Nájdené právne články pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1408 dokumentov
17875 dokumentov
13394 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V rámci reformy civilného procesu možno hodnotiť ako jednu z najpozitívnejších zmien smerujúcich k zrýchleniu súdneho konania prijatie zásady „jedenkrát a dosť“ v odvolacom konaní. Táto zásada sa pre jej nerešpektovanie odvolacími súdmi stala v poslednom čase predmetom rozhodovania Ústavného súdu SR o ústavných sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb a to hneď v dvoch rovinách – vo vzťahu k porušeniu práva na súdnu ochranu a práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Formujúca sa judikatúra k zásade „jedenkrát a dosť“ dala k jej aplikácii jednoznačnú odpoveď.

Úryvok z textu:
V rámci reformy civilného procesu možno hodnotiť ako jednu z najpozitívnejších zmien smerujúcich k zrýchleniu súdneho konania prijatie zásady „jedenkrát a dosť“ v odvolacom konaní. Táto zásada sa pre jej nerešpektovanie odvolacími súdmi stala v poslednom čase predmetom rozhodovania Ústavného súdu SR o ústavných sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb a to hneď v dvoch rovinách – vo vzťahu k porušeniu práva na súdnu ochranu a práva na konanie bez zbytočných prieťahov. Formujúca sa judik
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento článok obsahuje menší „hajlajt“ užitočných vychytávočiek naprieč viacerými oblasťami práva – spravidla ide o ustanovenia zákona, ktoré sú svojim spôsobom situované na menej navštevovaných a nenápadných miestach právneho poriadku, resp. také ustanovenia, ktorých samotný text toho veľa nenarozpráva.

Úryvok z textu:
Ústavnoprávna tajná zbraň Ústavné právo má v praxi advokáta najväčšiu využiteľnosť v dvoch rovinách. V prvom rade Ústavu SR ako právny predpis s najvyššou právnou silou a na ňu nadväzujúcu judikatúru Ústavného súdu SR je možné využiť ako argumentačnú základňu v každom zákonom upravenom konaní pred orgánmi verejnej moci, pretože štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 ústavy). Interpretačný význam ústavy má
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.

Úryvok z textu:
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Z noviniek pri úprave dovolania sme vybrali týchto päť: Adieu, odňatie možnosti konať pred súdom Podať či nepodať dovolanie pred podaním ústavnej sťažnosti, toť otázka. A možná príčina viacerých bezsenných nocí, ktorých výsledkom bolo (z pragmatických dôvodov) súbežné podanie dovolania a ústavnej sťažnosti. Vinou nejednotného
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pre poskytnutie účinnej a efektívnej právnej (súdnej) ochrany nepostačuje iba samotné prerokovanie veci pred orgánom verejnej moci – táto ochrana je plnohodnotne zavŕšená až momentom právoplatného skončenia veci, kedy nastávajú účinky, ktoré nastoľujú právnu istotu a s konečnou platnosťou záväzne zasahujú do právneho postavenia účastníkov toho-ktorého konania. Okrem tejto základnej požiadavky na účinnú právnu ochranu je jej nevyhnutným predpokladom tiež to, aby táto ochrana bola poskytnutá v primeranom čase. Oneskorené poskytnutie právnej ochrany totiž nemá, resp. nemusí mať pre subjekt domáha ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pre poskytnutie účinnej a efektívnej právnej (súdnej) ochrany nepostačuje iba samotné prerokovanie veci pred orgánom verejnej moci – táto ochrana je plnohodnotne zavŕšená až momentom právoplatného skončenia veci, kedy nastávajú účinky, ktoré nastoľujú právnu istotu a s konečnou platnosťou záväzne zasahujú do právneho postavenia účastníkov toho-ktorého konania. Okrem tejto základnej požiadavky na účinnú právnu ochranu je jej nevyhnutným predpokladom tiež to, aby táto ochrana bola poskytnutá v
Autor: JUDr. Ivan Fiačan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V roku 2020 bol do pripomienkového konania predložený návrh na podstatnú zmenu Ústavy Slovenskej republiky ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa súdnej moci. V predmetnej prednáške sa autor zamýšľa nad niektorými aspektami navrhovaných zmien a to predovšetkým pokiaľ ide o plánované vytvorenie Najvyššieho správneho súdu, čo by malo vplyv aj na postavenie a právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky. V závere prednášky je zvýraznená myšlienka, že skutočným cieľom tranzitívneho obdobia nie je len zmena právnych predpisov a inštitúcií, ale celková zmena spoločnosti.

