Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
360 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom tohto konania je žaloba o neplatnosť, ktorú podalo Španielske kráľovstvo a ktorou sa domáha zrušenia nariadenia Komisie (ES) č. 1162/2001 zo 14. júna 2001(2) (ďalej len „napadnuté nariadenie“ alebo „nariadenie č. 1162/2001“). Napadnutým nariadením sa určujú opatrenia na obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES(3) III, IV, V, VI, VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e, ako aj súvisiace podmienky na kontrolu činností rybárskych lodí.
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(2) . Návrh bol podaný v rámci sporu o určenie sankcií, ktoré môžu byť uložené poľnohospodárskym prevádzkam v integrovanom systéme spravovania a kontroly zavedenom nariadeniami (EHS) č. 3508/92(3) a 3887/92(4) . 2. Sporná je pritom otázka, či článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 dovoľuj
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V týchto dvoch návrhoch rovnakého znenia na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke sa v podstate Dioikitiko Efeteio Piräus (Správny odvolací súd v Piraus) pýta, či je smernica 76/308/EHS (2) (ďalej len „smernica 76/308“) uplatniteľná v rámci vzájomného uznania a vymáhania talianskych colných pohľadávok v Grécku, ktoré vznikli pred prijatím smernice a pred účinnosťou smernice v Grécku. V spore pred vnútroštátnym súdom je v oboch prípadoch predmetom sporu
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Výklad medzinárodnej dohody uzavretej Spoločenstvom a členskými štátmi v zmysle delenej právomoci a vplývajúci na uplatnenie predpisov Spoločenstva vnútroštátnymi súdmi – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) (Článok 234 ES; dohoda TRIPS) 2. Medzinárodné dohody – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) – Časová pôsobnosť – Uplatnenie na konflikt medzi ochrannou známkou a označením vz
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Schengenské acquis zahŕňa: a) dohodu uzavretú 14. júna 1985 v luxemburskom meste, podľa ktorého dostala názov, medzi tromi členskými štátmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach;(2) b) dohovor vykonávajúci túto dohodu, ktorý tie isté zmluvné strany uzavreli 19. júna 1990 (ďalej len „dohovor“);(3) c) protokoly a nástroje pristúpenia iných členských štá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou podanou na základe článku 230 ES sa Rakúska republika domáha zrušenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje prechodný bodový systém pre ťažké nákladné vozidlá prechádzajúce tranzitom cez Rakúsko na rok 2004, v rámci udržateľnej dopravnej politiky(2) (ďalej len „nariadenie č. 2327/2003“). Toto nariadenie, proti ktorému Rakúsko namieta, bolo prijaté na základe článku 71 ods. 1 ES
Keywords 1. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Procesné predpisy – Hmotnoprávne predpisy – Rozlišovanie (Nariadenie Rady č. 2913/92, články 217 až 232) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 221 ods. 1) 3. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 221) Summary 1. Procesné predpisy sa všeobecne vzťahu
Keywords 1. Životné prostredie – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 79/409 – Výber a ohraničenie osobitne chránených území (Smernica Rady 79/409, článok 4 ods. 1 a 2, a smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 4) 2. Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Časová pôsobnosť (Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3 a 4) Summary 1. Pri výbere území, ktoré sú pre zatriedenie do osobitne chránených území najvhodnejšie podľa člá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uvedený prípad je podnetom na upresnenie rozsahu pôsobnosti článku 18 ods. 1 ES: Môže sa občan Únie na toto ustanovenie odvolať už vtedy, keď využil slobodu pohybu, alebo je potrebná nad toto právo idúca spojitosť s právom Spoločenstva? A aký priestor prípadne ponecháva sloboda pohybu občanov Únie členským štátom pri koncipovaní sociálnych dávok, ktoré nie sú upravené právom Spoločenstva? Toto sú v podstate právne otázky, ktorými sa musí Súdny dvor na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Innsbruck (Rakúsko) rozhodujúci ako pracovný a sociálny súd položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku na účely výkladu článku 9 ods. 1 prílohy I dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 21. júna 1999(2) [ neoficiálny preklad ]. 2. Touto otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa m
MENU