Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1454

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36311 dokumentov
5848 dokumentov
142074 dokumentov
206 dokumentov
23 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pokiaľ s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa nedošlo k zjavnému porušeniu právnej normy, ktorá je považovaná za podstatnú pre právny poriadok členského štátu, alebo práva, ktoré je v tomto právnom poriadku uznané za základné, toto ustanovenie neumožňuje, aby súd tohto členského štátu, ktorý sa považuje za súd s právomocou rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu, odmietol uznať rozsudok súdu iného členského štátu, ktorý rozhodol o opatrovníckom práve k tomuto dieťaťu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑455/15 PPU, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Varbergs tingsrätt (Prvostupňový súd Varberg, Švédsko) z 25. augusta 2015 a doručený Súdnemu dvoru 28. augusta 2015, ktorý súvisí s konaním: P proti Q , SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (spravodajkyňa) a K. Jürimäe, generálny ad
Právna veta: 1) 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 8. novembra 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 P), narúša jednotu a vnútorný súlad práva Únie v rozsahu, v akom Všeobecný súd Európskej únie ako odvolací súd podal v rozpore s nárokom na platenú dovolenku za kalendárny rok ako zásadou sociálneho práva Únie, taktiež vyslovene zakotvenou v článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a najmä stanovenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ako ho vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑579/12 RX‑II, ktorej predmetom je preskúmanie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie podľa článku 256 ods. 2 druhého pododseku ZFEÚ z 8. novembra 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 P), vydaného v konaní: Európska komisia proti Guidovi Strackovi, bývalému úradníkovi Európskej komisie, s bydliskom v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal (spravodaj
Právna veta: 1. Osvedčenie, ktoré vydala príslušná inštitúcia členského štátu vo forme osvedčenia E 101 s cieľom potvrdiť, že pracovník podlieha sociálnej právnej úprave tohto členského štátu, hoci spadá do pôsobnosti dohody o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, ktorú prijala medzivládna konferencia poverená revíziou dohody z 13. februára 1961 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, a ktorá bola podpísaná 30. novembra 1979 v Ženeve, nezaväzuje inštitúcie iných členských štátov. Skutočnosť, že inštitúcia, ktorá osvedčenie vydala, nemala v úmysle vyhotoviť práve osvedčenie E 101, ale len použila vzorov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑72/14 a C‑197/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Odvolacieho súdu v ’s‑Hertogenbosch (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Holandsko) a Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) zo 7. februára a 28. marca 2014 a doručené Súdnemu dvoru v uvedenom poradí 10. februára a 18. apríla 2014, ktoré súvisia s konaniami: X proti Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14), a T. A. van Di
Právna veta: 1) Článok 34 bod 4 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na nezlučiteľné rozsudky vydané súdmi toho istého členského štátu. 2) Osoba podliehajúca súdnej právomoci nemôže na účely spochybnenia výsledku uvedených opravných prostriedkov využiť dôvody nevykonateľnosti rozsudkov vydaných v inom členskom štáte. 3) Výklad článku 34 bodu 4 tohto nariadenia, podľa ktorého sa toto ustanovenie týka tiež konfliktu medzi dvomi rozsudkami pochádzajúcimi z toho istého č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑157/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 8. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 30. marca 2012, ktorý súvisí s konaním: Salzgitter Mannesmann Handel GmbH proti SC Laminorul SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. I
Právna veta: 1. Aj keď Súdny dvor nemá v zmysle článku 234 ES právomoc použiť predpis Spoločenstva na konkrétny prípad, a teda vykladať ustanovenie vnútroštátneho práva vo vzťahu k tomuto predpisu, môže napriek tomu v rámci súdnej spolupráce stanovenej v tomto článku, na základe podkladov v spise, vykladať právo Spoločenstva v takej miere, v akej je to užitočné pre vnútroštátny súd pre posúdenie účinkov ustanovenia. V tejto súvislosti je úlohou Súdneho dvora, v prípade nejasne formulovaných otázok alebo otázok prekračujúcich rámec jeho právomocí stanovených článkom 234 ES, vybrať z celého spisu predložené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Obmedzenia – Určenie predmetu otázky (Článok 234 ES) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Platiteľ dane vykonávajúci tak plnenia majúce právo na odpočet, ako aj plnenia, ktoré nemajú takéto právo – Pomerné odpočítanie dane – Výpočet – Hodnota ešte neuskutočnených plnení – Vylúčenie (Smernica Rady 77/388, článok 19) Su
Právna veta: 1. Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebitelia si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu. 2. Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie nesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑383/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. augusta 2012, Environmental Manufacturing LLP, so sídlom v Stowmarkete (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, a S. Malynicz, barrister, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard‑Monguiral, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupň
Právna veta: 1. Na úvod treba konštatovať, že hoci článok 61 ods. 1 písm. a) Kbt, ako uvádza vnútroštátny súd, umožňuje vylúčiť z postupu verejného obstarávania hospodársky subjekt z dôvodu akéhokoľvek porušenia, ktorého sa dopustil v súvislosti so svojou obchodnou alebo odbornou činnosťou, bez spresnenia vlastností a závažnosti tohto porušenia. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ nebránia uplatneniu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá z účasti na verejnom obstarávaní vylučuje hospodársky subjekt, ktorý sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže konštatovaného právoplatným rozsudkom, za čo mu bola uložená pok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑470/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 23. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Generali‑Providencia Biztosító Zrt proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda desiatej komory C. Vajda (spravodajca), sudcovia E. Juhász a D. Šváby, generálny ad
Právna veta: 1. Článok 1 písm. a) smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej hlavným predmetom je výstavba diela spĺňajúceho potreby uvedené obstarávateľom, predstavuje verejnú zákazku na práce, a preto nemôže byť zahrnutá medzi výnimky stanovené v článku 1 písm. a) bode iii) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, hoci obsahuje záväzok prenajať dotknuté dielo.............................. 2. V rozsahu, v akom to uplatniteľné vnútroštátne procesné normy pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑213/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 11. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Impresa Pizzarotti & C. SpA proti Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari, za účasti: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, v postavení commiss
Právna veta: 1. Článok 22 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach treba vykladať v tom zmysle, že do kategórie sporov, „ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti“ podľa tohto ustanovenia, patrí taká žaloba, aká bola podaná v prejednávanej veci na súd iného členského štátu, ktorou sa žiada o určenie, že došlo k neplatnému vykonaniu predkupného práva, ktoré zaťažuje túto nehnuteľnosť a ktoré má účinky erga omnes .................. 2. Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑438/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht München (Nemecko) zo 16. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Irmengard Weber proti Mechthilde Weber, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: V. Tour
Právna veta: 1) Vnútroštátna právna úprava, akou je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej môže zamestnávateľ od dotknutého členského štátu žiadať vyplatenie miezd, ktoré neboli vyplatené v období, v ktorom prebiehalo súdne konanie o napadnutí daných výpovedí, a to po uplynutí 60 pracovných dní od podania žaloby, a podľa ktorej, pokiaľ zamestnávateľ tieto mzdy nevyplatil a nachádza sa v stave dočasnej platobnej neschopnosti, dotknutý zamestnanec môže prostredníctvom zákonnej subrogácie požadovať vyplatenie uvedených miezd priamo od tohto štátu, nepatrí do pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Ra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑198/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Social n° 1 de Benidorm (Španielsko) z 21. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 16. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Víctor Manuel Julian Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj proti Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante),
MENU