Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30472

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3087 dokumentov
804 dokumentov
33 dokumentov
7 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zrážka zo mtdy
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak by mala byť dohoda o zrážkach zo mzdy právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musela by byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. januára 2013, sp.zn. 6MCdo 9/2012). Žalovaný si v tomto smere dôkazné bremeno nesplnil. Vzhľadom na okolnosti danej veci nič nemení na závere o absolútnej neplatnosti, tvrdené poučenie v dokumentoch, ktoré žalobkyňa spôsobom tzv. „automaticky“ bez poučenia podpísala ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/10/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8117214187 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8117214187.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok únijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok, bez súdnej kontroly, na čo musí brať súd ohľad. Ak by vnútroštátne právo umožnilo obísť preskúmanie uplatneného nároku dodávateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/161/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316210509 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8316210509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia vzhľadom na odvolaciu námietku žalovaného zaoberal najskôr otázkou, či je zmluva o dôchodku uzavretá podľa ust. § 842 Obč. zák. zakladajúca právo na plnenie doživotne, zmluvou uzavretou na dobu určitú alebo neurčitú, keďže ide o otázku zásadnú pre rozhodnutie danej veci. V zmysle ust. § 842 Obč. zák. sa na základe zmluvy o dôchodku niekomu doživotne alebo na inak obmedzenú dobu neurčitého trvania zakladá právo na vyplácanie určitého dôchodku. Ide o zmluvu uzavretú medzi aspoň dvoma osobami, právo na vyplácanie dôchodku je síce časo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/90/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313206828 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Frimmelová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1313206828.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Absencia podpisu jedného z manželov pri písomnom právnom úkone, ktorý mali uzavrieť obaja manželia spôsobuje (absolútnu) neplatnosť právneho úkonu podľa § 40 ods. 3 OZ v spojení s § 39 OZ a aj judikatúra (vrátane rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/73/2009 odkazujúceho na R 39/1974) spočíva na závere, že v takom prípade ide o právny úkon absolútne neplatný. Súčasne je však treba z ústavnoprávneho hľadiska vo vzťahu k inštitútu neplatnosti (absolútnej, či relatívnej) zdôrazniť, že neplatnosť je sankciou zasahujúcou do zmluvnej voľnosti a preto pri posudzovaní (ne)platnosti každého prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/83/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6613222068 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Kvietok ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6613222068.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade čiastočnej neplatnosti právneho úkonu, ktorý sa netýka esenciálnych obsahových náležitostí právneho úkonu (môže ísť o vedľajšie a náhodilé), je možné uvažovať o aplikácii ust. § 41 OZ, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. V prípade vady (a neplatnosti) podstatnej, esenciálnej obsahovej náležitosti právneho úkonu je pravidelným dôsledkom absolútna neplatnosť (§ 39 OZ)

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/204/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111221245 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oliver Kolenčík ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4111221245.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Olivera Kolenčíka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V okolnostiach prejednávanej veci, kedy advokát postúpil svoju pohľadávku titulom odmeny voči svojim klientom (ktorí ho písomne povinnosti mlčanlivosti nepozbavili) na žalobkyňu (teda osobu, ktorá nepodlieha povinnosti mlčanlivosti), sa nejedná o niektorý z prípadov prelomenia advokátskej povinnosti mlčanlivosti ustanovených v § 23 zákona o advokácii. Jedná sa preto o postúpenie v rozpore so zákonom (v tomto prípade so zákonom o advokácii), kedy je postúpenie pohľadávky v zmysle § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka vylúčené/zakázané. Ide teda o absolútne neplatný právny úkon v zmysle § 39 Občian ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118207904 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Terézia Mecelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2118207904.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Terézie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie správne uviedol, že z priemerných úrokových vyplýva, že ku dňu poskytnutia úveru (február 2013) bola úroková sadzba pre obdobné úvery 10,73 % ročne (spotrebiteľské úvery od 1 do 5 rokov; údaje z urokove-sadzby/priemerne-urokove-miery-z-uverov-obchodnych-bank>) a v zmluve dohodnutý úrok 39,15 % ročne niekoľko násobne prevyšuje priemernú úrokovú sadzbu. Z uvedených dôvodov i dohodnutý úrok považoval za rozporný so zásadou dobrých mravov pre jeho neúmernú výšku. V preskúmavanej veci nepochybne RPMN dohodnutá medzi stranami sporu v predmetnej zmluve o úvere v decembri 201 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6Co/214/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4117226289 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Polyáková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4117226289.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Poly
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade vzniku bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu je potrebné rozlišovať, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie je získané z tohto úkonu, vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné obohatenie bolo získané a kto ho získal. Tieto okolnosti sa oprávnený zvyčajne dozvie už v čase vzniku absolútne neplatného právneho úkonu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/191/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2308203881 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2308203881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudký
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa súčasnej zaužívanej súdnej praxe (viď napr. R 35/1975) zmluva, ktorá svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči záujmom spoločnosti (od 1.1.1992 sa používa iba pojem „dobré mravy“) je od počiatku absolútne neplatná; nie je rozhodné, či účastníci o dôvode jej neplatnosti vedeli. V skutkovej vete § 39 Občianskeho zákonníka je vyjadrená neplatnosť právneho úkonu pre jeho nedovolenosť, ktorá nastáva v prípadoch, že právny úkon odporuje zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. Musí sa jednať o obsah alebo účel vykonaného právneho úkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/354/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5810204532 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5810204532.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Krajský súd v súvislosti s prijatými závermi o neplatnosti Zmluvy, resp. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve poukazuje aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Odo 21/2012, podľa ktorého rozhodnutia majetkovo-právne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez takéhoto rozhodnutia starosta obce nemôže v uvedených prípadoch urobiť platný právny úkon za obec. Krajský súd poukazuje aj na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. III. ÚS 165/2012-18. Ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/140/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5611211360 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Dubcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5611211360.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
MENU