Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12203 dokumentov
4981 dokumentov
38096 dokumentov
15 dokumentov
13 dokumentov
138 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
34
Právna veta: V konaní o registrácii zmluvy o prevode nehnutelnosti, ktorá je v družstevnom socialistickom vlastníctve, musí štátne notárstvo preskúmať aj to, či sú splnené predpoklady pre toto nakladanie s družstevným majetkom v zmysle ustanovenia § 96 Hospodárskeho zákonníka (zákona č. 109/1964 Zb.).

Úryvok z textu:
Č. 34/1973 sb. rozh. V konaní o registrácii zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá je v družstevnom socialistickom vlastníctve, musí štátne notárstvo preskúmať aj to, či sú splnené predpoklady pre toto nakladanie s družstevným majetkom v zmysle ustanovenia § 96 Hospodárskeho zákonníka (zákona č. 109/1964 Zb.). (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28. 4. 1972, 1 Cz 52/72) Štátne notárstvo v Čadci rozhodnutím z 25. 8. 1970 registrovalo zmluvu uzavretú 29. 1. 1969 medzi Jednotou, ľudovým spotre
34
Právna veta: Ak sa podanie adresované súdu odovzdá pošte na prepravu ako doporučená zásielka, nie je pre zistenie dátumu odoslania zásielky rozhodujúca len podacia pečiatka na obálke (obale) zásielky.

Úryvok z textu:
Č. 34/1978 sb. rozh. Ak sa podanie adresované súdu odovzdá pošte na prepravu ako doporučená zásielka, nie je pre zistenie dátumu odoslania zásielky rozhodujúca len podacia pečiatka na obálke (obale) zásielky. (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 26. 1. 1977, 1 Cz 143/76) Mestský súd v Bratislave rozsudkom zamietol návrh matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti; tento rozsudok bol matke maloletých doručený 12. 4. 1976. Krajský súd v Bratislave uznesením odvolanie matky zamietol s
24
Právna veta: Na podklade vykonatelných rozhodnutí zdravotníckeho zariadenia (vrátane platobných výmerov a výkazov o nedoplatkoch), vydaných v rámci pôsobnosti týchto orgánov rozhodovať o právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb (v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 zák. č. 20/1966 Zb.), možno nariadiť súdny výkon rozhodnutia. To platí aj o vykonatelných platobných výmeroch o príplatkoch a o výkazoch nedoplatkov zostavených na základe vykonatelných platobných výmerov podla ustanovenia § 65 ods. 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb.

Úryvok z textu:
Č. 24/1971 sb. rozh. Na podklade vykonateľných rozhodnutí zdravotníckeho zariadenia (vrátane platobných výmerov a výkazov o nedoplatkoch), vydaných v rámci pôsobnosti týchto orgánov rozhodovať o právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb (v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 zák. č. 20/1966 Zb.), možno nariadiť súdny výkon rozhodnutia. To platí aj o vykonateľných platobných výmeroch o príplatkoch a o výkazoch nedoplatkov zostavených na zákla
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
Právna veta: Omisívny trestný čin je dokonaný až márnym uplynutím lehoty danej na splnenie povinnosti. To platí aj pre neplatenie jednotlivých mesačných dávok výživného. Preto kým neprešla márne lehota na zaplatenie výživného na bežný mesiac, znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy sú naplnené a tento trestný čin je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie splátky výživného na predchádzajúci meciac. Trestný čin je však dokončený až posledným dnom tohto mesiaca. Tento deň je rozhodujúci pre začatie lehoty stanovenej na premlčanie trestného stíhania, pre použitie amnestie ap.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil odsudzujúcu časť rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1983 sp. zn. 2 To 84/83 a sám rozhodol vo veci tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. s použitím čl. IV písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. B. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že od 1.
29
Právna veta: Za škodu spôsobenú občanovi nedodaním objednaného tovaru v dohodnutej lehote a na dohodnuté miesto zodpovedá obchodná organizácia, aj keď podla dohody o predaji veci mal občan tovar prevziať u inej organizácie (dodávatela).

Úryvok z textu:
Č. 29/1977 sb. rozh. Za škodu spôsobenú občanovi nedodaním objednaného tovaru v dohodnutej lehote a na dohodnuté miesto zodpovedá obchodná organizácia, aj keď podľa dohody o predaji veci mal občan tovar prevziať u inej organizácie (dodávateľa). (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 30. 9. 1975, 1 Cz 79/75) Žalobcovia navrhli, aby žalované socialistické organizácie boli zaviazané zaplatiť im 905 Kčs s prísl. a uvádzali, že so žalovaným ľudovým spotrebným družstvom uzavreli zmluvu, podľa ktore
43
Právna veta: Ak organizácia nepodala na súde v trojmesačnej lehote uvedenej v ustanovení § 64 Zák. práce žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, skončil sa pracovný pomer dojednaný na určitú dobu, aj keby výpoveď pracovníka daná bez uvedenia výpovedného dôvodu bola neplatná.

Úryvok z textu:
Č. 43/1982 sb. rozh. Ak organizácia nepodala na súde v trojmesačnej lehote uvedenej v ustanovení § 64 Zák. práce žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, skončil sa pracovný pomer dojednaný na určitú dobu, aj keby výpoveď pracovníka daná bez uvedenia výpovedného dôvodu bola neplatná. (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28. 5. 1980, Cz 8/80) Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že jeho pracovný pomer so žalovanou organizáciou skončil 31. 10. 1978. Uviedol, že účastníci uza
2
Právna veta: Stíhať obvineného pred súdom možno len na základe obžaloby alebo návrhu na potrestanie, ktoré podal prokurátor. Preto aj vydanie trestného rozkazu súdom v konaní o prečine na základe návrhu alebo súhlasu prokurátora prichádza do úvahy len vtedy, ak prokurátor podal súdu návrh na potrestanie. Právo prokurátora navrhnúť súdu, aby vec bola vybavená trestným rozkazom (§ 314e odst. 1 písm. b/ Tr. por.), nič nemení na povinnosti prokurátora podať súdu návrh na potrestanie za prečin, ak dôjde k záveru, že výsledky objasňovania odôvodňujú postavenie podozrivého pred súd (§ 179e odst. 1 písm. a/ Tr. po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Č. 2/1975 sb. rozh. Stíhať obvineného pred súdom možno len na základe obžaloby alebo návrhu na potrestanie, ktoré podal prokurátor. Preto aj vydanie trestného rozkazu súdom v konaní o prečine na základe návrhu alebo súhlasu prokurátora prichádza do úvahy len vtedy, ak prokurátor podal súdu návrh na potrestanie. Právo prokurátora navrhnúť súdu, aby vec bola vybavená trestným rozkazom ( § 314e odst. 1 písm. b/ Tr. por.), nič nemení na povinnosti prokurátora podať súdu návrh na potrestanie za pr
74
Právna veta: Bezpodieloví spoluvlastníci sa nemôžu dohodnúť o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Počas trvania manželstva môže toto spoluvlastníctvo zrušiť oba súd (§ 148 ods. 1 O. z.). S výnimkou vecí, ktoré podla svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého z manželov.

Úryvok z textu:
Č. 74/1973 sb. rozh. Bezpodieloví spoluvlastníci sa nemôžu dohodnúť o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Počas trvania manželstva môže toto spoluvlastníctvo zrušiť oba súd ( § 148 ods. 1 O. z.). S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého z ma
MENU