Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok - chyby v písaní a počítaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3622

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

300 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/240/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1212210631 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1212210631.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Lawyer Partners, a.s. so sídlom v Bratislave, Prievozs
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 224 CSP, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. Citované § 224 CSP upravuje postup súdu pri oprave rozhodnutia v prípade, ak sa v rozhodnutí vyskytne chyba v písaní alebo počítaní alebo takéto rozhodnutie obsahuje inú zrejmú nesprávnosť. Právny pojem „iná nesprávnosť“ je relatívne neurčitý, je však potrebné ho vykladať tak, že ide o nesprávnosť podobnej povahy ako chyba v písaní alebo počítaní, ktorá je následkom náhleho a okamžitého zlyhania duševnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/97/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115210926 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Sedláčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1115210926.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: So zreteľom na ust. § 211 ods.2 O.s.p., lebo ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa, odvolací súd aplikoval ust. § 164 O.s.p. pri zistení zrejmej nesprávnosti a to postupom podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania. Opravné uznesenie sa vydáva vtedy, ak sa oprava týka výroku rozsudku, pričom oprava sa môže týkať záhlavia rozsudku, jeho výroku, odôvodnenia, poučenia, prípadne i dňa vyhlásenia rozsudku a podpisu. Ak sa oprava týka výroku rozsudku, vykoná ju súd uznesením a opravné uznesenie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/227/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898821 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898821.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu M.. A. D., X. Y. J. Č. XXX, E. J. Č. XXX, A.. Z., proti žalovanému
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 O.s.p., ak bol podaný znalecký posudok, vzniká právo na náhradu hotových výdavkov, náhradu za stratu času a na odmenu (znalečné). Osobitný zákon ustanovuje, komu sa znalečné vypláca. Podľa § 5 písm. b) vyhl. č. 565/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z.z., znalcovi patrí paušálna odmena za prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eur.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 20CoP/30/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1411207013 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1411207013.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: O. M., nar. XX.XX.X
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmenkové konanie je zvláštnym typom konania, ktorého charakter je daný predovšetkým jeho špecifickým predmetom, ktorým sú nároky zo zmeniek. V ustanovení § 175 O.s. p. je zakotvená osobitná úprava štruktúry konania, podmienok konania a foriem rozhodovania. Ide o konanie skrátené, v ktorom možno uplatňovať len nároky zo zmenkových záväzkov, ktoré majú zvláštny nesporný, abstraktný a priamy charakter. Obranou proti zmenkovému platobnému rozkazu sú námietky, podanie ktorých však nemá za následok zrušenie vydaného zmenkového platobného rozkazu, ale len zabránia, aby zmenkový platobný rozkaz nadobu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4CoZm/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1511211645 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blažena Hirnerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1511211645.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Blaženy
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich primárnou povinnosťou a z tohto dôvodu má výživné prednosť pred inými výdavkami rodičov; pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča preto súd neberie do úvahy jeho výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Výživou dieťaťa sa rozumie uspokojovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný telesný a duševný vývoj, teda nielen zabezpečovanie odôvodnených hmotných potrieb dieťaťa (napr. jedlo, oblečenie, obuv), ale aj potrieb, ktoré sú dôležité pre jeho výchovu a všestranný vývoj (napr. vzdelávanie, kultúrne, športové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoP/32/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6314204564 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dušan Ďurian ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6314204564.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na závery vyplývajúce z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Cdo 146/2011 z 13.10.2011, podľa ktorých, pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo k uzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takomto prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/234/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114230187 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8114230187.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriel
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žalovaný v odvolaní namietal, že jeho procesné práva boli porušené aj preto, že okresný súd vec nevyhodnotil ako takú, ktorá znesie odklad a teda pojednával a rozhodol vo veci napriek trvaniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 s odkazom na Vyhlášku MS SR č. 24/2021. Citovaná vyhláška upravovala postup súdov v súvislosti s vykonávaním pojednávaní hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu tak, že taxatívnym spôsobom uviedla ktoré veci je možné prejednávať v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vždy, a okrem toho všeob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/62/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6120334900 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Kubincová, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6120334900.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný zákonník má samostatné interpretačné pravidlá pre právne úkony, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka viac uprednostňuje vôľu pred prejavom tejto vôle. Podľa § 266 odseku 1 ObZ sa prejav vôle vykladá podľa úmyslu tej osoby, ktorá vôľu prejavila, ale len za predpokladu, že tento úmysel bol známy tej strane, ktorej bol určený alebo jej musel byť známy. Aplikácia tohto interpretačného pravidla prichádza do úvahy vtedy, ak je nesporné, že konajúca osoba mala úmysel prejaviť určitú vôľu. Ak by osoba, ktorej bol právny úkon určený popierala, že jej úmysel ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/139/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1111244126 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Šiffalovičová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1111244126.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný zákonník v § 261, ktorý má kogentný charakter upravuje presné pravidlá, podľa ktorých je možné určiť, či sa konkrétny záväzkový vzťah medzi dvoma subjektmi práva riadi Obchodným zákonníkom, alebo Občianskym zákonníkom (resp. predpismi občianskeho práva v širšom ponímaní). Citované ust. § 261 ObZ tak vymedzuje tzv. relatívne obchody (§ 261 ods. 1 a 2), tzv. absolútne obchody (§ 261 ods. 6) a v súčasnej dobe tzv. kombinované obchody (§ 261 ods. 9, v minulosti označované ako tzv. absolútne neobchody). Tento systém určenia pôsobnosti Obchodného zákonníka je potom doplnený v ust. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119235554 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6119235554.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
MENU