Nájdené právne články pre výraz: určenie výživného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

404 dokumentov
309 dokumentov
9679 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Natália Richterová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rodina je zväzok muža a ženy a ich slobodných detí, založený na biologickom základe, ktorý je charakterizovaný rysom trvalého spolužitia. Je teda inštitúciou zabezpečujúcou predovšetkým trvanie ľudského rodu. Jej podstatou je biologický pokrvný zväzok rodiča a dieťaťa, teda plní funkciu reprodukčnú, ako funkciu historicky najstaršiu. Vzniká splodením a narodením a vytvára a reguluje príbuzenské vzťahy. Pokračovaním tejto funkcie sa stáva funkcia výchovná, vzdelávacia, ako aj zdravotná. Treťou funkciou rodiny je funkcia zabezpečovacia – ekonomická. Ide o funkciu, ktorá už nemá len historický vý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rodina podľa teórie práva je produktom spoločnosti, adaptuje sa na spoločenské zmeny, ale súčasne spoluvytvára, stimuluje, komplikuje, či brzdí jej rozvoj. Všetky zásadné problémy súčasnej rodiny sa premietajú do celospoločenských súvislostí a zároveň celospoločenské problémy sa priamo či nepriamo dotýkajú rodiny. Rodina stojí na troch základných funkciách, ktoré regulujú manželské a rodinné vzťahy. Ide predovšetkým o funkciu biologickú (reprodukčnú), výchovnú a zabezpečovaciu (ekonomickú).
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V decembri v roku 2015 rozvíril vody českej aj slovenskej civilistiky nález Ústavného súdu Českej republiky (ďalej aj ako „Ústavný súd ČR“) vo veci určenia výšky výživného rodiča s nadštandardnými príjmami voči maloletému dieťaťu1 , v ktorom Ústavný súd ČR rozhodol, že rozhodnutím všeobecných súdov - Okresného súdu v Hradci Králové a rozhodnutím Krajského súdu v Hradci Králové bolo porušené základné právo sťažovateľa ako rodiča na výchovu jeho detí zaručené článkom 32 ods. 4 Li
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Tento článok sa bude snažiť reflektovať práve tú stránku veci, ktorá nenašla oporu v teórii danej problematiky, ba čo viac, uvažovanie polície a ich postup nebol úplne v súlade s platným právom ako ani s kľúčovou judikatúrou. Cieľom príspevku však nie je vyjadriť kritiku, ale poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom vychádzajúc z môjho právneho názoru a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryho
Autor: Bc. Peter Martinkovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom podľa Zákona o rodine rozhodne nie je jediným druhom vyživovacej povinnosti, aj keď v rodinnoprávnych veciach predstavuje jedno z najfrekventovanejšie upravovaných práv na čas po rozvode. Toto však platí výlučne v súvislosti s úpravou práv a povinností rodičov maloletého dieťaťa, kedy súd ex offo priamo v rozhodnutí, ktorým rozvádza manželstvo rodičov, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
ÚVOD V súčasnej dobe možno skonštatovať, že problematika zanedbania povinnej výživy vo vzťahu rodiča voči dieťaťu je pomerne rozpracovaná a ľahko dostupná laickej verejnosti, nie len v rámci odborných publikácií erudovaných odborníkov, ale aj prehľadne zosumarizovaných informácií v rámci rôznych diskusných fór, ktoré častokrát reflektujú okrem dialógu medzi právnikom a verejnosťou aj praktické poznatky a skúsenosti dotknutých danou problematikou. Bez ohľadu na to, kto koľko dôveryhodnosti
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: pplk. JUDr. Klaudia Marczyová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Štúdia je zameraná na priblíženie existujúceho systému ochrany základných práv a slobôd v rovine inštitucionálnej – konkrétnej ako nevyhnutnej súčasti každého demokratického a právneho štátu. Ochrana ľudských práv je stále aktuálnou otázkou a zasluhuje si náležitú pozornosť. Napriek rozširujúcemu sa mechanizmu ich ochrany vychádzame z predpokladu, že nie všetky práva a všetky tieto formy ochrany sú známe verejnosti, čo je predmetom daného výskumu. Štúdia tak obsahuje vybrané formy ochrany základných práv a slobôd (verejný ochranca práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), zameriava ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Téma ľudských práv a slobôd je nevyčerpateľná, nestráca na svojej aktuálnosti a dotýka sa každého z nás. Nie je predmetom záujmu diskusií iba v odbornej (právnej, politologickej, sociálnej...), vedeckej rovine, avšak určitý okruh otázok je povýšený na túto úroveň a je potrebné ich stále skúmať. Domnievame sa, že jednou z otázok, ktorou je potrebné sa zaoberať i naďalej na vedeckých fórach, v legislatívnej a ďalšej oblasti je otázka ochrany základných práv a slobôd, funguj
MENU