Nájdené rozsudky pre výraz: poučenie o opravnom prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

528 dokumentov
274 dokumentov
1284 dokumentov
4 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Opravné prostředky
Právna veta: I když byl obžalovaný po vyhlášení rozsudku poučen o právu podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, ale v písemném vyhotovení bylo uvedeno, že proti rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, nelze jeho odvolání zamítnout jako opožděné jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu v písemném vyhotovení rozsudku.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného V. F. proti rozsudku krajského soudu v Brně z 20. 6. 1986 sp. zn. 1 T 18/86 Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu, ve výroku o ochranném dohledu a výrocích o náhradě škody. Dále podle § 259 odst. 3 tr. ř. při nezměněném výroku o vině trestnými činy ublíže
Právna veta: Ustanovenie § 143 ods. 1 Tr. por. o tom, že ak sa uznesenie oznamuje obvinenému i jeho obhajcovi, plynie lehota na podanie sťažnosti od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané neskoršie, sa nevzťahuje na prípady, v ktorých bolo uznesenie oznámené obhajcovi i obvinenému, hoci podľa § 137 ods. 2 Tr. por. postačilo vyhlásiť uznesenie len obhajcovi, prípadne sa uznesenie malo doručiť len obhajcovi. V takomto prípade plynie lehota na podanie sťažnosti od oznámenia uznesenia obhajcovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. b] Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného J. T. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. júla 1983 sp. zn. 1 T 15/80, ktorým podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. rozhodol, že sa vykoná podmienečne odložený trest odňatia slobody uložený odsúdenému J. T. Z odôvodnenia: Podľa § 137 ods. 1, 2 Tr. por. uznesenie sa oznamuje buď vyhlásením uznesenia v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením odpisu uznesenia. Ak má osoba, ktorej
Právna veta: Aj v odôvodnení rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia možno pracovníka upozorniť na možnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Ak rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia nenadobudlo ešte právoplatnosť do dňa, v ktorom bola pracovníkovi daná výpoveď, treba platnosť tejto výpovede posudzovať aj z toho hľadiska, či sa pracovník skutočne dopustil porušenia pracovnej disciplíny pred týmto upozornením a potom opätovne po tomto upozornení, obsiahnutom v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť výpovede danej mu žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce a tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, aby mu mohla byť daná výpoveď, a že nejde ani o prípad opakovaného porušenia pracovnej disciplíny. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu s odôvodnením, že žalobcovi bolo uložené už kárne opatrenie pre porušenie pracovnej disciplíny, bol v ňom upozornený aj na možnosť výpovede a napriek tomu opäto
20
Právna veta: K otázke poplatkovej povinnosti odporcu pri schválení zmieru (§ 99 O. s. p.) v konaní, v ktorom bal navrhovatel oslobodený od súdnych poplatkov

Úryvok z textu:
Pri rozhodovaní o súdnych poplatkoch ostávajú v súdnej praxi ešte niektoré čiastkové otázky pre zovšeobecnenie získaných poznatkov a prijatie výkladových záverov k nim. Jednou z takých otázok je posudzovanie poplatkovej povinnosti odporcu, ak uzavrel súdny zmier s navrhovateľom, ktorý v dôsledku oslobodenia od súdnych poplatkov (zo zákona či na základe rozhodnutia) nebol povinný zaplatiť poplatok z návrhu na začatie konania. V praxi súdov Slovenskej socialistickej republiky bola zistená ne
1
Právna veta: Zhodnotenie praxe súdov pri výklade a aplikácií noviel trestných predpisov z r. 1973 a zák. č. 44/1973 Zb. o ochrannom dohľade.

Úryvok z textu:
Č. 1/1975 sb. rozh. Zhodnotenie praxe súdov pri výklade a aplikácii noviel trestných predpisov z r. 1973 a zák. č. 44/1973 Zb. o ochrannom dohľade (Plénum Najvyššieho súdu ČSSR zo 16. decembra 1974 č. Plsf 3/74.) Rezolúcia XIV. sjazdu KSČ považuje za naliehavú úlohu v súčasnej etape rozvoja socialistickej spoločnosti „energický a koordinovaný boj proti kriminalite, včasný a rozhodný postih páchateľov trestných činov“. Súbor trestných predpisov z r. 1973 (novely trestnoprávnych predpi
MENU