Nájdené právne články pre výraz: aplikácia medzinárodného práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Valuch PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Čo je to kybernetický priestor? Je možné aplikovať ustálené zásady medzinárodného práva v tomto priestore? ... Tieto a podobné otázky súvisiace s kybernetickým priestorom a bezpečnosťou sú častou témou medzinárodného práva. Autor približuje pohľad právnej vedy na tieto a ďalšie relevantné otázky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD O tom, že veda a technika ovplyvňujú život každého jedného z nás omnoho intenzívnejšie ako v minulosti, niet pochýb. S ich výdobytkami prichádzame do kontaktu deň čo deň a mnohí si bežný deň bez nich už ani nevedia predstaviť. Často si pri ich využívaní ani neuvedomujeme, že prekračujeme vnútroštátny rozmer. Mnohé z výdobytkov vedy a techniky už berieme ako samozrejmosť a to vrátane internetu a využívania kybernetického priestoru. V nasledujúcom texte sa snažíme priblížiť túto obl
Autor: Dominika Zavadová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém, či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tento typicky vnútroštátny fenomén nachádzame nielen vo vzťahoch medzi štátmi v rámci medzinárodných vzťahov, no čoraz viac sa prejavuje aj v činnosti medzinárodných organizácií. Čo ale znamená „vláda práva“ v medzinárodnom práve? A vlastne ako by mal tento vnútroštátny model vyzerať ako „internationai ruie of law“!

Úryvok z textu:
„Law grows, and though the principies ofiaw remain unchanged, yet (and it is one of the advantages of the common iaw) their appiication is to be changed with the changing circumstances of the times. Some persons may caii this retrogression, I caii it progression of human opinion."1 Koncept právneho štátu, typický pre kontinentálny právny systém,[1] [2] [3] či koncept rule of law, vybudovaný v anglo-amerických krajinách, začal postupne prenikať aj do oblasti medzinárodného práva. Dnes tent
Autor: JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kybernetickými útokmi vo vzťahu k ius ad bellum a ius in bello. Skúma otázku, či sú tieto právne odvetvia, ktoré patria k najstarším odvetviam medzinárodného práva, schopné svojimi právnymi normami obsiahnuť aj tento nový fenomén. V tejto súvislosti sa sústreďuje na to, či je možné na kybernetický útok aplikovať čl. 2 ods. 4 a čl. 51 Charty OSN a či v prípade kybernetických útokov vzniká konflikt v zmysle medzinárodného humanitárneho práva. Zároveň sa snaží zodpovedať otázku, či je možné kybernetickým útokom možné spáchať vážne porušenia Ženevských dohovorov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov sa ako vojnové právo datuje od najstarších dôb spolunažívania, resp. niekedy skôr koexistencie štátov v rámci medzinárodného spoločenstva. Zrodenie moderného medzinárodného práva ozbrojených konfliktov sa z časového hľadiska uvádza ku koncu 19. storočia, kedy bola roku 1864 podpísaná prvá medzinárodná zmluva upravujúca ochranu ranených ozbrojených síl v poli.1 V súčasnosti sú zmluvným základom ius in bello Ženevské dohovory z roku 1949 a ic
Autor: JUDr. Kamil Baraník PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok prináša zamyslenie sa nad rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k vplyvu medzinárodného práva na slovenský právny poriadok v treťom funkčnom období. Prostredníctvom ústavných kolíznych noriem a predovšetkým skrz konanie o ústavnej sťažnosti prináša kritickú analýzu rozhodovacích trendov, ktoré boli v treťom funkčnom období nasledované. V závere sa načrtajú alternatívy a možnosti budúceho vývoja vplyvu medzinárodného práva na slovenský právny poriadok.

Úryvok z textu:
  1.     Úvod Predmetom tohto príspevku je poukázanie na špecifiká vzťahu právneho poriadku Slovenskej republiky a tzv. externých právnych poriadkov skrz judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v treťom funkčnom období (2007-2019). Inými slovami sa v predkladanom texte budú kriticky analyzovať medzinárodné vplyvy, predovšetkým tak dopady ustanovení medzinárodných zmlúv, na slovenský právny poriadok skrz rozhodovaciu činnosť ústavnéh
Autor: Mgr. Viktória Marková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný článok podrobuje analýze komparatistické prístupy k medzinárodnému právu verejnému. Význam týchto prístupov je možné v súčasnosti manifestovať aj skutočnosťou, že sa stali imanentnou súčasťou výučby práva na západných univerzitách, predovšetkým v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Článok súčasne elaboruje nad tým, či komparatistické metódy sú vhodnými nástrojmi pre detegovanie základných pilierov medzinárodného práva a jeho súčasné odlíšenie od iných, príbuzných právnych poriadkov.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Medzinárodné právo verejné je možné charakterizovať vo všeobecnosti ako odvetvie práva, ktoré, minimálne v prípadoch kedy vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo všeobecného medzinárodného obyčajového práva platí rovnako pre všetky zmluvné strany, resp. subjekty. Aj toto je jeden z dôvodov prečo niektorí internacionalisti odmietajú lokálne, národné alebo regionálne prístupy k medzinárodnému právu, nakoľko by mohli narušiť univerzálnosť a uniformitu, ktorá je preň charakteristická.1 T
