Nájdené právne články pre výraz: agresívna obchodná praktika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
7 dokumentov
194 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Kršková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Bez spotrebiteľa by hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľov je zaujať pozornosť spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je práve spotrebiteľ priamym terčom nekalých a agresívnych obchodných praktík. O nekalosútažnom konaní v tomto prípade hovoríme, ak konanie v hospodárskej súťaži je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi. Ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka poskytujú ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľom. Súčasná právna úprava taxatívne vymedzuje skutkové po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Súčasné formy ekonomického súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. Pôvodne bolo právo proti nekalej súťaži koncipované najmä s cieľom chrániť čestného súťažiteľa. Ucelenej úprave práva proti nekalej súťaži v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“) predchádzalo viacero predpiso
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné činy poškodzujúce spotrebiteľa sú zaradené medzi trestné činy proti hospodárskej disciplíne. Ide o dva trestné činy a to trestný čin poškodzovania spotrebiteľa a trestný čin. nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Dokazovanie trestných činov poškodzujúcich spotrebiteľa je mimoriadne obťažné. Vyplýva to z takých faktorov, akými sú zložité konštrukcie skutkových podstát týchto trestných činov, potreba dokazovania veľkého množstva skutočností upravených rôznorodými právnymi predpismi mimo trestného práva a nízka úroveň špecializácie trestného stíhania hospodárskej činnosti u orgáno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Závažnosť hospodárskej trestnej činnosti spočíva najmä v tom, že poškodzujú štátom chránený záujem a spôsobujú vysoké finančné škody. Trestný zákon vo svojej V. hlave osobitnej časti upravuje pomerne veľa hospodárskych trestných činov. Hospodárske trestné činy, na rozdiel od majetkovej trestnej činnosti, tvoria iba malú časť z celkového počtu objasnených trestných činov. Sú charakterizované vysokou latenciou, pričom páchateľom plynú z uvedenej trestnej činnosti veľké zisky, podstatne vyšš
Autor: Doc. JUDr. Milan Ďurica PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ponechám stranou úvahy o mieste obchodného práva v systéme súkromného práva, i keď o táto otázka má zásadný význam pre systematiku záväzkového práva a v konečnom dôsledku aj pre túto tému. Úlohou tohto príspevku, ktorý má len informačnú povahu je poukázať na to ako je v našom právnom poriadku, najmä z hľadiska systematického, upravená ochrana spotrebiteľa. Pritom nejde len o otázku „technickú“, pretože ako na to poukážeme ďalej, spontánne zásahy zákonodarcu pod tlakom práva Európskej únie, nemajú želaný efekt.

Úryvok z textu:
1.     Impulzy z práva Európskej únie Ponechám stranou úvahy o mieste obchodného práva v systéme súkromného práva, i keď o táto otázka má zásadný význam pre systematiku záväzkového práva a v konečnom dôsledku aj pre túto tému. Úlohou tohto príspevku, ktorý má len informačnú povahu je poukázať na to ako je v našom právnom poriadku, najmä z hľadiska systematického, upravená ochrana spotrebiteľa. Pritom nejde len o otázku „technickú“, pretože ako na to poukážeme ďal
Autor: JUDr. Zuzana Szabó
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu nebola dlhodobo venovaná špeciálna pozornosť a viac menej túto ochranu zastrešoval všeobecný orgán dozoru na ochranu spotrebiteľa, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Postupom času sa javilo, že by bolo účelné sústrediť všetky činnosti súvisiace s ochranou spotrebiteľa na finančnom trhu na jeden subjekt, a to jednak z dôvodu osobitostí finančného trhu, ako aj jednoduchšej orientácie spotrebiteľa pri prístupe k orgánom dohľadu. Národnej banke Slovenska bola zverená ochrana finančného spotrebiteľa a za účelom plnenia tejto úlohy jej boli zverené ďalšie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právnu úpravu ochrany spotrebiteľa možno vo všeobecnosti považovať za roztrieštenú a prelínajúcu viaceré právne odvetvia. Preto je úplne prirodzené, že ochranu spotrebiteľa zabezpečujú a dohľad nad dodržiavaním ochrano-spotrebiteľských právnych predpisov viaceré inštitúcie. Kompetencia Národnej banky Slovenska (ďalej aj „NBS“) v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa na finančnom trhu sa formálne preniesla zo Slovenskej obchodnej inšpekcie zákonom č. 373/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zák
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnu ochranu spotrebiteia je moz ne cha pat najma v dvoch rovina ch. Jednou rovinou je ochrana ekonomických za ujmov a práv spotrebiteí a po strá nke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebitel ske ho vy beru. Dominantnu u lohu hrá v tejto oblasti práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave rek
Autor: JUDr. Ján Koba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá problematikou súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa v európskom právnom prostredí. Keďže táto problematika je veľmi široká a spotrebiteľské právo predstavuje v súčasnosti samostatné právne odvetvie pokúsil som sa analyzovať vývoj spotrebiteľského práva v rámci EU od prijatia Rímskych zmlúv po súčasnosť. Následne som sa sústredil svoju pozornosť na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa v našom právnom poriadku v kontexte s návrhom nového Občianskeho zákonníka .V neposlednom rade som poukázal na prelínanie súkromnoprávnej a verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa. Záverom som sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana spotrebiteľa v európskom právnom prostredí je významnou súčasťou európskeho komunitárneho práva. Vplyv komunitárneho práva v tejto oblasti je veľmi intenzívny, pretože právne úpravy v jednotlivých členských štátoch sú značne roztrieštené. Táto skutočnosť prináša so sebou veľa problémov a to najmä z hľadiska implementácie spotrebiteľskej legislatívy do právnych poriadkov členských štátov. Koncepcia právnej úpravy spotrebiteľského práva v SR predstavuje určitú modifikáciu
MENU