Nájdené rozsudky pre výraz: orgány činné v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6135 dokumentov
3935 dokumentov
11341 dokumentov
30 dokumentov
7 dokumentov
360 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 62/1980
Právna veta: Orgán VB, který byl svědkem trestného činu, nemůže být v trestním stíhání vedeném o tomto trestném činu činný jako vyhledávací orgán, popř. jako vyšetřovatel, protože pro jeho poměr k věci lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti (§ 30 odst. 1 tr. ř.), a to bez ohledu na to, zda byl slyšen jako svědek, popř. zda je nutno jej jako svědka vyslechnout.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného J. M. krajský soud v Českých Budějovicích zrušil podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. rozsudek okresního soudu v Táboře ze dne 29. listopadu 1979 .sp. zn. 3 T 461/79 a podle § 260 tr. ř. vrátil věc okresnímu prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný J. M. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., který spáchal tak, že dne 19. 7. 1979 kolem 23.45 hod. v Soběslavi, okres Tábor, po tř. Rudé armády řídil osobní aut
Merito veci Poriadková pokuta
Právna veta: K ukládání pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř. I. Jestliže obviněný bezdůvodně odmítne podrobit se odběru krve ke zjištění obsahu alkoholu v ní podle § 114 odst. 2 tr. ř., lze tento úkon na něm vynucovat uložením pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř. Pořádkovou pokutu mu však lze za to uložit jen jednou a nikoliv opakovaně. II. Za nedodržení lhůty k odůvodnění odvolání stanovené v § 249 odst. 1 tr. ř. nelze uložit pořádkovou pokutu podle § 66 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Prostějově ze dne 13. července 1981 sp. zn. Pv 324/ /81 a čtyři usnesení vyhledávacího orgánu SNB — 00VB v Prostějově ze dne 23. 6. 1981 č. CVS 479/81, jimiž byla obviněnému M. S. uložena pořádková pokuta ve výši 500 Kčs. Z odůvodnění: Usnesením vyhledávacího orgánu SNB — OOVB Prostějov ze dne 23. 6. 1981 č. CVS 479/81 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní s
Právna veta: Pri riešení otázky, kedy trestný čin alebo prečin vyšiel najavo (§ 15 ods. 2 Tr. por.), nie je rozhodujúce, kedy niektorý z orgánov činných v trestnom konaní prípadne bezpečnostný orgán vypočúval obvineného či podozrivého, ale kedy sa niektorý z týchto orgánov akýmkoľvek spôsobom dozvedel, že osoba, ktorá podlieha právomoci vojenských súdov z dôvodov uvedených v § 14 ods. T. Tr. por., spáchala trestný čin alebo prečin (napr. z trestného oznámenia, z výpovedí svedkov alebo spolnohvinených a pod.)

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Vojenským obvodovým súdom v Bratislave Najvyšší súd ČSSR rozhodol, že príslušný na prerokovanie trestnej veci obvineného V. F. je Vojenský obvodový súd v Bratislave. odôvodnenia: Okresný prokurátor v Nitre podal na obvineného V. F. a ďalších troch spoluobvinených návrh na potrestanie pre prečin proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb., ktorého sa mali dopustiť tak, že po predchá
Merito veci Tlumočníci
Právna veta: Orgány činné v trestním řízení jsou povinny při přibírání tlumočníků ve smyslu § 28 tr. ř. důsledně dbát ustanovení § 11 vyhl. ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona čís. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tj. požádat o provedení tlumočnických úkonů především specializované ústavy pro tlumočnickou činnost, a není-li to možné, požádat o provedení takových úkonů tlumočníky zapsané v seznamu krajského soudu. Pokud příslušný orgán hodlá za podmínek § 24 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících ustanovit osobu, která není zapsána v seznamu tlumočníků, ověří si podle po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnětu odvolání obžalovaného byl napadený rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu zrušen a věc byla podle § 260 tr. ř. vrácena vojenskému obvodovému prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Vyšší vojenský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, také správnost postupu řízení, které tomuto rozsudku předcházelo a po doplnění dokazování došel k závěru, že rozhodnutí samosoudce soudu prvního stupně a řízení, které mu př
