Nájdené rozsudky pre výraz: advokácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1726 dokumentov
2105 dokumentov
4887 dokumentov
5 dokumentov
9 dokumentov
94 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada škody
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduvšeobecná zodpovednosťžaloba o náhradu škody
R 13/1986
Právna veta: Advokátní organizace odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že advokát zastupující žalobce v občanském soudním řízení na základě plné moci nerozšířil žalobu o náhradu škody vedle jiných žalovaných subjektů i vůči dalšímu žalovanému, který žalobci za škodu skutečně odpovídal. V případě škody, která uživatelům silnice vznikla z jejího stavebního stavu nebo z její povahy, vylučuje ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb. pouze odpovědnost organizací silničního hospodářství.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala vůči žalované advokátní organizaci náhrady škody, jež jí vznikla v důsledku nekvalitní právní pomoci. Uvedla, že jako spolujezdkyně utrpěla poškození na zdraví při havárii osobního automobilu řízeného jejím manželem, k níž došlo 8. 8. 1970. Náhradu škody za poškození na zdraví uplatnila proti správě silnic a provozovateli autobusu, s nímž se uvedené osobní vozidlo střetlo. Její žaloba byla okresním soudem v Jihlavě zamítnuta, neboť odpovědnost žalovaných nebyla shledána.
R 33/1978
Právna veta: Má-li advokátní poradna více místně oddělených pracovišť, je nutno z hlediska doručování písemností určených advokátům (§ 48 odst. 2 o. s. ř.) považovat za advokátní poradnu toto místně oddělená pracoviště a na adresu tohoto pracoviště je třeba doručit písemnost určenou advokátovi.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního souduv Gottwaldově bylo částečně vyhověno žalobě o náhradu škody. Po vyhlášení tohoto rozsudku, avšak ještě před jeho doručením účastníkům, udělil druhý žalovaný pro své další zastupování v této věci plnou moc advokátu advokátní poradny v G. — pracoviště v N. Takto zvolenému zástupci druhého žalovaného byl na adresu „JUDr. L. T., AP G.“ rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 8. 1. 1976 advokátní poradně v G. Nedopatřením pracovnic advokátní poradny v G. nebyl však tento r
R 2/1971
Právna veta: K výkladu některých sporných otázek ustanovení § 36 o. s. ř. ve znění zákona c. 158/1969 Sb.

Úryvok z textu:
Věcmi pracovními podle § 36 odst. 2 o. s. ř. jsou spory o nárocích plynoucích nejen z pracovněprávních vztahů, upravených zákoníkem práce (pracovní poměr, učební poměr apod.), popřípadě jinými předpisy, ale také spory o nárocích plynoucích i z jiných vztahů, upravených právními předpisy spadajícími do jiných právních odvětví, pokud tyto vztahy vznikají při účasti na společenské práci, a mají tedy charakter pracovní (např. družstevněprávní vztah, vznikající při pracovní činnosti v družstvu), je-l
R 20/1973
Právna veta: I. Obhájce obviněného nelze považovat za osobu oprávněnou podat proti rozhodnutí opravný prostředek ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) tr. ř. Stačí mu proto doručit opis rozsudku způsobem uvedeným v § 62 odst. 3 tr. ř. (to se však netýká obhájce obviněného v řízení proti uprchlému a obhájce zemřelého obviněného). II. Za pracoviště ve smyslu ustanovení § 62 odst. 3 tr. ř. lze považovat jen konkrétní pracoviště advokátní poradny, nikoli advokátní poradnu jako celek, je-li rozdělena na místně oddělená pracoviště.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR usnesení městského soudu v Praze, kterým bylo jako opožděné zamítnuto odvolání podané obhájcem obviněného. Z odůvodnění: Vedoucím advokátní poradny č. 10 v Praze Žitná 25 byla podle § 39 odst. 1 tr. ř. ustanovena obviněnému obhájkyní JUDr. H. T., advokátka a členka advokátní poradny č. 10, Praha 1, Štěpánská 16. Doručení rozsudku obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 8. 1971 bylo provedeno tak, že
R 1/1979
Právna veta: I. Obviněný musí mít v případech uvedených v § 36 tr. ř. obhájce od doby, kdy vznikl důvod nutné obhajoby. Je-li tento důvod dán již v době vznesení obvinění, musí mít obviněný obhájce od vznesení obvinění (§ 36 odst. 1, 2, 3, § 41 odst. 2 a § 165 odst. 1 tr. ř.). V řízení proti mladistvému musí mít mladistvý obhájce vždy od vznesení obvinění (§ 291 tr. ř.). II. Vznikl-li důvod nutné obhajoby od vznesení obvinění, je orgán přípravného řízení povinen postupovat podle § 38 odst. 1, § 39 tr. ř. po oznámení usnesení o vznesení obvinění (§ 163 odst. 3 tr. ř.). Obviněnému je třeba nejprve umožnit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou jednotné názory na některé otázky nutné obhajoby v přípravném řízení. Jde především o otázky, od kdy musí mít obviněný, který není mladistvý, v přípravném řízení obhájce, jestliže důvod nutné obhajoby vznikl již od vznesení obvinění, jaký je správný postup při zvolení, resp. ustanovení obhájce v těch případech a v případech mladistvých, je-li třeba zajistit účast obhájce v co nejkratší lhůtě, a zda v době, kdy obviněný obhájce ještě
Meritum Advokacie
R 65/1970
Právna veta: Odměna za převzetí zastoupení ve věci výkonu rozhodnutí náleží i tehdy, jestliže v řízení o výkon rozhodnutí zastupuje oprávněného týž zástupce, který jej zastupoval v řízení, v němž bylo vydáno vykonávané rozhodnutí.

Úryvok z textu:
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 2 byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy; současně bylo rozhodnuto o nákladech výkonu rozhodnutí tak, že byla oprávněnému přiznána náhrada odměny za návrh na výkon rozhodnutí 190 Kčs, soudního poplatku 316 Kčs a hotových výloh 7 Kčs, nebyla však oprávněnému přiznána náhrada odměny za převzetí zastoupení 190 Kčs a dalších hotových výloh 7 Kčs. Výrok o nákladech výkonu rozhodnutí nebyl blíže odůvodněn. Městský soud v Praze potvrdil usnesením z 9. 9. 1969
MENU