Nájdené právne články pre výraz: konečné rozhodnutie vo veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

190 dokumentov
295 dokumentov
1602 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Mgr. Andrea Horniaková
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka článku konfrontuje i porovnáva predbežné opatrenia nariaďované v Európskej únii s predbežnými opatreniami nariaďovanými v Slovenskej republike. Článok sa neusiluje zachytiť každý jeden možný rozdiel či zhodu medzi menovanými predbežnými opatreniami, a taktiež si nenárokuje na komplexnosť a ucelenosť záverov danej problematiky. Článok sa zameriava len na niektoré rozdiely a zhody medzi predbežnými opatreniami v Slovenskej republike a Európskej únii.

Úryvok z textu:
Autor: Mgr. Milan Trylč PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.

Úryvok z textu:
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou úpravou obchodno-záväzkových vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom v slovenskom obchodnom zákonníku. Popri všeobecných princípoch úpravy záväzkov v medzinárodnom práve súkromnom sa zaoberá aj osobitnou právnou úpravou v Hlave III slovenského Obchodného zákonníka, najmä z hľadiska pôsobnosti tejto časti Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Úryvok z textu:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Cieľom článku je – s prihliadnutím na rozhodovaciu prax vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – sumarizácia poznatkov a na to nadväzujúce vyvodenie záverov, za akých podmienok, resp. aké podania je súd povinný doručovať účastníkom konania (v ďalšom texte bude používaná popri pojme účastník aj terminológia nového Civilného sporového poriadku, ktorý nahrádza pojem účastník pojmom strana), aby účastníkovi konania nebola odňatá možnosť konať pred súdom a porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Autor: Mgr. Laura Rózenfeldová
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Príspevok sa venuje opisu rozsudku ako jedného z druhov súdnych rozhodnutí, a to tak, ako je vymedzený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), ako aj porovnaniu s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
Autor: Mgr. JUDr. Monika Pavlovová
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zaoberá zásadou ochrany slabšej strany v občianskom práve. V druhej kapitole sa zaoberá historickým vývojom občianskeho práva s prihliadnutím na výskyt tejto zásady. Tretia kapitola je venovaná zhrnutiu súčasného stavu uplatnenia tejto zásady v slovenskom občianskom práve. Štvrtá kapitola je venovaná uplatneniu zásady ochrany slabšej strany v českom Občianskom zákonníku. Piata kapitola poníma o činiteľoch - najmä o ľudských právach, ktoré zapríčinili to, že sa ochrana slabšej strany v poslednej dobe tak často spomína v kontexte slovenského súkromného práva. Záverečná k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Autor: JUDr. Mário Ernest
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
MENU