Nájdené právne články pre výraz: aktívny športovec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ing. Ivan Greguška
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ambíciou autorov článku je na podklade uvedených príkladov a analýzy verejne dostupných údajov určitým spôsobom až vyprovokovať diskusiu na systémové zjednotenie a najmä systémovo jednotnú aplikáciu pravidiel a pohľadu na verejný záujem v športe a na nástroj samotného primárneho cieľa podpory štátu (financovanie športu mládeže cez príspevok uznanému športu), ktorým je čo najväčšia množina pravidelne športujúcej mládeže. To všetko súčasne bez zámeru nejako osobitne a zvlášť poukázať iba na národné športové zväzy, ktorých analýza dát sa objavuje v tomto článku a že by sa zistenia, na ktoré je po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoŠ”) zadefinoval obsah záujmu štátu, teda verejného záujmu v oblasti športu. Jedným z nich je aj podpora a rozvoj športu mládeže. Za mládež štát považuje v súčasnosti športovcov do 23 rokov veku a touto vekovou hranicou ohraničil aj finančnú podporu športovej činnosti mládeže a súčasne určil podmienky, za ktorých má byť táto finančná podpora z verejných prostriedkov distribuovaná t
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám odbornú diskusiu, ktorá vznikla spontánne v rámci emailovej komunikácie skupiny športových funkcionárov a právnikov s expertmi na “vzorec”, v ktorej sú vysvetlenia a odpovede na viaceré otázky, ktoré potrebuje poznať celé slovenské športové hnutie. Zmyslom odbornej diskusie je, aby športoví funkcionári neskĺzavali ku spochybňovaniu vzorca bez znalosti dôležitých faktov a súvislostí. Nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu národným športovým zväzom v uznaných športoch vypočítaný a distribuovaný podľa “vzorca”, a nie podľa úsudku politikov alebo úradníkov, je dôležitým p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod k tomu ako vznikol tento príspevok: Prinášame Vám odbornú diskusiu, ktorá vznikla spontánne v rámci emailovej komunikácie skupiny športových funkcionárov a právnikov s expertmi na “vzorec”, v ktorej sú vysvetlenia a odpovede na viaceré otázky, ktoré potrebuje poznať celé slovenské športové hnutie. Zmyslom odbornej diskusie je, aby športoví funkcionári neskĺzavali ku spochybňovaniu vzorca bez znalosti dôležitých faktov a súvislostí. Nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpo
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon významne upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, poznanie a osobná skúsenosť z prípravy a účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu. Prinášame Vám sumarizáciu zmien, ktoré prináša nový zákon o športe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Nový zákon okrem iného nanovo upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, viacročné poznanie a osobná skúsenosť, tak z prípravy, ako aj z účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznan
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: príspevok uznanému športuuznaný šport
Abstrakt: Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 22.8.2018 uznesením č. 392/2018 schválila znenie Nariadenia vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019, ktoré bude v najbližších dňoch publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na portáli SLOV-LEX. Návrh nariadenia a ostatné materiály predložené na rokovanie vlády sú dostupné na stránke: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27737 Pripomienky uplatnené k návrhu nariadenia v rámci medzirezortného pripomienkového konania aj s ich vybavením sú dostupné na tejto stránke: http://www.rokovania. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podľa § 68 ods. 4 zákona o športe: “(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3, b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maxi
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám zásadné pripomienky UčPS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napriek rozsahu a monotematickému zameraniu (na úpravu pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých) navrhovanej novely zákona o športe pristúpila Učená právnická spoločnosť k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne reagujúc na nové poznatky aplikačnej praxe v oblasti športu nielen v súvislosti s uplatňovaním zákona o športe, ale aj ďalšej legislatívy upravujúcej priamo či nepriamo fungovanie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod k uplatneným pripomienkam k návrhu: Napriek rozsahu a monotematickému zameraniu (na úpravu pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých) navrhovanej novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) pristúpila Učená právnická spoločnosť k uplatneniu pripomienok k zákonu o športe komplexne. Boli uplatnené viaceré pripomienky nad rámec predlože
Autor: prof. MUDr. Dušan Meško PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám odborný článok o význame a cieľoch telovýchovno-lekárskych prehliadok z pohľadu Prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., hlavného odborníka MZ SR pre odbor telovýchovného lekárstva.

Úryvok z textu:
Význam a cieľ telovýchovno-lekárskych prehliadok okrem iného je:   predchádzať vážnym poškodeniam zdravia, vznikajúcim v súvislosti s nesprávnym uskutočňovaním pohybovej aktivity alebo v súvislosti s nesprávnym pohybovým režimom, v prípade odhalenia/prítomnosti odchýlky zdravotného stavu, predchádzať prípadnému zhoršeniu/ohrozeniu zdravia športovaním, posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach p
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V utorok 3. marca 2015 o 09.00 hod. sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom bola prezentovaná opäť ďalšia časť paragrafového znenia návrhu nového zákona o športe. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegríni, generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ladislav Čambal, piati členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe (Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky a Peter Sepeši) a prizv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V utorok 3. marca 2015 o 09.00 hod. sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom bola prezentovaná opäť ďalšia časť paragrafového znenia návrhu nového zákona o športe. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegríni, generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ladislav Čambal, piati členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu
Autor: RNDr. Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám analýzu novej právnej úpravy v športe, ktorú pre slovenskú spoločnosť spracoval pán Jozef Mihál.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 až § 3 Zákon o športe upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe. Definuje sa, čo je verejný záujem v športe. Definujú sa pojmy ďalej používané v zákone. OSOBY V ŠPORTE ŠPORTOVEC (§ 4 a 5) Športovec vykonáva šport ako:   profesionálny športovec, amatérsky športovec ale
Autor: prof. MUDr. Dušan Meško PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Do roku 1989 sa vykonávali prevntívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnejorganizovanejšportovejakcie. Po nežnejrevolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať a niektorí dnešní vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie a stal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. VÝZNAM A CIEĽ TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKYCH PREHLIADOK OKREM INÉHO JE: -        predchádzať vážnym poškodeniam zdravia, vznikajúcim v súvislosti s nesprávnym uskutočňovaním pohybovej aktivity alebo v súvislosti s nesprávnym pohybovým režimom, -        v prípade odhalenia/prítomnosti odchýlky zdravotného stavu, predchádzať prípadnému zhoršeniu/ohrozeniu zdravia športovaním, - &nbs
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na to, že sociálny dialóg, minimálne v jeho širšom zmysle – zahŕňajúcom dohody medzi klubmi a hráčmi, účasť športovcov v orgánoch zväzov a klubov, činnosť športových hovorcov, športových rád, či jednostranné dobrovoľné akceptovanie smerníc, kódexov správania, a etických kódexov – je možný a realizovateľný bez ohľadu na status športovcov ako zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, a tiež bez ohľadu na rozdiely medzi kolektívnymi a individuálnymi športmi.

Úryvok z textu:
ÚVOD Návrh zákona o športe počíta s výslovnou, hoci iba stručnou, úpravou tzv. sociálneho dialógu v športe. Zmyslom navrhovanej úpravy je napomôcť vytvoreniu skutočnej „športovej obce“, kde aj športovci, predstavujúci spolu s klubmi základný predpoklad existencie športu na Slovensku, budú mať možnosť vyjadriť svoje názory na smerovanie a rozvoj športu, a ktorých osobnosť, záujmy a potreby budú ostatné subjekty „športovej obce“ brať do úvahy. Cieľom tohto príspevku je poukázať na široký vý
MENU