Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
360 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Zákonnosť – Súdne preskúmanie – Limity (Služobný poriadok úradníkov, príloha IX) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu (Charta základných práv Európskej únie, článok 47) 3. Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Neúčinná povaha dôvodu založeného na článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Služobný poriadok úradníkov, príloha IX) 4. Úradníci – D
Účastníci konania Vo veci C‑514/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího soudu (Česká republika) z 13. októbra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 2. novembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Wolf Naturprodukte GmbH proti SEWAR spol. s r.o., SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis a D. Šváby (spravodajca), generálny advokát: P. Cruz Vil
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svojou žalobou z 21. marca 2014 Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Spolková republika Nemecko porušila článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie(2) a článok 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného pro
Účastníci konania Vo veci F‑125/11, ktorej predmetom je žaloba podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE v súlade s jej článkom 106a, Isabel Mendes, s bydliskom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora), v zložení: predsedníčka komory M. I. Rofes i Pujol, sudcovia I. Boruta a K. Bradley (spravodajca), tajomník: X. Lopez Ban
Opinion of the Advocate-General 1. Európska komisia týmto odvolaním v prvom rade navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie vo veci Andersen/Komisia (T‑92/11, EU:T:2013:143, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie o zmluvách o dopravných službách vo verejnom záujme medzi dánskym ministerstvom dopravy a podnikom Danske Statsbaner(2) a zamietnutie návrhu na zrušenie sporného rozhodnutia. Komisia subsidiárne navrhuje, aby Súdny dvor roz
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej len „nariadenie“)(2) . V podstate ide o určenie, či sa článok 5 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúci sa vecných práv tretích osôb na majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa nachádza na území iného členského štátu než štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, uplatňuje aj v prípad
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná spolupráca v trestných veciach — Smernica (EÚ) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová pôsobnosť — Súdne preskúmanie väzby obžalovaného — Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin — Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(2) . Návrh bol podaný v rámci sporu o určenie sankcií, ktoré môžu byť uložené poľnohospodárskym prevádzkam v integrovanom systéme spravovania a kontroly zavedenom nariadeniami (EHS) č. 3508/92(3) a 3887/92(4) . 2. Sporná je pritom otázka, či článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 dovoľuj
Keywords 1. Sociálna politika – Pracovníci mužského a ženského pohlavia – Rovnosť odmeňovania (Článok 141 ES; smernica Rady 97/80) 2. Sociálna politika – Pracovníci mužského a ženského pohlavia – Rovnosť odmeňovania (Článok 141 ES; smernica Rady 97/80) Summary 1. Článok 141 ES sa má za predpokladu, že v dôsledku uplatnenia kritéria počtu odpracovaných rokov ako okolnosti prispievajúcej k určeniu odmien vznikajú rozdiely v odmeňovaní rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty medzi zame
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 30. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Obchodná politika – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 13 – Obchádzanie – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 791/2011 – Riedke sieťoviny zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Antidumpingové clá – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 437/2012 – Odoslanie z Taiwanu – Začatie vyšetrovania – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 21/2013 – Rozšírenie antidumpingového cla
MENU