Nájdené rozsudky pre výraz: obzvlášť nebezpečný recidivista

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

407 dokumentov
39 dokumentov
111 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Trestný čin vraždy
Právna veta: Ak sa páchateľ trestného činu vraždy už raz v minulosti dopustil rovnakého činu a bol zaň potrestaný, treba, ak sú splnené ďalšie podmienky, posúdiť jeho skutok ako trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. Nemožno ho však uznať za vinného, že sa tohoto trestného činu dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. To by bolo možné až pri odsudzovaní páchateľa za tretí trestný čin vraždy, za predpokladu, že aspoň pre jeden z nich bol už potrestaný.

Úryvok z textu:
Na odvolanie obžalovaného Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 13. 9. 1991 sp. zn. 1 T 11/91 a pre rovnaký skutok uznal ho za vinného z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) a e) Tr. zák. a uložil mu trest. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave zo dňa 13. septembra 1991 sp. zn. 1 T 11/91 bol obžalovaný J. Š. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu vraždy ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 219 ods. 1, 2 písm. e) Tr. zák., §
Právna veta: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který byl uložen zvlášť nebezpečnému recidivistovi podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb., přichází i za účinnosti zákona č. 175/1990 Sb. v úvahu jen za předpokladu, že odsouzený vykonal dvě třetiny uloženého trestu odnětí svobody.

Úryvok z textu:
V rozhodovací praxi soudů se objevila nejednotnost v posuzování otázky, zda při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, o kterém se rozhoduje po 1. 7. 1990, tedy za účinnosti zák. č. 175/1990 Sb., v případě zvlášť nebezpečného recidivisty podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb. platí ustanovení § 61 odst. 1 tr. zák., podle něhož předpokladem podmíněného propuštění je vykonání poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírněného trestu odnětí s
Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestieamnestiaskrátenie trestu odňatia slobody
R 20/1991
Právna veta: Súd skráti odsúdenému trest odňatia slobody podľa čh II ods. 3 veta tretia alebo podľa čl. II ods. 4 zákona č. 175/1990 Zb. bez ohľadu na prípadné rozhodnutie súdu o odpustení časti trestu podľa či. II alebo čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o amnestii z 1. januára 1990; rozhodnutie súdu o použití amnestie zostáva nedotknuté.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zistil, že najvyššie súdy republík zaujali rozdielne stanoviská k otázke, aký vplyv majú ustanovenia čl. II ods. 3 veta tretia, ods. 4 zák. č. 175/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňuje Trestný zákon, na prípadné rozhodnutie súdu o použití čl. II alebo článku VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o amnestii z 1. januára 1990, ktoré bolo vydané pred účinnosťou cit. zákona. Podľa stanoviska
Merito veci Účastníctvo
Právna veta: Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) Tr. zák. predpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na základe vlastného rozhodnutia a bez zreteľa na návod, môže za splnenia ďalších zákonných podmienok prichádzať do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na trestný čin, ku ktorému návod smeroval (§ 7 ods. 1 Tr. zák.). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. 10. 1989 sp. zn. 10 To 190/89 a mestskému prokurátorovi v Košiciach prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. septembra 1989 sp. zn. 5 T 727/88 bol obvinený Z. P. uznaný za vinného z návodu na trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 2 a § 234 ods. 1
Kľúčové slová: obzvlášť nebezpečný recidivistatrestanie recidívy
R 60/1991
Právna veta: Ak sa čin páchateľa, ktorý bol odsúdený ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 písm. b) Tr. zák. na trest odňatia slobody presahujúci hornú hranicu základnej trestnej sadzby, môže po novelizácii Trestného zákona (zák. č. 175/1990 Zb.) účinnej od 1. júla 1990 posudzovať len ako trestný čin miernejšie trestný, je potrebné v zmysle článku II. bodu 4 citovanej novely skrátiť takémuto páchateľovi trest odňatia slobody na hornú hranicu miernejšej trestnej sadzby príslušného ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona v znení citovanej novely. Pokiaľ takémuto páchateľovi nebol uložený trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v prospech obvineného J. F., zrušil právno- platné uznesenie Okresného súdu v Prievidzi z 8. augusta 1990, sp. zn. 4 T 455/87 a sám o veci rozhodol tak, že podľa článku II. bodu 4 zákona č. 175/1990 Zb. skrátil trest odňatia slobody uložený obvinenému J. F. vo výmere 3 a pol roka rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 26. augusta 1987, sp. zn. 4 T 455/87, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej
Právna veta: Úmysl pachatele způsobit jinému těžkou újmu na zdraví nelze dovozovat jen z povahy předmětu, kterým byl veden útok. Je třeba zvážit i další okolnosti případu, jako jsou způsob použití tohoto předmětu, intenzita vedeného úderu apod.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 21. 7. 1986 sp. zn. 2 To 315/86 a rozsudek okresního soudu v Novém Jičíně z 24. 6. 1986 sp. zn. 3 T 56/86 a okresnímu prokurátorovi v Novém Jičíně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 6. 1986 sp. zn. 3 T 56/86 byl obviněný J. H. uznán vinným trestným činem výtržnictví p
MENU