Nájdené rozsudky pre výraz: absencia dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
34 dokumentov
544 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) V tomto kontexte treba pripomenúť, že pojem „odstrašenie“ je jednou z okolností, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte výšky pokuty. Podľa ustálenej judikatúry je totiž cieľom pokút uložených za porušenie článku 81 ES a stanovených v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 potrestať nezákonné konania dotknutých podnikov, ako aj odradiť tieto podniky a iné hospodárske subjekty od budúceho porušenia pravidiel Únie o hospodárskej súťaži. V tejto súvislosti vzťah medzi veľkosťou a celkovými zdrojmi podnikov na jednej strane a potrebou zabezpečiť odstrašujúci účinok na strane druhej nemožno spochyb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑408/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 3. septembra 2012, YKK Corporation, so sídlom v Tokiu (Japonsko), YKK Holding Europe BV, so sídlom v Sneeku (Holandsko), YKK Stocko Fasteners GmbH, so sídlom vo Wuppertale (Nemecko), v zastúpení: D. Arts, W. Devroe, E. Winter a F. Miotto, avocats, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: A. Bouquet a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, s adresou
Opinion of the Advocate-General 1. Táto vec sa týka žaloby, ktorú podal poistený proti svojim poistiteľom s cieľom získať poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy z dôvodu jeho zodpovednosti voči poškodenému, v súvislosti s ktorou poistitelia navrhujú, aby ako ďalší účastník pristúpil do konania ďalší poistiteľ, ktorý poškodeného údajne poistil pre prípad tej istej poistnej udalosti. 2. Hlavnou otázkou je, či sa na účely uplatnenia Bruselského dohovoru(2) na túto situáciu vzťahujú pravidlá, ktor
Účastníci konania Vo veci C‑285/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen sǎd – Varna (Bulharsko) zo 16. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 8. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: Bonik EOOD proti Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(2) . Návrh bol podaný v rámci sporu o určenie sankcií, ktoré môžu byť uložené poľnohospodárskym prevádzkam v integrovanom systéme spravovania a kontroly zavedenom nariadeniami (EHS) č. 3508/92(3) a 3887/92(4) . 2. Sporná je pritom otázka, či článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 dovoľuj
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 42 ods. 3 a článok 74 ods. 1; nariadenie Komisie č. 2868/95, prvý článok pravidlo 20 ods. 3) Summary Ak sa v rámci konania o námietke podanej proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva odôvodnenie námietky obmedzuje na strohú zmienku „Pravdepodobnosť zámeny“, pričom vysvetlenie dôvodov námietky predložené v inom jazyku, ako je jazyk námietky, nemôže námietko
Účastníci konania Vo veci C‑280/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 4. júna 2012, Rada Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, splnomocnení zástupcovia, odvolateľka, ktorú v konaní podporujú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: J. Beeko a A. Robinson, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Lee, barrister, Francúzska republika, v zastúpení: E. Ranaivoson a D. Colas,
Účastníci Vo veci T‑131/12, Spa Monopole, compagnie fermičre de Spa SA/NV, so sídlom v Spa (Belgicko), v zastúpení: L. De Brouwer, E. Cornu a É. De Gryse, advokáti, žalobkyňa, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo a A. Folliard‑Monguiral, splnomocnení zástupcovia, žalovanému, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Orly International, Inc., so sídlom vo Van N
Opinion of the Advocate-General 1. V rokoch 1999 a 2000 Komisia Európskych spoločenstiev prijala ochranné opatrenia proti určitým dovozom cukru a kakaa pochádzajúcim zo zámorských krajín a území (ZKÚ). Komisia sa domnievala, že sporné dovozy narušovali fungovanie spoločnej organizácie trhu v odvetví cukru. 2. Tieto ochranné opatrenia boli predmetom viacerých žalôb podaných na Súd prvého stupňa najmä spoločnosťou Rica Foods (Free Zone) NV (ďalej len „Rica Foods“) a podaných na Súdny dvor Holandsk
Keywords 1. Hospodárska a sociálna súdržnosť – Európsky fond pre regionálny rozvoj – Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci (Nariadenie Rady č. 4253/88, články 24 až 26) 2. Hospodárska a sociálna súdržnosť – Európsky fond pre regionálny rozvoj – Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci (Nariadenie Rady č. 4253/88, články 24 až 26) 3. Odvolanie – Dôvody – Dôkaz uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť (Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 42 ods. 2 a článok 118; Rokovací poriado
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto odvolaní YKK Corp., YKK Holding Europe BV (ďalej len „YKK Holding“) a YKK Stocko Fasteners GmbH (ďalej len „YKK Stocko“) navrhujú zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. júna 2012(2) . Všeobecný súd zamietol ich žalobu na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 4257 v konečnom znení(3) v rozsahu, v akom sa ich týkalo, a subsidiárne, zrušiť alebo znížiť výšku pokuty, ktorá im bola uložená týmto rozhodnutím. 2. Odvolanie nastoľuje dôležité otáz
MENU