Nájdené právne články pre výraz: interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
96 dokumentov
160 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je poukázať na možný aplikačný problém, ktorý nastal v dôsledku novelizácií niektorých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bez ich zosúladenia s ostatnými súvisiacimi ustanoveniami. Tak môže nastať situácia, že účastník zistí novú skutočnosť alebo dôkaz v čase medzi vydaním uznesenia o skončení dokazovania a vyhlásením rozsudku. Autorka si kladie otázku, či môžu byť tieto nové skutočnosti a dôkazy dôvodom odvolania, ak je podľa platnej právnej úpravy pre rozsudok rozhodujúci stav až v čase jeho vyhlásenia. Uvedomuje si, že doslovný gramatický výklad by bol v neprospech úča ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE PREDMETU RIEŠENIA Zakotvenie koncentračnej zásady v sporovom konaní znamenalo obmedzenie možnosti účastníkov konania uvádzať nové skutočnosti alebo dôkazy len do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania[1] . Pokiaľ na toto uznesenie bezprostredne nadväzuje vyhlásenie rozhodnutia vo veci samej, potom ust. § 154 ods. 1 OSP, podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci skutkový stav ku dňu jeho vyhlásenia, nespôsobuje žiadne výkladové problémy. Ak ale súd po vyhlásení uznese
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Územná samospráva, podobne ako aj celá oblasť správy vecí verejných, trpí dlhodobo podozreniami z konfliktov záujmov či absenciou mechanizmov na prevenciu korupčného správania. Až do 1. októbra 2004 sa pri riešení týchto problémov vo vzťahu k územnej samospráve v právnom systéme Slovenskej republiky mohla uplatniť iba trestnoprávna zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť. Od tohto dátumu však začal byť účinný ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa týka problematiky individuálneho rozhodovania územnej samosprávy, pričom z pohľadu subjektov rozhodovania sa zameriava na rozhodovanie obcí, z pohľadu obsahu rozhodovania sa zameriava na sankčné rozhodnutia, teda rozhodnutia vydávané obcami v priestupkovom konaní a v správnom konaní o správnom delikte a z pohľadu právnych účinkov individuálneho správneho aktu sa zameriava na neprávoplatné rozhodnutia obcí. 2 POZITÍVNOPRÁVNE A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ Pri rozbore
MENU