Úryvok z textu:
  Vážené dámy, vážení páni, svoj príspevok na konferenciu, ktorej je Ústavný súd Slovenskej republiky spoluorganizátorom, som rovnako ako všetci ostatní pripravoval s vedomím, že sa táto konferencia možno vôbec neuskutoční. V dôsledku pandémie choroby COVID-19 a z nej vyplývajúcich obmedzení sa totiž pre každého z nás už v tomto roku zmenilo mnoho pracovných a súkromných plánov a mnoho vecí, ktoré predtým boli samozrejmé, sa stalo neistými. Rok 2020 však nie je (a nemal by byť) le
Autor: JUDr. Ján Šikuta PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dňa 1. januára 2021 nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zreformovanie justície a posilnenie dôvery obyvateľstva v súdnictvo. Novela ústavy prináša aj nový pohľad na funkčnú imunitu sudcov, keď uvádza, že sudcu ani prísediaceho z radov občanov nemožno stíhať za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní, a to ani po zániku ich funkcie, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin; disciplinárna zodpovednosť sudcu tým nie je dotknutá. Problematika imunity sudcov p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Keď som si prvýkrát sadol k písaniu tohto článku, tak novela ústavy bola len v podobe návrhu predloženého na pripomienkovanie. Odbornou obcou rezonovali mnohé otázky, ktoré návrh novely ústavy priniesol a jej konečná podoba bola ešte v nedohľadne. Bohužiaľ, pandemická situácia neumožnila, aby sa IX. Ústavné dni uskutočnili v riadnom ani v náhradnom termíne a medzičasom aj novela ústavy nadobudla svoje jasné kontúry v podobe ústavného zákona č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a d
Autor: Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Podľa predbežnej správy o opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku krízy Covid-19 a ich vplyv na demokraciu, právny štát a základné práva Inštitúcie ombudsmana v krajinách, kde existujú, môžu na základe svojho mandátu podporovať a chrániť ľudské práva, zásadným spôsobom prispievať k riešeniu otázok ľudských práv v núdzovom stave a pomáhať občanom postihnutým núdzovými opatreniami. Môžu tak účinne dopĺňať parlamentnú a súdnu kontrolu. Mandát verejného ochrancu práv v Slovenskej republike vymedzený ústavou a zákonom vyníma vládu, ako orgán koncentrujúci decízne oprávne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Podľa predbežnej správy o opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku krízy Covid-19 a ich vplyv na demokraciu, právny štát a základné práva1 Inštitúcie ombudsmana v krajinách, kde existujú, môžu na základe svojho mandátu podporovať a chrániť ľudské práva, zásadným spôsobom prispievať k riešeniu otázok ľudských práv v núdzovom stave a pomáhať občanom postihnutým núdzovými opatreniami. Môžu tak účinne dopĺňať parlamentnú a súdnu kontrolu. Mandát verejného
Autor: doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je venovaný tzv. justičnej novele Ústavy Slovenskej republiky z 9. decembra 2020, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 422/2020. Z.z. Autor v prvej časti kriticky analyzuje priebeh ústavodarného procesu. Zvlášť negatívne hodnotí záverečnú fázu ústavodarného procesu na plenárnej schôdzi Národnej rady SR, na ktorej boli predložené zásadné pozmeňujúce návrhy nad rámec pôvodného zámeru predkladateľa (vlády). Druhá časť príspevku je venovaná kritickému zhodnoteniu schválených ústavných zmien v časti týkajúcej sa Ústavného súdu SR

Úryvok z textu:
  Úvod Rozhodnutie o tematickom zameraní IX. ústavných dní celkom logicky vyplynulo z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024 (ďalej len „vládny program“), v ktorom bola ako kľúčová ústavodarná aktivita vlády I. Matoviča formulovaná úloha pripraviť a predložiť do ústavodarného procesu návrh novely Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „Ústava“) týkajúcej sa zmien v organizácii súdnej moci, ako aj zmien v postavení sudcov Ústavného súdu Slovenskej republi
Autor: JUDr. Marica Pirošíková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok autorky sa venuje novoprijatým ústavným zmenám umožňujúcim jednotlivcom v budúcnosti vyvolať konanie o súlade právnych predpisov. Analyzuje zároveň judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý za súčasného právneho stavu s poukazom na aktuálnu judikatúru ústavného súdu dospel k záveru, že jednotlivci v tomto ohľade nemajú účinný vnútroštátny prostriedok nápravy a majú preto priamy prístup k tomuto medzinárodnému súdnemu orgánu.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zaviedla v súlade s programovým vyhlásením vlády do ústavnej úpravy tzv. individuálna kontrola ústavnosti. Táto umožňuje sťažovateľovi v konaní podľa článku 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) podať spolu s ústavnou sťažnosťou návrh, aby senát ústavného súdu podal návrh na začatie konania o
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
MENU