Nájdené právne články pre výraz: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

477 dokumentov
181 dokumentov
3772 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá pomerne novým inštitútom podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s nariadenou obligatórnou kontrolou technickými prostriedkami v prípade zločinov po vykonaní jednej polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Autor v príspevku analyzuje tak legislatívne, ako aj aplikačno- právne aspekty predmetného inštitútu, pričom neopomína venovať pozornosť taktiež možným aj identifikovaným problémom súvisiacim s používaním technických prostriedkov v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
  1. ÚVOD Zákonom č. 321/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,,zákon č. 321/2018 Z.z.“), došlo k pomerne zásadným zmenám legislatívnej úpravy týkajúcej sa podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, a
Autor: JUDr. Jozef Griger
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je jedným z tradičných inštitútov trestného práva a progresívneho výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na výhody a nevýhody jednotlivých modelov podmienečného prepustenia v kontexte aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Súčasný stav väzenstva poskytuje reálny obraz napĺňania cieľov rekodifikácie trestného práva a primárnych cieľov sankčnej politiky. Ambíciou zákonodarcu bolo filozofiu ukladania trestných sankcií, najmä v prípade menej závažných trestných činov, postaviť na chápaní trestu odňatia slobody ako ultima ratio, pričom dôraz mal byť kladený na individuálny prístup pri riešení trestných vecí na základe širokej možnosti
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pán Róbert Čačko, odsúdený v trestnom konaní v zmysle zásady trikrát a dosť na trest odňatia slobody na doživotie s vylúčením možnosti podmienečného prepustenia, sa sťažoval, že uložením tohto trestu došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Ďalej podľa článku 13 Dohovoru namietal, že nemal v tomto ohľade k dispozícii na vnútroštátnej úrovni účinný prostriedok nápravy, pretože jeho sťažnosť podľa článku 127 ústavy bola odložená listom sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bez ďalšieho procesného postupu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pán Róbert Čačko, odsúdený v trestnom konaní v zmysle zásady trikrát a dosť na trest odňatia slobody na doživotie s vylúčením možnosti podmienečného prepustenia, sa sťažoval, že uložením tohto trestu došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Ďalej podľa článku 13 Dohovoru namietal, že nemal v tomto ohľade k dispozícii na vnútroštátnej úrovni účinný prostriedok nápravy, pretože jeho sťažnosť podľa článku 127 ústavy bola odložená list
Autor: JUDr. Andrea Gregušová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Restoratívna justícia a problematika alternatívnych trestov je v súčasnosti intenzívne presadzovanou koncepciou riešenia trestných vecí, pričom výhradne nesúvisí so snahou zákonodarcu o rozširovanie systému trestných sankcií. Významnú pozíciu má v tomto smere aj problematika trestnoprávneho inštitútu „preradenie odsúdeného do domáceho väzenia“, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky mohol nájsť svoje uplatnenie. Príspevok sa preto zaoberá analýzou navrhovaného znenia právnej úpravy tohto trestnoprávneho inštitútu z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako ako analý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod[2] V prebiehajúcich odborných diskusiách o smerovaní a ďalšej budúcnosti trestnej politiky je v súčasnosti intenzívne kladený dôraz na ochranu práv a právom chránených záujmov poškodeného trestným činom, pričom frekventovanej analýze zo strany odbornej verejnosti podlieha skutočnosť vychádzajúca z myšlienky, že prostriedky tradičnej trestnej politiky nie sú v súčasnosti dostatočne efektívne a neplnia svoj rozhodujúci účel. Hľadanie koncepcie, ktorá zodpovedná súčasným požia
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdy Slovenskej republiky sú povinné rozhodovať v súlade so zákonom. Dôležitým predpokladom pre zákonné rozhodnutie súdu je (okrem iného) aj povinnosť súdu hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. V rámci hodnotenia dôkazov má súd starostlivo prihliadať na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Z pohľadu vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností môžeme v ostatnom období identifikovať výraznú snahu zákonodarcu o sprísnenie právnej úpravy, ktorá túto oblasť reguluje. Naproti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Nezávislosti a etického rozmeru výkonu súdnej moci je v podmienkach SR jednou z oblastí, ktorej reálna aplikácia v právnej praxi determinuje celkové vnímanie výkonu súdnej moci fyzickými ako aj právnickými osobami. Motiváciou pre výber tejto pomerne špecifickej témy pre príspevok na konferenciu Bratislavské právnické fórum 2019 bola snaha o inovatívny prístup k problematike nezávislosti výkonu súdnej moci. V tomto zmysle sa pokúsime nadviazať na pána deka a pána rektora, ktorí
Autor: doc. JUDr. Eva Szabová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ochrana obetí trestných činov predstavuje problematiku, ktorej je čoraz častejšie venovaná zvýšená pozornosť, a to nielen na úrovni teoretických diskusií ale rovnako tiež na úrovni praktickej a legislatívnej. Predmetné konštatovanie našlo svoje odzrkadlenie v nedávno prijatom zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ku ktorého prijatiu pristúpil slovenský normotvorca v roku 2017. Predmetný zákon vykazuje bezpochyby zásadnú dôležitosť a význam. Domnievam sa však, že na to, aby sme mohli hovoriť o absolútne komplexnej ochrane tých najzraniteľnejších subjektov vystupujúcich v rámci tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny prostriedok, ktorý bol koncipovaný v oblasti ochrany obetí trestných činov na pôde Európskej únie, prostriedok vo forme európskeho ochranného príkazu, bezpochyby vedie k skvalitneniu ochrany subjektov, ktoré v rámci trestného konania požívajú osobitne zraniteľné postavenie, avšak pri detailnejšom nazretí na predmetný právny nástroj možno dospieť k niekoľkým problémom, v kontexte ktorých vyvstávajú mnohé otázky sporného charakteru. Bližšie povedané, prostredníctvom detail
Autor: JUDr. Borislav Usačev
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronického monitoringu osôb. Obsah zahŕňa najmä spôsob zavedenia projektu ESMO do praxe, jeho právny základ ako aj možnosti využitia tohto projektu. Osobitná pozornosť je venovaná jednotlivým krokom, ktoré musia byť naplnené, aby tak došlo k úspešnej realizácii monitorovania konkrétnej osoby. Článok tiež poskytuje vymedzenie oblastí, v rámci ktorých možno ESMO využiť, teda nie len oblasť trestnú ale aj civilnú. V závere je podrobne rozobraný trest domáceho väzenia za súčasného využitia technických prostriedkov.

