Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3185 dokumentov
1755 dokumentov
2508 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Obhájca
Právna veta: I. Ustanovení § 13, § 14 a § 15 vyhl. č. 270/1990 Sb. (advokátní tarif) obsahují sazby nimosmluvní odměny zajeden úkon právní pomoci v určitých kategoriích věcí, nikoli výčet úkonů právní pomoci, za které náleží plná nebo poloviční odměna. Postup podle § 16 odst. 3 cit. vyhl. proto může vycházet z porovnání pouze s úkony právní pomoci, které jsou uvedeny výlučně v ustanovení § 16 odst. 1 nebo odst. 2 cit. vyhl. pro všechny kategorie věcí, kterých se týkají sazby uvedené v § 13, § 14 a § 15 cit. vyhl. Přitom pro věci trestní je výše sazby odměny advokáta za jeden úkon právní pomoci určena v ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. října 1990 sp. zn. 4 Rt 174/90 a sám rozhodl podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř., že se JUDr. V. P., advokátu Advokátní kanceláře v Č. B., přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za obhajobu v trestní věci obviněného K. H., vedené u krajského soudu v Č. B. pod sp. zn. 4 Rt 174/90, v celkové výši 230 Kčs, která se skládá z těchto položek: 1. Podle § 16 odst. 3 s použitím § 16 odst. 2 písm. f) a § 15 o
Právna veta: I. Obhájce obviněného se může vzdát opravného prostředku proti rozhodnutí týkajícímu se obviněného jen v jeho zastoupení (§ 41 odst. 2 tr. ř.). Jestliže se obhájce obviněného, který není zbaven způsobilosti k právním úkonům ani takováto jeho způsobilost není omezena, vzdá stížnosti proti rozhodnutí o vazbě a v řízení není spolehlivě zjištěno stanovisko obviněného k tomuto procesnímu úkonu, nelze stížnost obviněného proti takovému rozhodnutí o vazbě zamítnout z důvodu, že byla podána osobou, která se stížnosti výslovně vzdala. II. V případě rozhodování o stížnosti obviněného proti rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Stížnosti obviněných V. G. a J. S. proti usnesení krajského soudu v Plzni z 8. 8. 1990 sp. zn. 1 T 11/90, jímž byli ponecháni ve vazbě. Nejvysší soud ČR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. Z odůvodnění: Citovaným usnesením krajského soudu v Plzni byla jednak vyslovena nepříslušnost tohoto krajského soudu k projednání trestní věci obviněného V. G. (podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam) a jednak bylo podle § 192 tr. ř. rozhodnuto o ponechání obviněných V. G. a J. S. ve vazb
R 50/1998
Právna veta: Pokud obviněnému a jeho obhájci není poskytnut dostatek času k prostudování spisu a nemají-li v průběhu tohoto úkonu vždy k dispozici celý spis, jde o takové porušení práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 tr. ř.), které může odůvodňovat postup podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Při posuzování toho, zda poskytnutá doba k prostudování spisu je přiměřená ve smyslu ustanovení § 166 odst. 1 tr. ř., je třeba vzít v úvahu zejména rozsah spisu, jeho obsahovou náročnost, povahu stíhané trestné činnosti, jakož i osobnost obviněného.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost státního zástupce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.6. 1997 sp. zn. 4 T 8/97. Z odůvodnění: Obžalobou krajského státního zástupce v Plzni sp. zn. 2 KZv 27/96, která byla doručena Krajskému soudu v Plzni dne 4. 6. 1997, je obviněný L. B. stíhán pro trestný čin kuplířství podle § 204 odst. 1,2, odst. 3 písm. a), c), odst. 4 tr. zák., trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. a) tr. zák., trestný čin omezování osobní svo
R 6/1995
Právna veta: Závažnou vadou přípravného řízení odůvodňující vrácení věci státnímu zástupci k došetření po předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. je porušení práva obviněného na obhajobu (§ 2 odst. 13 tr. ř.) spočívající v tom, že vyšetřovatel neupozornil obhájce obviněného na možnost prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrh na doplnění vyšetřování (§ 166 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost městského státního zástupce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 1994 sp. zn. 4 T 53/93. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Městský soud v Praze vrátil podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. státnímu zástupci k došetření trestní věc proti obviněnému M. G. stíhanému pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. a trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 tr. zák. V zákonné lhůtě napadl toto usnesení stížností městs
Meritum Zadržení
R 34/1994
Právna veta: Soudce rozhodující k návrhu státního zástupce o vazbě zadržené osoby podle § 77 odst. 2 tr. ř. musí respektovat lhůtu 24 hodin, a není povinen vázat se na možnosti obhájce zúčastnit se výslechu zadrženého. Jeho povinností je - pokud o účast obhájce zadržená osoba požádala - toliko obhájce vyrozumět, je-li dosažitelný. Tato povinnost je splněna, vyrozumí-li vhodným způsobem advokátní kancelář obhájce.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost obviněného proti usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 5.1.1994 sp. zn. Nt 1/94. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Písku ze dne 5. 1. 1994 čj. Nt 1/94-5 byl obviněný T. J. vzat podle § 68 tr. ř. do vazby z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písni, b) tr. ř. s tím, že byl zadržen dne 4. 1. 1994 v 14.05 hod. Proti tomuto rozhodnutí podal včas stížnost obviněný. Zdůraznil, že byla porušena zásada materiální pravdy, neboť dosud s
