Nájdené právne články pre výraz: uznanie a výkon rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

153 dokumentov
8 dokumentov
59 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Výhrada verejného poriadku je jedným zo základných inštitútov medzinárodného práva súkromného každého štátu, ktorého úlohou je ochrana domáceho verejného poriadku (určitých základných zásad a princípov, na ktorých je štátne zriadenie a právny poriadok daného štátu budovaný) pred nepriaznivými vplyvmi cudzieho práva, a to jednak pri aplikácii cudzieho právneho predpisu ako aj v rámci uznania a výkonu rozhodnutia orgánov iných štátov. Výhrada verejného poriadku je analyzovaná najmä z hľadiska jej aplikácie vo vzťahu k členstvu Slovenska v Európskej únii.

Úryvok z textu:
Vstup Slovenska do Európskych spoločenstiev (ako právneho predchodcu dnešnej Európskej únie) znamenal pre vnútroštátny právny poriadok pomerne zásadnú zmenu. Súčasťou slovenského právneho poriadku sa stali aj právne normy európskeho práva, ktoré majú v zmysle základných zásad európskeho práva (princíp priameho účinku a princíp prednosti európskeho práva pred právom členských štátov) nadradené postavenie. Členstvo Slovenska v Európskej únii sa samozrejme dotklo aj medzinárodného práva súkromné
Autor: Mgr. Jana Vnuková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu východísk a hlavných aspektov navrhovanej úpravy majetkových režimov manželov a partnerov s cezhraničnými dôsledkami. Návrhy dvoch nariadení Rady EÚ sú odrazom súčasnej tendencie prijímať právne akty v EÚ, ktoré obsahujú všetky aspekty medzinárodného práva súkromného vo vzťahu k upravovaným právnym vzťahom - rozhodné právo, právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí. Rokovania o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov, ako aj o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na poslednom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. - 11. marca 2016 v Bruseli ministri spravodlivosti rokovali predovšetkým o súčasne prejednávaných právnych aktoch z oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorými sa členské štáty EÚ snažia reagovať na aktuálne hrozby, či už návrh smernice o boji proti terorizmu, alebo o aktuálne najambicióznejšom projekte z hľadiska zásahu do právnych poriadkov členských štátov, ktorým je náv
Autor: JUDr. Renata Munková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Národná rada SR schválila 1. júna 2011 vládny návrh zákona o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie.

Úryvok z textu:
Národná rada SR schválila 1. júna 2011 vládny návrh zákona o uznávaní a výkone peňažnej sankcie v Európskej únii, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie. Zákon nadobudne účinnosť 1. augusta 2011. Zákon upravuje postup orgánov SR pri uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom, príp. in
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný otázke, akým spôsobom je možné zohľadniť najlepší záujem dieťaťa pri uznaní, vyhlásení vykonateľnosti či výkone cudzieho rozhodnutia zo strany orgánov štátu výkonu pričom táto otázka je posudzovaná v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásada najlepšieho záujmu dieťaťa1 zakotvená v článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,2 v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie našla svoje vyjadrenie aj v najdôležitejších kódexoch na vnútroštátnej úrovni konkrétne v podobe základnej procesnej zásady v článku 4 Civilného mimosporového poriadku3 a hmotnoprávne vyjadrenie v článku 5 zákona o rodine. Táto základná zásada sa prejavuje aj v normách slovenského medzinárodného práva súkromného a to tak v ko
MENU