Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
360 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Verejná služba – Zamestnanci EIB – Organizačné usporiadanie služieb – Uvoľnenie zo služby – Prístup k elektronickej schránke a k počítačovým pripojeniam – Konanie pred podaním žaloby – Prípustnosť – Právna istota – Právo byť vypočutý – Prezumpcia neviny – Záverečná správa OLAF‑u – Povinnosť odôvodnenia – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“ Vo veci T‑573/16, PT, zamestnanec Európskej investične
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. marca 2019 ( *1 ) „Odvolanie – Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 3 ods. 7 – Článok 9 ods. 4 – Časová pôsobnosť nariadenia (EÚ) č. 1168/2012“ Vo veci C‑236/17 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho d
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie – List Komisie, ktorý informuje o odložení sťažnosti – Existujúca pomoc“ Vo veci C‑233/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Najvyšší súd,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 15. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prípustnosť – Antidumping – Platnosť nariadenia, ktorého cieľom je vykonať rozsudok Súdneho dvora, ktorý vyhlásil skoršie nariadenia za neplatné – Povinnosť vykonania – Právny základ – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 14 – Stanovenie kritérií výberu antidumpingového cla členskými štátmi – Príkaz pozastaviť vrátenie antidumpingového cla vnútroštátnymi colnými orgánmi – Obn
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná spolupráca v trestných veciach — Smernica (EÚ) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová pôsobnosť — Súdne preskúmanie väzby obžalovaného — Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin — Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 6 bod 3 – Pojem ‚vzájomný nárok‘ – Nárok založený na bezdôvodnom obohatení – Platba sumy, ktorá je splatná na základe zrušeného rozhodnutia – Časová pôsobnosť“ Vo veci C‑185/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vrhov
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Schéma pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Kategórie pomoci, ktoré možno považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom a oslobodené od notifikačnej povinnosti – Kogentná povaha podmienok oslobodenia – Článok 3 ods. 1 – Výslovný odkaz na toto nariadenie v rámci schémy pomoci“ Vo veci C‑493/14, ktorej predmetom
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 30. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Obchodná politika – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 13 – Obchádzanie – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 791/2011 – Riedke sieťoviny zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike – Antidumpingové clá – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 437/2012 – Odoslanie z Taiwanu – Začatie vyšetrovania – Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 21/2013 – Rozšírenie antidumpingového cla
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá rozšírená komora) z 22. apríla 2016 (*) „Štátna pomoc – Smernica 92/81/EHS – Spotrebné dane z minerálnych olejov – Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého – Oslobodenie od spotrebnej dane – Existujúca pomoc alebo nová pomoc – Článok 1 písm. b) body i), iii) a iv) nariadenia (ES) č. 659/1999 – Právna istota – Legitímna dôvera – Primeraná lehota – Zásada riadnej správy vecí verejných – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodn
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) zo 17. marca 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Politika hygieny – Boj proti vtáčej chrípke – Zákaz dovozu vtákov odchytených vo voľnej prírode do Únie – Nariadenie (EÚ) č. 318/2007 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 139/2013 – Dostatočne závažné porušenie právnych noriem, ktoré priznávajú práva jednotlivcom – Zjavné a závažné prekročenie hraníc voľnej úvahy – Proporcionalita – Povinnosť náležitej starostlivosti – Články 15 až 17 Charty
MENU