Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3872 dokumentov
1845 dokumentov
2739 dokumentov
505 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 15/1978
Právna veta: Ak je obvinený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 Tr. por. za Osobu, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. V takýchto prípadoch treba pribrať tlmočníka ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami. Nepribratie tlmočníka je skrátením práva na obhajobu {§ 33 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 8. januára 1976 sp. zn. 4 T 1063/75 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že sa 24. augusta 1975 v nočných hodinách v Smižanoch spolu s maloletým I. I. vlámal do predajne Jednoty č. 21—141 a odcudzil rôzny tovar v ŠMC 4602 Kčs na škodu Jednoty ĽSD v Spišskej Novej Vsi. Za tento trestný čin mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr.
Merito veci Hlavné pojednávanie
R 70/1980
Právna veta: V neprítomnosti obvineného možno konať hlavné pojednávanie len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ich podstatou je zabezpečenie práva na obhajobu a zistenie objektívnej pravdy. Spravidla je vylúčené konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného, ak je stíhaný pre pokračujúci, trvajúci a podobný trestný čin a na podklade spisového materiálu možno usudzovať, že obvinený pokračuje v trestnom čine aj po skončení prípravného konania, prípadne po podaní obžaloby. V takomto prípade by v neprítomnosti obvineného nemohol byť riadne zistený skutkový stav. Pri rozhodovaní o tom, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 bol obvinený P. Ď. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa '§ 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako otec maloletej Júlie Ď., ku kt
R 1/1979
Právna veta: I. Obviněný musí mít v případech uvedených v § 36 tr. ř. obhájce od doby, kdy vznikl důvod nutné obhajoby. Je-li tento důvod dán již v době vznesení obvinění, musí mít obviněný obhájce od vznesení obvinění (§ 36 odst. 1, 2, 3, § 41 odst. 2 a § 165 odst. 1 tr. ř.). V řízení proti mladistvému musí mít mladistvý obhájce vždy od vznesení obvinění (§ 291 tr. ř.). II. Vznikl-li důvod nutné obhajoby od vznesení obvinění, je orgán přípravného řízení povinen postupovat podle § 38 odst. 1, § 39 tr. ř. po oznámení usnesení o vznesení obvinění (§ 163 odst. 3 tr. ř.). Obviněnému je třeba nejprve umožnit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou jednotné názory na některé otázky nutné obhajoby v přípravném řízení. Jde především o otázky, od kdy musí mít obviněný, který není mladistvý, v přípravném řízení obhájce, jestliže důvod nutné obhajoby vznikl již od vznesení obvinění, jaký je správný postup při zvolení, resp. ustanovení obhájce v těch případech a v případech mladistvých, je-li třeba zajistit účast obhájce v co nejkratší lhůtě, a zda v době, kdy obviněný obhájce ještě
Merito veci Nutná obhajoba
R 4/1977
Právna veta: V případě nutné obhajoby nelze konat hlavní líčení v nepřítomnosti obhájce, který musí být přítomen během celého trvání hlavního líčení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR pravomocný rozsudek okresního soudu v Náchodě ze dne 13. 3. 1975 sp. zn. 1 T 23/75 a věc O. M. vrátil okresnímu soudu v Náchodě k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Proti shora uvedenému rozsudku okresního soudu v Náchodě podal ve prospěch obviněného O. M. stížnost pro porušení zákona generální prokurátor ČSR. Vytýká v ní, že obviněnému byl sice správně ustanoven podle § 36 odst. 1 písm. a)
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcaznalecké dokazovaniedokazovanie v trestnom konaní
R 3/1989
Právna veta: Posudek ústavu podle § 110 odst, 1 tr. r. se podává písemně a jako důkaz se vždy provádí přečtením, ke kterému není třeba souhlasu stran (§ 110 odst. 2, § 212 tr. ř.). Teprve ukáže-li se to potřebné, lze dále vyslechnout jako znalce ústavem v posudku označenou osobu, která posudek vypracovala, popř. dvě takové osoby, jde-li o případ uvedený v § 105 odst. 2 tr. ř. Jestliže taková osoba nebo osoby nejsou zapsány v seznamu znalců, je podmínkou jejich výslechu jako znalců, aby složily znalecký slib.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného B. K. proti rozsudku krajského soudu v Ostravě ze 16. 6. Í987 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný B. K. uznán vinným vedle jiných trestných činů také trestným Činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1. odst. 2 písni c) tr. zák. Podle skutkových zjištění soudu prvého stupně spočívala tato trestná činnost v tom, že dne 31. 12. 1985 kolem 21.00 hod. v mcsíě Albrechticích, část Hynčice, okr. Brunt
