Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
49 dokumentov
193 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 4 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť obchodníkov zabezpečiť, aby sa každý televízor na predajnom mieste označil štítkom poskytnutým dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1 uvedeného nariadenia, sa uplatňuje iba na televízory, ktoré boli uvedené na trh, teda po prvýkrát odovzdané výrobcom v predajnom reťazci na účely ich distribúcie, od 30. novembra 2011.....2) Obmedzený ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑319/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Thüringer Oberlandesgericht (Nemecko) z 5. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Udo Rätzke proti S + K Handels GmbH, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis a J.‑C. Bonichot, generálny adv
Právna veta: 1. Článok 22 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby bolo možné maximálne o päť rokov predĺžiť lehotu stanovenú v tejto smernici na dosiahnutie limitných hodnôt oxidu dusičitého, uvedených v jej prílohe XI, toto ustanovenie ukladá členskému štátu povinnosť o to požiadať a vypracovať plán kvality ovzdušia, ak sa vzhľadom na existujúce informácie a napriek tomu, že tento štát uplatňuje primerané opatrenia na znižovanie znečistenia životného prostredia, objektívne u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑404/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) zo 16. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 19. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: The Queen, na žiadosť: ClientEarth proti The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lena
Právna veta: 2. V rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 5 ods. 2 alebo 3 smernice 2001/29 nemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhlasil s rozmnožovaním svojho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany, vplyv na primeranú kompenzáciu, ktorá je obligatórne alebo fakultatívne stanovená v súlade s relevantným ustanovením tejto smernice. 3. Možnosť použiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29 nemôže viesť k neuplatneniu podmienky poskytnutia primeranej kompenzácie stanovenej v článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice. 4. Pojem „rozmnožovanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑457/11 až C‑460/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundesgerichtshof (Nemecko) z 21. júla 2011 a doručené Súdnemu dvoru 5. septembra 2011, ktoré súvisia s konaniami: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) proti Kyocera, predtým Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C‑457/11), Canon Deutschland GmbH (C‑458/11), a Fujitsu Technology Solutions GmbH (
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Keywords Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Bezprostredná uplatniteľnosť nového pravidla v konaní – Retroaktivita hmotnoprávneho ustanovenia – Podmienky (nariadenie Rady č. 3093/95; nariadenie Komisie č. 3009/95) (pozri bod 53) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla (nariadenie Rady č. 2913/92, článok 239; nariadenie Komisie č. 2454/93, článok 905) (pozri body 55 – 61) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Právna istota – Právna úprava
Keywords Právo Spoločenstva – Výklad – Akty inštitúcií (nariadenie Rady č. 1164/94; nariadenie Komisie č. 1386/2002, článok 1) (pozri body 33, 35) 2. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Bezprostredná uplatniteľnosť nového pravidla na budúce účinky situácie, ktoré vzniklo podľa pôvodného pravidla (pozri body 47 – 54) 3. Odvolanie – Dôvody – Zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Súdu prvého stupňa – Neidentifikovanie uvádzaného nesprávneho právneho posúdenia – Neprípustnosť [článok 225 ES;
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Plánovaná pomoc – Preskúmanie Komisiou – Uplatnenie hmotnoprávnych noriem účinných v čase prijatia rozhodnutia Komisie (Článok 88 ods. 3 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 4) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Zákaz – Výnimky – Kategórie pomoci, definované právnou úpravou, ktoré možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom (Článok 87 ods. 3 ES a článok 88 ods. 3 ES) Summary 1. Pokiaľ ide o časovú pôsobnosť právnej normy v prípade neexistencie p
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Žaloba o neplatnosť podaná proti potvrdzujúcemu rozhodnutiu – Neprípustnosť – Podmienka – Potvrdené rozhodnutie, ktoré sa stalo konečným (Služobný poriadok úradníkov, článok 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Predmet (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Žaloba o neplatnosť – Rozsudok o zrušení – Účinky – Zrušenie aktu Spoločenstva z dôvodu nedostatku právneho základu – Prijatie retroaktívneho
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Zákaz – Výnimky – Kategórie pomoci, definované právnou úpravou, ktoré možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom (Článok 87 ods. 3 ES a článok 88 ods. 3 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Plánovaná pomoc – Preskúmanie Komisiou – Uplatnenie hmotnoprávnych noriem účinných v čase prijatia rozhodnutia Komisie (Článok 88 ods. 3 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 4) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie – Povinnosť náležitej starostlivos
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V týchto dvoch návrhoch rovnakého znenia na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke sa v podstate Dioikitiko Efeteio Piräus (Správny odvolací súd v Piraus) pýta, či je smernica 76/308/EHS (2) (ďalej len „smernica 76/308“) uplatniteľná v rámci vzájomného uznania a vymáhania talianskych colných pohľadávok v Grécku, ktoré vznikli pred prijatím smernice a pred účinnosťou smernice v Grécku. V spore pred vnútroštátnym súdom je v oboch prípadoch predmetom sporu
MENU