Právna veta: I. Orgány činné v trestním řízení jsou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. povinny zjišťovat i skutečnosti potřebné pro výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody podle § 39a odst. 5 tr. zák. obdobně jako pro výroky podle odst. 2 až 4 citovaného ustanovení. Vojenský soud může totiž rozhodnout o výkonu trestu odnětí svobody ve vojenském nápravném útvaru jen tehdy, jestliže lze předpokládat, že tento způsob výkonu trestu bude možno realizovat. II. Výkon trestu odnětí svobody ve vojenském nápravném útvaru je pro odsouzeného příznivější než výkon trestu v první nápravně výchovné skupin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem ze dne 27. dubna 1982 sp. zn. Tzv 4/82 Nejvyšší soud ČSSR vyslovil, že usnesením vyššího vojenského soudu, jakož i v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6, § 254 odst. 1, § 256 tr. ř., rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a přikázal vojenskému obvodovému soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem vojenského obvodového soudu ze dne 27. 10. 1981 sp. zn. 2 T 261/81 byl P. K., tehdy vojín základní služby, u
R 8/1982
Právna veta: Nejde o trestný čin podplácania v zmysle § 161 ods. 1 Tr. zák., ak páchateľ poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inému za to, aby pred orgánom činným v trestnom konaní ako svedok zamlčal okolnosť, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie. V takom prípade ide podľa okolností o prípravu, resp. návod na trestný čin krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § 175 ods. 1 písm. b) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote zo 4. júla 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený J. L. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podlá § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. a z trestného činu podplácania podľa § 161 ods. 1 Tr. zák. Výrok o vine z trestného činu podplácania založil okresný súd na zistení, že obvinený 28. februára 1980 asi o 10.00 hod. vo Vyšnej Pokoradzi prišiel do domu J. H. a ponúkol mu sumu 100 Kčs s tým, aby pred Verejn
Merito veci Dokazování
Kľúčové slová: základné zásady trestného konaniazánik trestnosti zásada dokazovania
R 44/1989
Právna veta: I. Bez objasnenia okolností, ktoré môžu odôvodniť zánik trestnosti činu obvineného, nie je zistený skutočný stav veci v zmysle § 2 ods. 5 Tr. por., a preto nemožno rozhodovať o vine obvineného. II. O zisťovaní podmienok zániku trestnosti platia všeobecné zásady trestného konania, teda v dokazovaní aj zásada vyhľadávania. Okolnosti odôvodňujúce zánik trestnosti musia orgány činné v trestnom konaní objasňovať z úradnej povinnosti. Nie je povinnosťou obvineného, aby dokazoval tieto okolnosti.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 31. júla 1987 sp. zn. 2 T 128/87 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom obvodného súdu Bratislava 1 z 31. júla 1987 sp. zn. 2 T 128/87 bol obvinený P. V. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. (spáchaného z nedbanlivosti) v podstate na tom sk
Merito veci Doprava
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 i rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 19. júla 1985 sp. zn. 4 To 191/85 a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zd
Merito veci Dokazování
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. augusta 1979 sp. zn. 1 T 16/79 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. decembra 1979 sp. zn. 1 To 59/79 bola obvinená V. K. oslobodená podľa § 226 písm. d) Tr. por. z obžaloby pre dvojnásobný trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý údajne spáchala tak, že 23. mája 1978 v čase od 5.45 do 6.45 hod. vo svojom byte v P. v dôsledku neusporiadaných rodinných pomerov ovplyvnených nadmerným požívaním alkoholických nápojov usmrtila najprv dcéru M
Merito veci Znalecký dôkaz
R 64/1980
Právna veta: Ustanovenie § 107 ods. 1 Tr. por. ukladá orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý znalca pribral, povinnosť poskytnúť znalcovi potrebné vysvetlenie zo spisu. Ak je to potrebné pre podanie znaleckého posudku, dovolí znalcovi nazrieť do spisu, prípadne mu spisy požičia. Môže mu dovoliť aj to, aby bol prítomný pri vypočúvaní obvineného a svedkov a aby im kládol otázky vzťahujúce sa na predmet znaleckého dokazovania. Znalec je tiež oprávnený navrhnúť, aby boli inými dôkazmi najprv objasnené okolnosti potrebné pre podanie posudku. Z toho vyplýva, že znalec môže podať posudok spravidla až po zadov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 19. júna 1979 sp. zn. 2 T 19/79 bol obžalovaný Š. N. uznaný za vinného z pokusu o trestný čin znásilnenia podľa § 8 ods. 1, i§ 241 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. marca 1979 vo večerných hodinách pri osade P. násilím odviedol dievča M. V. do blízkeho lesa. Prikázal dievčaťu zobliecť sa donaha s úmyslom vykonať súlož. Keď to odmietla, bil ju rukami po tvári tak, že jej spôsobil ťažké zranenia, ktorých liečenie s prácenesc
MENU