Kľúčové slová: právo obvineného na obhajobu
R 43/1989
Právna veta: Oznámí-li obhájce vyšetřovateli, že se chce účastnit všech vyšetřovacích úkonů (§ 165 odst. 4 tr. ř.), je vyšetřovatel povinen sdělit mu včas dobu a místo každého vyšetřovacího úkonu, nejde-li o úkon neodkladný, a to bez ohledu na to, zda úkon provede sám nebo požádá o jeho provedení dožádaný orgán přípravného řízení. Je porušením práva obviněného na obhajobu (§ 2 odst. 13, § 165 odst. 1 tr. ř.), pokud je v přípravném řízení doplňováno vyšetřování výslechem svědka, aniž byl obhájce předem uvědoměn o době a místu konání výslechu, ačkoliv požádal vyšetřovatele o účast na vyšetřovacích úkonech ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost městského prokurátora v Praze proti usnesení městského soudu v Praze z 5. 8. 1987 sp. zn. 3 T 16/87. Z odůvodnění: Obžalobou městského prokurátora v Praze byl obviněný R. P. stíhán pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 18. 5. 1987 v přesně nezjištěné době kolem 22.15 hod. v prvním patře domu č. 5 v Praze 7, Letohradské ulici, po předchozí hádce a vzájemné potyčce napadl svoji družku
R 18/1982
Právna veta: Výklad ustanovenia § 198 ods. 1 veta druhá Tr. por. o skrátení lehoty na prípravu obžalovaného na hlavné pojednávanie.

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujalo dňa 16. februára 1982 podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. q organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. Plsf 1/73 z 2. júla 1973 a čl. 8 ods. 2 smernice pléna Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o výkone súdneho dozoru č. Plsf 2/78 k správnemu výkladu ustano
R 6/1971
Právna veta: Hlavné pojednávanie vo veciach, v ktorých sa konalo iba objasňovanie (§ 178a až 179f Tr. por.), možno konať v neprítomnosti obvineného, ak v zmysle § 202 ods. 2 Tr. por. je samosudca toho názoru, že možno vec spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť i bez prítomnosti obvineného a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky: 1) návrh prokurátora na potrestanie bol obvinenému doručený a obvinený bol na hlavné pojednávanie riadne predvolaný; zo zápisnice s ním spísanej podľa § 76 ods. S Tr. por. je zrejmé, že boli zachované ustanovenia § 91 až 93 a § 95 Tr. por., 2) a že mu bolo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Na viaceré dopyty súdov, či možno a kedy možno konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného vo veciach, v ktorých sa konalo len objasňovanie, zaujíma trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR toto stanovisko: Na prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní vo veciach v ktorých sa konalo iba objasňovanie prečinov (§ 179a až 179f Tr. por.), treba primerane použiť ustanovenie § 202 ods. 2 a 3 Tr. por. Na rozdiel od citovaného ustanovenia Trestného poriadku: obvinenému nemusí
Právna veta: Orgány činné v trestním řízení jsou povinny při přibírání tlumočníků ve smyslu § 28 tr. ř. důsledně dbát ustanovení § 11 vyhl. ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona čís. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tj. požádat o provedení tlumočnických úkonů především specializované ústavy pro tlumočnickou činnost, a není-li to možné, požádat o provedení takových úkonů tlumočníky zapsané v seznamu krajského soudu. Pokud příslušný orgán hodlá za podmínek § 24 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících ustanovit osobu, která není zapsána v seznamu tlumočníků, ověří si podle po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnětu odvolání obžalovaného byl napadený rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu zrušen a věc byla podle § 260 tr. ř. vrácena vojenskému obvodovému prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Vyšší vojenský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, také správnost postupu řízení, které tomuto rozsudku předcházelo a po doplnění dokazování došel k závěru, že rozhodnutí samosoudce soudu prvního stupně a řízení, které mu př
R 25/1978
Právna veta: Není-li na obsílce k jednání, ke kterému je třeba podle předpisů trestního řádu obviněného předvolat, uveden přesný cas (den i hodina) jednání, nejde o předvolání podle předpisů trestního řádu a obviněnému proto nezačíná běžet lhůta k přípravě. V takovém případě nelze konat jednání v nepřítomnosti obviněného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 14. července 1976 sp. zn. 3 To 225/76, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného Z. V. proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. dubna 1976 sp. zn. 1 T 36/76 a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. dubna 1976 sp. zn. 1 T 36/76 byl obviněný Z.
MENU