Autor: JUDr. Jozef Andraško PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti de lege lata v Slovenskej republike, s ohľadom na medzinárodnú reguláciu tejto problematiky upravenej v dokumentoch prijatých Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. V rámci tejto medzinárodnej regulácie je vyvíjaný tlak, aby Slovenská republika riešila problematiku ochrany kybernetického priestoru formou záväznej právnej regulácie, ktorá v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku absentuje.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Enormné zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) do väčšiny oblastí života prináša mnohé pozitíva, ktoré vedú k rozvoju informačnej spoločnosti, urýchleniu komunikácie a rozvoju služieb. Na druhej strane, závislosť spoločnosti a jej fungovania na takýchto technológiách so sebou prináša aj riziká v podobe zneužitia IKT a útokov na uvedené technológie. Cielené útoky proti IKT nie sú len otázkou, ktorú je potrebné riešiť na národnej úrovni, ale nadobudla g
Autor: JUDr. Jozef Valuch PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo čelí v súčasnosti nielen „klasickým hrozbám“ známym už v čase vzniku Charty OSN, ale aj novým výzvam. Medzi najvýznamnejšie z nich patria aj kybernetické hrozby. Príspevok približuje tento druh hrozieb a jeho vplyv na medzinárodnú bezpečnosť, ako i pohľad a reakcie medzinárodného spoločenstva naň.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na univerzálnej úrovni má v súvislosti s medzinárodnou bezpečnosťou nezastupiteľné miesto Organizácia spojených národov (OSN), ktorej zakladajúcim dokumentom je Charta OSN podpísaná 26. júna 1945.[1] Práve tento dokument ako prvý z cieľov OSN uvádza zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.[2] Bezpečnostný systém tejto organizácie je pritom inštitucionalizovaný vo vytvorení jedného z jej hlavných orgánov, ktorým je Bezpečnostná rada. Táto zároveň nesie hlavnú zodpovednosť za
Autor: Mgr. Nikoleta Bitterová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku bude skúmať vzájomnú interakciu systémov ochrany ľudských práv, na regionálnej úrovni (v našom prípade európskej, konkrétne vytvorenej Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva) a medzinárodnej, univerzálnej úrovni vytvorenej Organizáciou spojených národov (predovšetkým pôjde o tzv. treaty - based bodies, teda orgány vytvorené na monitorovanie napĺňania záväzkov z konkrétnych dohovorov OSN). Keďže medzinárodné pakty, spolu s Univerzálnou deklaráciou ľudských práv poslúžili ako základný model pre regionálne systémy ochrany ľudských práv, budeme sledovať vzájomné odkazy, r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pôvodným zámerom príspevku, ako to z jeho názvu vychádza, bolo spracovať tému medzinárodného súdneho dialógu len na veľmi všeobecnej úrovni. Zamýšľali sme sa venovať interakcii systému ochrany ľudských práv na úrovni Organizácie spojených národov (ďalej len OSN), ako medzinárodnému systému, ktorý zahŕňa väčšinu štátov sveta a systému ochrany ľudských práv na regionálnej úrovni, reprezentovaného Radou Európy (výber európskeho regiónu zdôvodňujeme jednak blízkosťou našim reáliám a pr
Autor: JUDr. Ľudmila Pošiváková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetom príspevku je realizácia ustanovení, resp. záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv, ktorých je zmluvnou stranou. V úvodných ustanoveniach s pojednáva o vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva, pretože tento vzťah je dôležitý z hľadiska realizácie medzinárodných záväzkov. V ďalšej časti sa venuje spôsobom zabezpečenia plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv prostredníctvom priameho použitia ustanovení medzinárodných zmlúv a prostredníctvom zákona, ktorý vykonáva medzinárodnú zmluvu. V nadväznosti na to poukazuje na problematiku samovykonávacích a pria ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Problematika vzťahu medzinárodných zmlúv a Ústavy SR[1] súvisí so vzťahom medzinárodného práva a vnútroštátneho práva ako takým.[2] Preto je hneď prvá časť príspevku venovaná vzťahu týchto dvoch právnych systémov. Následne, pre medzinárodné zmluvy, ich existenciu a realizáciu vo vnútroštátnom poriadku, je dôležitá najmä problematika priznania prednosti medzinárodným zmluvám pred zákonmi Slovenskej republiky, ako aj rôzne prístupy k zabezpečeniu plnenia medzinárodnoprávnych závä
Autor: doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný aktuálnej otázke vplyvu medzinárodného práva a spravodlivosti na prípady dvojakého štátneho občianstva. Dôraz je kladený na problematiku straty štátneho občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s dobrovoľným nadobudnutím štátneho občianstva iného štátu. Predmetom analýzy sú relevantné ustanovenia v medzinárodnom práve, európskom práve a vnútroštátnom práve Slovenskej republiky ako aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa vedeckého a akademického názoru autora príspevku, súčasná vnútroštátna úprava uvedenej otázky je legitímna avšak nespravodlivá. Na záver ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Problematika právnej úpravy dvojakého štátneho občianstva, osobitne obmedzovania prípadov dvojakého štátneho občianstva, je rozvíjajúcou sa oblasťou medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej právnej úpravy. Práve preto je predmetom nielen vedeckého skúmania ale aj overovania v rámci aplikácie medzinárodného práva, európskeho práva a vnútroštátneho práva na domácej úrovni i v medzištátnej praxi. Cieľom tohto príspevku je potvrdiť alebo vyvrátiť nasledujúcu hypotézu: Súčasná vnútroštátna
MENU