Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12203 dokumentov
4981 dokumentov
38096 dokumentov
15 dokumentov
13 dokumentov
138 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 18/1972
Právna veta: I. Pri pokračujúcom trestnom čine možno obvineného stíhať za ďalšiu časť činnosti, ktorá vyšla medzitým najavo, ale bola spáchaná pred vyhlásením rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý sa stal právoplatným a ktorý sa týka inej časti tej istej pokračujúcej trestnej činnosti, len pod tou podmienkou, že právoplatný rozsudok o tejto druhej časti pokračujúcej trestnej činnosti bol zrušený v mimoriadnom opravnom konaní. Inak trestnému stíhaniu za túto ďalšiu časť pokračujúceho trestného činu bráni prekážka už rozsúdenej veci (§ 11 ods. 1 písm. f) Tr. por.}. II. K postupu súdu, ktorý zistí, že o inej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 30. 9. 1970 sp. zn. 3 Ts 166/70 bol obvinený A. H. uznaný vinným z prečinu proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov nepodmienečne. Pre výkon tohto trestu bol zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v prospech obvineného A. H. Naj vyšš
Merito veci Ustanovenie obhajcu
R 60/1972
Právna veta: I. Pri ustanovení obhajcu obvinenému v prípade povinnej obhajoby už v prípravnom konaní nemožno postupovať tak váhavo, aby sa tým zmaril zmysel povinnej obhajoby obhajcom, ale treba postupovať s najväčším urýchlením, aby sa obhajcovi zabezpečila reálna možnosť vykonávať svoje práva, najmä právo zúčastniť sa na vyšetrovacích úkonoch už od vznesenia obvinenia (§ 165 ods. 1 Tr. por. j. Porušenie tejto zásady je chybou prípravného konania, pre ktorú je spravidla nutné vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie podľa § IBS ods. 1 písm. f 3 Tr. por. II. Uvedenie miesta a času vyšetrovacieho úkonu (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal v neprospech obvineného J. U. generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 17. 9. 1971 sp. zn. 1 To 117/71 i rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. 7. 1971 sp. zn. 8 T 22/71 a vrátil vec na došetrenie krajskému prokurátorovi v Banskej Bystrici. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júla 1971 sp. zn. 8 T 22/71 bol obžalovaný J. U. uznaný vinným z pokusu trestné
R 12/1980
Právna veta: Pri novom podmienečnom odsúdení za ten istý skutok možno započítať do novej skúšobnej doby len tú časť skúšobnej doby určenej predchádzajúcim rozsudkom, ktorá uplynula od právoplatnosti tohto rozsudku do jeho zrušenia v mimoriadnom opravnom konaní, aj to len pod podmienkou, že podmienečne odsúdený viedol v tomto čase poriadny život pracujúceho človeka (§ 59 ods. 3 Tr. zák.)

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Michalovciach z 3. januára 1979 sp. zn. 4 T 199/78 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 26. januára 1977 sp. zn. 1 T 998/76 bola obvinená F. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 12. au
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
Právna veta: Omisívny trestný čin je dokonaný až márnym uplynutím lehoty danej na splnenie povinnosti. To platí aj pre neplatenie jednotlivých mesačných dávok výživného. Preto kým neprešla márne lehota na zaplatenie výživného na bežný mesiac, znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy sú naplnené a tento trestný čin je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie splátky výživného na predchádzajúci meciac. Trestný čin je však dokončený až posledným dnom tohto mesiaca. Tento deň je rozhodujúci pre začatie lehoty stanovenej na premlčanie trestného stíhania, pre použitie amnestie ap.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil odsudzujúcu časť rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1983 sp. zn. 2 To 84/83 a sám rozhodol vo veci tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. s použitím čl. IV písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. B. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že od 1.
Kľúčové slová: vrátenie vecioslobodzujúci rozsudokúschova na štátnom notárstve
R 52/1984
Právna veta: Z hľadiska ustanovenia § 48 ods. 1 písm. b) Tr. por. aj nepojatie čiastkových skutkov do odsudzujúceho rozsudku, ktoré súd nepovažoval za dokázané, má pri pokračovaní v trestnom čine povahu oslobodzujúceho rozsudku. Predpokladom pre postup podľa § 80 ods. 1 tretia veta Tr. por. o uložení veci, ktorá bola podľa § 78 yydaná alebo je podľa § 79 Tr. por. odňatá, do úschovy na štátnom notárstve je, aby iná osoba na ňu uplatnila právo, o ktorom však sú pochybnosti. Ak na vec, ktorú obvinený podľa § 78 Tr. por. vydal, neuplatňuje právo iná osoba, nemožno postupovať podľa § 80 ods. 1 tretia veta Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 15. októbra 1982 sp. zn. 1 T 2/72 zrušil podľa § 48 ods. 1 písm. a), c) Tr. por. zaistenie vecí, a to sumy 19 178,40 Kčs obvineného F. N., ďalej vkladnej knižky č. 607600, znejúcej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs, nachádzajúcich sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 7/71. Súčasne podľa § 80 ods. 1 Tr. por. nariadil vrátiť sumu 19 178,40 Kčs obvinenému F. N., uvedenú vkladnú knižku č. 607600 s vkladom 27 960,20 Kčs R. N. a ďalšiu sumu 30
MENU