Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálny záznam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 165

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

59 dokumentov
38 dokumentov
12 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ľudské práva a slobody

Právna veta: Novela zákona o slobode informácií, ktorá nadobudla účinnosť 01.12.2012, zaviedla v § 21b novú definíciu informácie na účely opakovaného použitia informácií - "Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program." Podľa dôvodovej správy definícia pojmu "informácia" na účely opakovaného použitia informácií uvedená v odseku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/132/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3021200381 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 12. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2022:3021200381.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Rad
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto časti odôvodnenia poukazuje správny súd na zadefinovanie pojmu služba v úprave zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), a to konkrétne v § 43, podľa ktorého je službou na účely tohto zákona, teda živnostenského zákona, poskytovanie opráv, údržby, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb. Správny súd na uvedené zadefinovanie inštitútu služby poukazuje s vedomím, že ide o definíciu pre potreby živnostenského zákona. I z tejto definície je však zrejmý zovšeobecňujúci znak inštitútu služby ako takej, a to je jej účel, v zmy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/34/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5022200101 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2022:5022200101.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu svojho voľného času, to znamená počas pracovných dní školského roka, ako aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Úprava stretávania pod tento rozsah je obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných v ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Zákon o rodine priorizuje dohodu rodičov o úprave styku, ale v prípade, ak rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na úprave styku, upraví styk autoritatívne súd, pričom prihliada predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/133/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7518201054 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7518201054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žalovaný 1 sa v predmetnom futbalovom zápase vo vzťahu k žalobcovi dopustil porušenia pravidiel futbalu, avšak i podľa konštantnej súdnej judikatúry, na ktorú prvoinštančný súd v rozhodnutí poukázal, nie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Preukázané konanie žalovaného 1 v danom prípade, vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré vyšli v konaní najavo, nebolo porušením pravidiel hry takej vysokej intenzity, že by podstatným spôsobom vybočovalo z bežného rámca spôsobu hry. Závažnosť jeho následkov nemôže byť bez ďalšieho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/309/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2213209196 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2213209196.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spá
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno zamieňať s trestným konaním a toto konanie nezávisí ani od výsledku trestného konania, ale napriek tejto skutočnosti, ak sú pre účely takéhoto konania využité dôkazy z trestného konania, tieto podliehajú hodnoteniu v zmysle § 238 ods. 4 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Správne konanie sa od trestného konania odlišuje okrem iného aj väčšou neformáln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/4/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200021 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Tymko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7017200021.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Tymka a člen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pojem „osobný údaj“ uvedený v § 2 zákona o ochrane osobných údajov je potrebné vykladať tak, že nezahŕňa informácie o výkone verejnej funkcie alebo úradnej činnosti fyzickou osobou, teda ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. nemožno vykladať tak, že všetky iné informácie o výkone verejnej funkcie alebo úradnej činnosti, ktoré možno spojiť s konkrétne identifikovateľnými osobami pôsobiacimi v orgánoch verejnej moci a ktoré nie sú uvedené v § 9 ods. 3 informačného zákona, sú chránenými osobnými údajmi, ktoré nemožno sprístupniť. Ani ďalšie informácie týkajúce sa výkonu verejnej funkcie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/139/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5021200327 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2022:5021200327.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Autor sa svojich nárokov za použitie diela môže domáhať vo svojom mene, alebo tak činí organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje nositeľov autorských práv, ktorí nevylúčili kolektívnu správu svojich majetkových práv. Žalobca ako organizácia kolektívnej správy je tak oprávnený aj povinný pri porušení majetkových práv domáhať sa nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia. (...) Povaha nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaca s právom individuálnych autorov na poskytnutie odmeny, ktorá nebola v zmysle zákona uhradená, nijako nezakladá existenciu núteného procesného spoločenstva, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/187/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7117226189 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Slovinská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7117226189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Sl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právo na informácie je limitované požiadavkou nezasahovať do vlastnej rozhodovacej činnosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní v priebehu konania, a to v záujme objektivity a nestrannosti posudzovanej konkrétnej právnej veci. Tiež je limitované nevyhnutnými opatreniami na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia a mravnosti, územnej celistvosti a pod. Samozrejme iná situácia je v prípade konečných rozhodnutí súdu v danej veci (či už meritórnych, alebo procesných rozhodnutí, ktorými sa konanie pred súdom končí). V týchto prípadoch nie je da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/16/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200158 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Dzurdzík PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1019200158.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mich
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/135/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1616204175 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Břoušková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1616204175.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Břouškovej a sudkýň JUDr. O
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/134/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6120200349 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:6120200349.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu
MENU