R 20/1999
Právna veta: Svědecké výpovědi zachycené v protokolech pořízených v rámci právní pomoci orgánem cizího státu a na jeho území jsou před tuzemskými soudy použitelné jen tehdy, byly-li opatřeny v souladu s Evropskou úmluvou o vzájemné pomoci ve věcech trestních (č. 550/1992 Sb.), popř. s jinou příslušnou mezinárodní smlouvou o právní pomoci, pokud je právní pomoc poskytována na smluvním podkladě; přitom je však nutno využít možností smluvní úpravy tak, aby byla co nejvíce respektována ustanovení trestního řádu o právech obhajoby. Pokud mezinárodní smlouva umožňuje přítomnost obhájce obviněného při výslechu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni zamítl stížnost okresního státního zástupce v Chebu proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 11. 11. 1997 sp. zn. 3 T 6/96. Z odůvodnění: Napadeným usnesením ze dne 11. 11. 1997 sp. zn. 3 T 6/96 soud prvního stupně vrátil trestní věc obviněného F. B. podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. státnímu zástupci k došetření s tím, že v přípravném řízení dosud nebyly obstarány v potřebném rozsahu důkazy nezbytné pro rozhodnutí soudu o vině, a proto k částí provedených důkaz
Meritum Odběr krve
R 24/1997
Právna veta: Odběr krve za účelem její zkoušky podle ustanovení § 114 odst. 2 tr. ř. se provede - nejde-li o úkon neodkladný, popř. neopakovatelný podle § 160 odst. 4 tr. ř. - až po zahájení trestního stíhání, jsou-li pro postup podle § 160 odst. 1 tr. ř. splněny zákonné podmínky. Odebrat krev může kterýkoli lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník, i když jde o vzorek krve, který má být předmětem znaleckého důkazu ve smyslu § 105 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost okresní státní zástupkyně v Jindřichově Hradci proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. 12. 1995 sp. zn. 1 T 205/95. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl Okresní soud v Jindřichově Hradci podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. vrátit státnímu zástupci k došetření věc obviněného J. K., na kterého byla podána obžaloba pro trestné činy pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák., soulože mezi příbuznými podl
R 47/2007
Právna veta: Při rozhodování o tom, zda se odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil (§ 60 odst. 1 tr. zák. a § 330 odst. 1 tr. ř.), v případech, ve kterých byla odsouzenému podle § 59 odst. 2 tr. zák. uložena povinnost nahradit podle svých sil způsobenou škodu, musí soud zkoumat schopnosti a možnosti odsouzeného tuto povinnost splnit z pohledu jeho majetkových, osobních a zdravotních poměrů, neboť je vždy třeba zjistit, zda k jejímu nesplnění došlo ze strany odsouzeného zaviněně nebo v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích ke stížnosti odsouzeného V. K. zrušil usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21.6. 2006, sp. zn. 3 T 77/2003, 1 a okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 3 T 77/2003, bylo rozhodnuto o nařízení výkonu původně podmíněně odloženého třes- I tu odnětí svobody v délce jednoho roku, který mu byl uložen trestním příkazem I Okresního soudu v Českém K
R 40/1994
Právna veta: I. Provedení důležitých důkazů v přípravném řízení za situace, kdy obviněný neměl obhájce, ačkoli to byl případ nutné obhajoby, přičemž nešlo o úkony, jejichž provedení by nebylo možno odložit (§ 165 odst. 2 tr. ř.), je závažnou vadou přípravného řízení, pro kterou soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Závažnou vadou ve smyslu uvedeného ustanovení je i porušení práva obhajoby záležící v tom, že obhájce obviněného, který oznámil vyšetřovateli, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, nebyl vyrozuměn o důležitých vyšetřovacích úkonech, přičemž ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost krajského zástupce v Praze proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 1994 sp. zn. 4 T 89/93. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla při předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst.l písm. e) tr. ř. vrácena státnímu zástupci k došetření věc obviněných Š.V., mladistvého J. S., P. M. a mladistvého M. K. Zároveň bylo podle § 192 tr. ř. rozhodnuto, že vazba obviněného Š. V. dále trvá z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. ř. Vrácení
Meritum Podílnictví
R 1/1999
Právna veta: Při posuzování naplnění znaku značného prospěchu u trestného činu podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák. nelze mechanicky vycházet z hodnoty věci, kterou na sebe pachatel převedl. To platí především v případě, kdy se nepodaří prokázat, jakým způsobem pachatel věc získal, a nelze proto vyloučit, že na její opatření musel vynaložit takovou finanční částku, po jejímž odečtení od hodnoty převedené věci by nešlo o značný prospěch.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 17. 6. 1997 sp. zn. 2 T 97/95 v celém rozsahu a znovu ve věci rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem ze dne 17. 6. 1997 sp. zn. 2 T 97/95 uznal Okresní soud v Tachově obžalovaného D. K. vinným trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák. (získání značného prospěchu). Zmíněného trestného činu se měl obžalovaný dopustit tím, že v době mezi 19. 9. 1993 a 20. 6. 1994 n
MENU