to osobitne z pohľadu jeho výsledkov a s nimi spojenými právnymi účinkami. Z hľadiska systematiky Ústavy Slovenskej
Autor: Doc. JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok sa krátko zaoberá históriou ústavného súdnictva štátov Vyšehradskej štvorky. Poukazuje na odlišné tradície a východiská jednotlivých štátov pri kreovaní svojich ústavných systémov po páde tzv. sovietskeho bloku. V ďalšej časti analyzuje a porovnáva najvýznamnejšie rozhodovacie právomoci ústavných súdov - kontrolu ústavnosti a ústavné sťažnosti. V závere sa venuje aj krátkej komparácii niektorých ďalších vybraných rozhodovacích právomocí.

Úryvok z textu:
  Úvod Vyšehradské stretnutie predstaviteľov vtedajšieho Československa, Maďarska a Poľska 15. februára 1991 vyústilo do vytvorenie skupiny troch, od roku 1993 štyroch spolupracujúcich stredoeurópskych štátov. Deklarácia, ktorá bola vo Vyšehrade podpísaná vymedzila ťažiskové ciele tejto skupiny, medzi ktorými boli aj vybudovanie moderného právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Obsahovala aj dohodu o vzájomnej koordinácii jednotlivých krokov pri napĺňaní spolo
Autor: Mgr. Viliam Poništ PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá obmedzením podania sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky z dôvodu majetkového cenzu. Toto majetkové obmedzenie nie je explicitne upravené pre konanie na Ústavnom súde SR, ale súd k nemu dospel vo svojej judikatúre s poukazom na Civilný sporový poriadok (predtým Občiansky súdny poriadok). Príspevok porovnáva právnu úpravu a prístup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. Takisto sa venuje judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto oblasti.

Úryvok z textu:
  Právny poriadok rozoznáva niekoľko prostriedkov nápravy, ktoré sú pre strany konania za určitých podmienok dostupné, a ktorými môžu brániť svoje práva. Ich použitie je viazané na splnenie niekoľkých kritérií, pričom ich nesplnenie odsudzuje podanie na neúspech bez toho, aby sa ním príslušný orgán meritórne zaoberal. V tomto článku sú rozobrané podmienky pri podanie sťažnosti na porušenie práv na Ústavný súd Slovenskej republiky. Jedným z týchto kritérií je aj majetkový cenzus, hoci nie
Autor: JUDr. Ivan Fiačan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspeku autor analyzuje ústavnú a zákonnú úprava ústavného súdnictva na Slovensku. Najprv sa venuje priamym novelizáciam Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú úpravy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Následne sa venuje zákonu č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a jeho novelizáciam. V závere príspevku sa venuje novému zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky a výzvam, ktoré prináša.

Úryvok z textu:
  V prvom rade mi dovoľte oceniť, že v priebehu III. funkčného obdobia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) založili naši predchodcovia spolu s funkcionármi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tradíciu pravidelného organizovania medzinárodného vedeckého podujatia - tzv. ústavných dní. Ústavné dni vytvárajú vhodnú platformu pre výmenu teoretických a praktických poznatkov o jednotlivých aspektoch rozhodovacej činnosti slovenského ústavného
MENU