Úryvok z textu:
1. Úvod: Prijatím rekodifikovaného Trestného zákona a Trestného poriadku sa s účinnosťou od 1. januára 2006 zaviedol do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút kontroly technickými prostriedkami, a to v súvislosti so zavedením v tom čase novej trestnej sankcie, ktorou bol trest domáceho väzenia. Účelom tohto inštitútu bolo a je zabezpečiť kontrolu výkonu rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia a napomôcť získať ucelené informácie o dodržiavaní podmienok uloženého tres
Autor: Mgr. Matúš Ridzoň
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť právnu úpravu vykonávania súdnej moci v rámci ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie de lege lata. Robí tak so zreteľom na konania podľa základných kódexov procesného práva. Keďže výkon súdnej moci je zabezpečovaný prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú závislú prácu, autor neopomína i vymedzenie pracovnoprávnych aspektov výkonu súdnej moci v rámci digitálnej doby. Je zrejmé, že výkon súdnej moci bol do výraznej miery poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, táto skutočnosť ovplyvnila nielen výkon práce sudcov, ale i realizáciu ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Digitalizácia je prítomná všade okolo nás. Rozmach digitalizácie podmienil rozvoj moderných technológií, ktorých účelom je tak zjednodušiť pracovný a súkromný život ako i zrýchliť pracovné procesy. Nevyhnutnosť rozsiahlejšieho využívania výdobytkov digitalizácie ovplyvnila i pandemická situácia spojená so šírením ochorenia COVID – 19. Je zrejmé, že rozsiahlejší presun do digitálneho sveta bol s prihliadnutím na pandemickú situáciu často krát vynútený a okrem svojich výhod prinieso
Autor: JUDr. Ján Mihaľov
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prevenciou zločinnosti vo všeobecnosti rozumieme prejavy takých aktivít, ktoré majú za následok likvidáciu zločinnosti alebo zníženie úrovne tohto javu v jeho kvantite a kvalite. Prevenciu možno klasifikovať podľa mnohých kritérií, pričom v kriminologickej literatúre je veľmi časté delenie na prevenciu primárnu, sekundárnu a terciámu.

Úryvok z textu:
Prevenciou zločinnosti vo všeobecnosti rozumieme prejavy takých aktivít, ktoré majú za následok likvidáciu zločinnosti alebo zníženie úrovne tohto javu v jeho kvantite a kvalite. Prevenciu možno klasifikovať podľa mnohých kritérií, pričom v kriminologickej literatúre je veľmi časté delenie na prevenciu primárnu, sekundárnu a terciámu: a)    prevencia primárna spočíva vo vypracovaní a realizácii hospodárskej, sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej a legislatívnej politiky exekut
Autor: Mgr. Dominika Malá
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok porovnáva trestný čin vraždy ako je upravený podľa slovenského Trestného zákona s trestným činom vraždy upraveným podľa Trestných zákonov iných krajín. Komparácia je jedna z dôležitých metód výskumu, poznanie iných pohľadov na riešenie otázky vysporiadania sa so závažnou trestnou činnosťou môže byť nápomocné pri tvorbe či novelizácii vlastných právnych predpisov, preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s právnymi úpravami iných štátov. Komparácia môže byť nápomocná v hľadaní odpovede na otázku, či je slovenský Trestný zákon príliš prísny alebo či ide o systém štandardný a nevymykajúci s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O TRESTNOM ČINE VRAŽDY Vražda je trestným činom, ktorým jedna osoba - páchateľ iného - obeť úmyselne usmrtí. Takto definuje trestný čin vraždy aktuálne platný Trestný zákon Slovenskej republiky - zákon č. 300/2005 Z.z. (ďalej ako Trestný zákon). Je však zaujímavé zistiť, ako sa takýto čin posudzuje v iných krajinách Európy či sveta. Ako je definovaná skutková podstata, aký trest hrozí páchateľovi trestného činu za spôsobenie fatálneho následku inej osobe, to sú otázky
MENU