Nájdené rozsudky pre výraz: ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 127

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Súd právny úkon, a to darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je väčšie množstvo nehnuteľností, uzatvorenú dňa 28.09.2012, ktorú v mene obdarovaného maloletého uzatvorila jeho matka, ako jeho zákonná zástupkyňa, schvaľuje, pretože uzatvorenie tejto zmluvy je v záujme maloletého. Z darovaných nehnuteľností vznikne maloletému právo na úžitky z týchto nehnuteľností, a tieto neh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 21P/295/2012 5712215007 27.11.2012 JUDr. Dušan Pagáč ECLI:SK:OSMT:2012:5712215007.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sudca Okresného súdu Martin JUDr. Dušan Pagáč, v právnej veci starostlivosti o maloletého: M. O., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, dieťa rodičov, a to matky: R. O., nar. XX.X
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V rámci odvolacieho prieskumu odvolaciemu súdu prináležalo posúdiť, či podanie žaloby na súd poručníkom žalobcu v rade ako jeho zákonným zástupcom vyžaduje schválenie opatrovníckeho súdu. V tejto súvislosti odvolací súd prihliadol na ust. § 9 OZ, podľa ktorého maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Podľa § 28 OZ, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Je potrebné prisvedčiť p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/59/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5719200322 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Kotrčová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5719200322.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Návrhom, podaným na súde, požiadal opatrovník súd o udelenie súhlasu k výberu finančných prostriedkov v sume 200,- Eur z účtu pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, ktoré budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s jej rekreačným pobytom. Súd s poukazom na ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka udelil súhlas na výber sumy 200,- Eur z účtu opatrovanca, nakoľko je to v záujme opatrovanca.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 28P/175/2012 8112219173 27.06.2012 Mgr. Mária Derňárová ECLI:SK:OSPO:2012:8112219173.1 Rozhodnutie Okresný súd Prešov vo veci opatrovanca K. I., J.. X.X.XXXX, umiestnenej v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, Demjata 261, pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, zastúpenej opatrovníkom DRC Prešov, n.o., Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právny úkon - uzatvorenie dedičskej dohody za toho, kto je postihnutý duševnou poruchou alebo kto nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, nemožno považovať za bežnú záležitosť pri správe majetku a preto tento právny úkon vyžaduje schválenie súdu analogicky podľa § 28 Občianskeho zákonníka. Súd vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že schválenie dedičskej dohody nie je v záujme G. C., ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony a preto túto dedičskú dohodu neschválil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 29P/369/2012 8112241617 27.03.2013 JUDr. Sylvia Szabadošová ECLI:SK:OSPO:2013:8112241617.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Sylviou Szabadošoovu vo veci G. C.T., O.. Ľ., L.. X.X.XXXX, P. J. C. D. XX, zastúpenú v konaní kolíznym opatrovníkom Obcou C. D., za účasti I. P., O.. C., L.. X.X.XXXX, J. Ľ. XX o schválenie právneh
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zároveň ust. § 24 ods. 1 zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov uvádza, že ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak neupravujú právne vzťahy k pozemkom uvedeným v odseku 2; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, z čoho explicitne vyplýva povinnosť aplikovať ustanovenia zák. č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 16P/332/2012 7912218888 10.04.2013 JUDr. Zuzana Miklošová ECLI:SK:OSTV:2013:7912218888.2 Rozhodnutie Okresný súd Trebišov samosudkyňou JUDr. Zuzanou Miklošovou vo veci nesvojprávneho Q. K.Č., nar. XX.X.XXXX, bytom S. XXXX/X, T., zastúpeného opatrovníkom pre konanie JUDr. Branislavom Volochom, vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trebišov, na návrh opatro
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 26 Občianskeho zákonníka, pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. Podľa § 193 O. s. p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoP/97/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313206836 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6313206836.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z preds
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť aj jeho výlu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 17P/359/2012 2312229480 28.02.2013 JUDr. Marianna Hosťovecká ECLI:SK:OSGA:2013:2312229480.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Mariannou Hosťoveckou, v právnej veci starostlivosti súdu o mal. R. A., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rod
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa je v zásade vždy v jeho prospech, ak má nadobudnúť majetok. Pri posudzovaní konkrétneho prípadu je však potrebné brať do úvahy všetky okolnosti prípadu z hľadiska konkrétnych práv a povinností, spojených s nadobudnutím majetku a skúmať, či povinnosti s tým spojené neprevážia práva, plynúce z jeho nadobudnutia. V danom prípade sa odvolací súd stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že nadobudnutie nehnuteľného majetku v podiele 1/1, ktorý je súčasťou dedičstva po poručiteľke, je v záujme maloletej. Odvolací súd do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/124/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113205907 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3113205907.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade odmietnutia dedičstva nejedná sa o bežnú vec a preto s poukazom na ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka je k takémuto právnemu úkonu, predmetom ktorého je nakladanie s majetkom, urobenému v mene maloletých detí ich zákonnou zástupkyňou matkou, potrebné schválenie súdu. Ak súd zistí, že k odmietnutiu dedičstva matkou v mene maloletých detí došlo predtým ako bola poučená o práve dedičstvo odmietnuť ako aj o právnych následkoch odmietnutia dedičstva v mene maloletých detí, jedná sa o právny úkon neplatný pre rozpor so zákonom s poukazom na ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka a § 46 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Ružomberok 3P/52/2013 5913205381 20.08.2013 Mgr. Renáta Krajčiová ECLI:SK:OSRK:2013:5913205381.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Ružomberok samosudkyňou Mgr. Renátou Krajčiovou vo veci starostlivosti o mal. deti J.: W., nar. XX.XX.XXXX a T., nar. XX.X.XXXX, obe deti bytom u matky, zast. v konaní kolíznym opatrovníkom: Úradom práce, sociálnych vecí
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonné ustanovenie § 179 OSP ustanovuje postup súdu, ktorý je potrebný na platnosť právnych úkonov, ktoré za maloletého urobil jeho zákonný zástupca s ohľadom na hmotnoprávne ustanovenie o spôsobilosti na právne úkony maloletých. Zásadným kritériom na posúdenie v predmetnom konaní je záujem maloletého, keď súd rozhoduje o schválení už urobeného právneho úkonu, pričom záujem maloletého dieťaťa sa posudzuje v každom konkrétnom prípade individuálne. Vecné bremená sa vyznačujú tým, že spočívajú v obmedzení vlastníka nehnuteľnosti, buď za účelom prospešnejšieho využívania nehnuteľnosti alebo konk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoP/51/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214208223 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4214208223.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej
MENU