Nájdené rozsudky pre výraz: adhézne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
84 dokumentov
563 dokumentov
16 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide vo veci samej, sa žalobca, ktorý ako spotrebiteľ nadobudol dlhopis na doručiteľa od tretej osoby konajúcej v rámci jej povolania alebo podnikania bez toho, aby medzi uvedeným spotrebiteľom a emitentom tohto dlhopisu došlo k uzavretiu zmluvy – čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu –, nemôže odvolávať na právomoc podľa tohto ustanovenia na účely žaloby podanej proti uvedenému emitentovi a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑375/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 20. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Harald Kolassa proti Barclays Bank plc, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: K. Malaček, referent, so
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa týka výkladu smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch(2), v znení smernice Rady 91/156/EHS z 18. marca 1991(3) (ďalej len „rámcová smernica o odpadoch“) vzhľadom na uhľovodíky, ktoré unikli z netesniacich nádrží a znečistili okolitú pôdu. Cour d’appel v Bruseli, chce vedieť, či tieto uhľovodíky a znečistená pôda predstavujú odpad a či za pôvodcu alebo držiteľa týchto odpadov možno považovať ropný podnik, ktorý čerpaciu stanicu p
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica 2012/29/EÚ – Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov – Články 16 a 18 – Výsluch obete trestným súdom prvého stupňa – Zmena v rozhodovacom zložení – Zopakovanie výsluchu obete na žiadosť jednej zo strán konania – Charta základných práv Európskej únie – Články 47 a 48 – Právo na spravodlivý pro
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo 1. Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (zákon o úprave nevyriešených majetkových otázok, ďalej len „Vermögensgesetz“) 2. Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (zákon o prednosti investícií v prípade nárokov na vrátenie podľa Vermögensgesetz, ďalej len „Investitionsvorranggesetz“) III – Konanie vo veci samej IV – Prejudiciálne o
MENU