Nájdené rozsudky pre výraz: orgány činné v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6135 dokumentov
3935 dokumentov
11341 dokumentov
65 dokumentov
7 dokumentov
360 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci F‑44/05 RENV, ktorej predmetom je vrátenie veci, ktorá bola pôvodne založená na žalobe podanej podľa článku 236 ES a článku 152 AE, Guido Strack, bývalý úradník Európskej komisie, bydliskom v Kolíne (Nemecko), v zastúpení: N. A. Lödler a H. Tettenborn, avocats, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: H. Krämer a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora), v zložení: predsedníčka komory M. I. Rofes i Pujol, sudcovia I. B
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť, aby spresnil svoju doterajšiu judikatúru k pojmu obeť, ako ho používa rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní(2) . 2. V právnom spore, v ktorom orgán činný v trestnom konaní nedovolil obžalovanému vykonať mediáciu v trestnom konaní, vnútroštátny súd znova kladie otázku, či môže byť aj právnická osoba obeťou v zmysle rámcového rozhodnut
Opinion of the Advocate-General 1. Už od kľúčového rozsudku vydaného vo veci Simmenthal(2) v práve EÚ platí, že „každý vnútroštátny súd, ktorý v rámci svojej právomoci rozhoduje o spore, je povinný v plnej miere uplatňovať právo [EÚ] a chrániť práva, ktoré toto právo priznáva jednotlivcom, a v súlade s tým musí vylúčiť uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré je s ním v rozpore, bez ohľadu na to, či bolo prijaté pred právnou úpravou [EÚ] alebo po nej“. Taká povinnosť vyplýv
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 4. februára 2016 (*) „Slobodné poskytovanie služieb – Článok 56 ZFEÚ – Hazardné hry – Verejný monopol na stávky na športové podujatia – Predchádzajúce správne povolenie – Vylúčenie súkromných prevádzkovateľov – Vyberanie stávok na účet prevádzkovateľa usadeného v inom členskom štáte – Trestné sankcie – Vnútroštátne ustanovenie, ktoré je v rozpore s právom Únie – Vylúčenie – Prechod do režimu, v rámci ktorého mal byť vydaný obmedzený poče
Účastníci Vo veci T‑317/12, Holcim (Romania) SA, so sídlom v Bukurešti (Rumunsko), v zastúpení: L. Arnauts, advokát, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: K. Mifsud‑Bonnici a E. White, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je jednak návrh, podaný v rámci zodpovednosti za zavinenie, na náhradu škody údajne vzniknutej žalobkyni z dôvodu, že Komisia jej odmietla sprístupniť informácie týkajúce sa emisných kvót skleníkových plynov, ktoré jej boli údajne odcudzené, a zaká
Opinion of the Advocate-General 1. Aký význam má v kontexte legalizácie príjmov pochádzajúcich z obchodovania s omamnými látkami jednotný úmysel pri zisťovaní, či činy, za ktoré je obvinená osoba trestne stíhaná v dvoch rôznych členských štátoch, predstavujú „ten istý čin“ v zmysle článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)(2) ? Zahrňuje tento pojem aj činy, ktoré neboli známe orgánom činným v trestnom konaní v prvom členskom štáte? Ak je teda v druhom členskom
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 234 ES) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 1697/79, článok 2 ods. 1 a článok 3) Summary 1. Hoci s prihliadnutím na rozdelenie právomocí v rámci prejudiciálneho konania prislúcha iba vnútroštátnemu súdu definovať predmet otázok, ktoré zamýšľa položiť Súdnemu dvoru, je Súdny dvor však príslušný za mimoriadnych okolností skúmať podm
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní predložil portugalský Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd) Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 1697/79 z 24. júla 1979 o dodatočnom vyberaní dovozných alebo vývozných ciel, ktorých zaplatenie nebolo od deklaranta požadované, za tovary deklarované v colnom režime, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zaplatiť takéto clo [ neoficiálny preklad ](2), pričom toto nariadenie bolo medzičasom
Účastníci V spojených veciach C‑293/12 a C‑594/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami High Court (Írsko) a Verfassungsgerichtshof (Rakúsko) z 27. januára a 28. novembra 2012 a doručené Súdnemu dvoru 11. júna a 19. decembra 2012, ktoré súvisia s konaniami: Digital Rights Ireland Ltd (C‑293/12) proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Smernica 2006/112/ES – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe – Právo na vrátenie DPH – Transakcie patriace do zdaňovacieho obdobia, ktoré už bolo predmetom ukončenej daňovej kontroly – Vnútroštátna právna úprava – Možnosť zdaniteľnej osoby opraviť daňové priznania, ktoré už boli predmetom daňovej kontroly – Vylúčenie – Z
MENU