Nájdené právne články pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

193 dokumentov
92 dokumentov
1232 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právo m, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú v SR garantované nielen Ústavou1, ale aj mnohými európskymi dokumentmi na úrovni Rady Európy aj EÚ. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verejná správa
Autor: Mgr. Marko Mašan
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku venuje materiálnym prvkom v práve. Následne analyzuje princíp ultima ratio a materiálny korektív a to aj za pomoci ich komparácie. Autor rozvíja tézu možnosti aplikovania princípu ultima ratio obdobným spôsobom ako materiálny korektív, avšak vo vzťahu k zločinom. Pri riešení tézy sa autor opiera aj orozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky aNajvyššieho súdu Slovenskej republiky. Následne autor vyvodzuje záver omožnosti použitia predmetnej tézy.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasné právo sa stáva čím ďalej tým viac formálnejším. Náš zákonodarca sa snaží pomocou právnych noriem upraviť spoločenské vzťahy čím ďalej tým podrobnejšie, pričom sa tak vytráca všeobecnosť právnych noriem a zároveň sa narúša ich normatívny charakter. Jednou z príčin tohto snaženia sú nesystematické zmeny vprávnom poriadku, ktoré reagujú na konkrétnu situáciu asnažia sa vzniknutý problém takýmto spôsobom zhojiť
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1 , ako aj medzinárodnými zmluvami. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verej
Autor: JUDr. Michal Valent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa zaoberám vybranými aplikačnými problémami súvisiacimi so zaujatosťou a následným vylúčením zákonných sudcov pričom poukazujem nie len na úpravu v rovine Trestného poriadku, ale i na osobitné predpisy upravujúce inštitút vylúčenia sudcov z prejednávania a rozhodovania trestných vecí.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku nie je rozoberanie aplikačných problémov zákonných ustanovení § 31 et §32 Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Trestný poriadok) o vylúčení orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb v nadväznosti na ustanovenie § 23 Trestného poriadku o odňatí a prikázaní veci v ich samej podstate, ale len o stručné pripomenutie, respektíve základné ob
Autor: Mgr. PhDr. Rastislav Král
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkami účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch verejnej správy. Analyzuje možné aktívne zapájanie verejnosti pri riešení environmentálnych káuz s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti, správnosti a transparentnosti rozhodovania orgánov verejnej moci na všetkých úrovniach. Skúmaniu je podrobená myšlienka aktívnej participácie verejnosti v správnom konaní v pozícii účastníka konania s poukazom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti a vo svetle vybraných judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Stavanie verejnosti alebo rôznych záujmových sku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodovacie procesy predstavujú kľúčovú oblasť činností a aktivít pre plnenie úloh vyplývajúcich zo samotnej podstaty existencie verejnej správy. Čo do kvantity predstavujú rozhodovacie procesy vo verejnej správe nesmierne širokú skupinu, viac či menej, komplikovaných postupov širokého spektra subjektov. V záujme upriamenia pozornosti na kvalitatívnu stránku týchto pre spoločnosť bytostne dôležitých procesov je dôležité nezabúdať na kontrolné mechanizmy. Kontrola alebo vedomie mo
Autor: Mgr. Dávid Priščák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V článku je venovaná pozornosť inštitútom slúžiacim na zabezpečenie informácií dôležitých pre trestné konanie s poukazom na informačno-technické prostriedky v kontexte základných zásad trestného konania, ktoré stanovujú samotné medze ich uplatňovania.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnosti sa v súvislosti s páchaním trestnej činnosti začali objavovať úplne nové fenomény, ktoré pramenia zo samotného charakteru a povahy trestnej činnosti. Vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti, ktorej signifikatným znakom je vysoká organizovanosť a štrukturovanosť páchateľov je často krát zložité a časovo náročné a v určitých prípadoch nemožné. Organizovaná trestná činnosť často krát vykazuje vysoky
Autor: JUDr. Martin Ribár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika

Úryvok z textu:
„Poh­ľad z oboch strán mre­ží na na­du­ží­va­nie ko­lúz­nej väz­by a in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka v tres­tných ko­na­niach“ Ten­to člá­nok je reak­ciou na člán­ky JUDr. Pet­ra Šam­ka K na­du­ží­va­niu tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v tres­tnom ko­na­ní (Práv­ne lis­ty 8.12.2020) a Kult ka­júc­ni­ka ako trend ro­ku 2020 ale­bo čo nás mô­že nau­čiť prí­pad pro­ku­rá­to­ra JUDr. Jo­ze­fa Mam­rá­ka (Práv­ne lis­ty 29.12.2020). V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­t
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej úpravy kauzality v soft law Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O KAUZALITE Kauzalita - príčinná súvislosť je jedným z najdôležitejším a najzložitejšie preukazovateľným predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Príčinná súvislosť je konštantou kategóriou, ktorá sa vyskytuje nielen v oblasti súkromno-právnej zodpovednosti za škodu, ale v oblasti zodpovednosti za škodu všeobecne - aj v oblasti verejno-právnej zodpovednosti vrátane zodpovednosti v zmysle predpisov medzinárodného práva. Príčinná súvislosť však nie je len právnou kategóriou,
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania v priestupkovom konaní resp. správnom konaní o správnom delikte so zameraním na náhradné doručovanie fyzickým osobám. V prvej časti predstavuje rozbor platnej právnej úpravy inštitútu náhradného doručovania vo vzťahu k fyzickým osobám, pričom tomuto inštitútu sa venuje taktiež z pohľadu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky. Druhá časť rozoberá právne následky a účinky riadneho resp. nedostatočného doručenia písomnosti. Tretia časť príspevku sa zameriava na úvahy de lege ferenda z pohľadu potreby osobitnej právne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie je takým inštitútom akéhokoľvek druhu správneho konania (resp. každého druhu konania, v ktorom vystupuje na jednej strane subjekt disponujúci verejnomocenským oprávnením a na druhej strane subjekt, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa rozhoduje), ktorý si vyžaduje participáciu aj účastníkov konania, resp. adresátov doručovaných písomností. Spôsob akým adresát písomnosti a správny orgán participuje na doručovaní a uskutočňuje doručovanie, môže
Autor: JUDr. Pavol Gráčik
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to člán­ku je pod­ro­biť kri­ti­ke uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky o od­miet­nu­tí do­vo­la­nia po­da­né­ho od­sú­de­ným, o.i. aj z dô­vo­du pod­ľa § 371 ods. 1 písm. i) Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da z dô­vo­du zá­sad­né­ho po­ru­še­nia prá­va na ob­ha­jo­bu. Mám za to, že to­to roz­hod­nu­tie vy­chá­dza z prek­va­pi­vé­ho zdô­vod­ne­nia pria­mo ne­gu­jú­ce­ho a ne­reš­pek­tu­jú­ce­ho zne­nie zá­ko­na v kon­krét­nej práv­nej nor­me, kto­rá za­bez­pe­ču­
MENU