Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 80

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
10 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný zákon vychádza zo zásady dôsledného uplatňovania zodpovednosti za zavinenie, ktoré je obligatórnou zložkou subjektívnej stránky trestného činu. Je tým vyjadrená zásada, že bez zavinenia niet trestného činu ani trestu. Trestný zákon ďalej diferencuje zavinenie na úmyselné a nedbanlivostné (§ 4, § 5 Trestného zákona). Zavinenie je vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu a je vybudované na zložke poznania (intelektuálna zložka) a na zložke vôľovej. pri nedbanlivostnom zavinení sa uplatňuje zložka intelektuálna, vedomostná, rozumová. Vôľová zložka pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 3T/229/2011 2311010959 24.02.2012 JUDr. Daniel Miženko ECLI:SK:OSGA:2012:2311010959.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, samosudcom JUDr. Danielom Miženkom, v trestnej veci obžalovanej H.. L. F., na hlavnom pojednávaní 24.02.2012, takto rozhodol: Súd, podľa § 285 písmeno b/ Trestného poriadku, obžalovanú H.. L. F., nar. XX.XX.XXXX v
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K spáchaniu trestného činu zákon predpokladá splnenie dvoch podmienok - musí ísť o protiprávny čin a jeho znaky musia byť uvedené v Trestnom zákone. Predpokladom trestnej zodpovednosti je bezpečné a jednoznačné zistenie príčinného pôsobenia konania obvineného na spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom a toho, či toto konanie obsahuje všetky znaky zavinenia. Zavinenie je psychický vzťah páchateľa k skutočnostiam tvoriacim trestný čin, je vybudované na dvoch zložkách vedomostnej a vôľovej a tvorí obligatórnu zložku subjektívnej stránky trestného činu. Podľa § 15 Trestného zákona trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 4T/1/2011 4111010004 18.02.2013 Mgr. Monika Farkašová ECLI:SK:OSNR:2013:4111010004.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nitra samosudkyňou Mgr. Monikou Farkašovou v trestnej veci proti obž. C. Y. pre prečin podvodu podľa § 221 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 18.02.2013 takto rozhodol: Obžalovaný: C. Y. O.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 271 O.s.p., ak dôjde k zastaveniu nariadeného výkonu rozhodnutia, súd rozhodne o náhrade trov, ktoré účastníkom uskutočňovaním výkonu rozhodnutia vznikli, podľa toho, z akého dôvodu k zastaveniu výkonu rozhodnutia došlo. Môže tiež zrušiť dosiaľ vydané rozhodnutia o trovách výkonu, prípadne uložiť oprávnenému, aby vrátil, čo mu povinný na trovy výkonu rozhodnutia už zaplatil. Vzhľadom na dôvod zastavenia výkonu rozhodnutia, keď žiadnemu z účastníkov nemožno vytknúť zavinenie na zastavení výkonu rozhodnutia, rozhodol súd o trovách výkonu rozhodnutia tak, že žiaden z účastníkov nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5Em/4/2013 6713212628 21.10.2013 Mgr. Miroslava Vaňová ECLI:SK:OSZV:2013:6713212628.1 Uznesenie Okresný súd Zvolen vo veci výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí P. R., nar. X.X.XXXX a Q., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, deti rodičov R. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom W.,
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 4To/131/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214010143 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Matyóová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4214010143.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie na súdenú vec aplikoval ust. § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ustanovenia každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Citované ustanovenie zakotvuje všeobecnú preventívnu povinnosť počínať si tak, aby sa nikomu neškodilo. Táto povinnosť je vyjadrená slovami, že každý, t. j. akákoľvek fyzická či právnická osoba, je povinný si počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Uvedené hodnoty sú chránené aj inými ustanoveniami, či už Občianskeho zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/107/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5120201628 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5120201628.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Páchateľ si potom prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, ak s vecou naloží v rozpore s účelom, pre ktorý mu bola táto vec daná do opatrovania alebo do dispozície, a to spôsobom, ktorý zmarí základný účel zverenia. Prisvojením veci sa rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou. Obžalovaný svojím konaním opísaným v skutkovej vete výroku o vine napadnutého rozsudku naplnil všetky znaky skutkovej podstaty prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., keď si prisvojil cudziu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 6To/79/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319010653 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Pavol Macháč ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2319010653.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z jeho predsedu Mgr. Pavla Macháča a sudcov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry (napr. Rs 11/2004, rozsudky Najvyššieho súdu SR sp.zn. 8Sžo 147/2008, 2Sžp 19/2012) na zachovanie lehôt nestačí len v rámci nich vydať prvostupňové rozhodnutie ale je nevyhnutné, aby toto najneskôr v posledný deň uvedených lehôt nadobudlo aj právoplatnosť. Za uloženie sankcie za správny delikt možno považovať len také rozhodnutie, ktoré je už v zásade konečné, a ktorým bola právoplatne uložená povinnosť plniť. Až právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia bola priamo dotknutá práva sféra povinného subjektu. Prakticky všetky právne predpisy, ktoré zakotvujú postih za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/48/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5021200113 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5021200113.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu J
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 263 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku možno zápisnicu o výpovedi svedka prečítať aj vtedy, ak bol výsluch vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona a taká osoba zomrela alebo sa stala nezvestnou, pre dlhodobý pobyt v cudzine alebo na neznámom mieste nedosiahnuteľnou, alebo ochorela na chorobu, ktorá natrvalo alebo na dlhší čas znemožňuje jej výsluch alebo ak sa taká osoba ani na opätovné predvolanie súdu k výsluchu bez dôvodného ospravedlnenia nedostaví a jej predvedenie bolo neúspešné; ak ide o výpoveď svedka, u ktorého bol v čase jeho výpovede v prípravnom konaní, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 6To/93/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2320010194 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Batisová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2022:2320010194.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/53/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710201817 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7710201817.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne : P. N., bytom v P., S. XX, t.č. v M., X. XX, zastúpená JUDr.
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/237/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812213862 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7812213862.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov 1) N. M., M., N.. H., H. D. Z. X a 2) J. M., S. XX, proti žalova
MENU