Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12203 dokumentov
4981 dokumentov
38096 dokumentov
15 dokumentov
13 dokumentov
138 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vyzvedačstvo
R 4/1974
Právna veta: Pod pojmom „zbiera údaje obsahujúce štátne tajomstvo“ v zmysle § 105 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. o trestnom čine vyzvedačstva treba rozumieť nielen zhromažďovanie a sústreďovanie údajov obsahujúcich štátne tajomstvo, ale postačí aj akékoľvek neoprávnené disponovanie páchateľa s nimi, napr. ich neoprávnené prechovávanie s úmyslom vyzradiť ich cudzej moci. Ak páchateľ neoprávnene prechováva údaje obsahujúce štátne tajomstvo a len dodatočne sa rozhodne vyzradiť ich cudzej moci, dopúšťa sa trestného činu vyzvedačstva podľa § 105 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. od toho času, keď pojal takéto rozhodnutie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Československej socialistickej republiky v prospech obvineného M. I. proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1973 sp. zn. 2 To 54/72. Z odôvodnenia: Rozsudkom krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. novembra 1972 sp. zn. 1 T 41/72 bol obvinený M. I. uznaný za vinného z trestného činu vyzvedačstva podľa § 105 ods. 1 aline
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Merito veci Dokazování
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. augusta 1979 sp. zn. 1 T 16/79 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. decembra 1979 sp. zn. 1 To 59/79 bola obvinená V. K. oslobodená podľa § 226 písm. d) Tr. por. z obžaloby pre dvojnásobný trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý údajne spáchala tak, že 23. mája 1978 v čase od 5.45 do 6.45 hod. vo svojom byte v P. v dôsledku neusporiadaných rodinných pomerov ovplyvnených nadmerným požívaním alkoholických nápojov usmrtila najprv dcéru M
Merito veci Podplácanie
R 26/1973
Právna veta: K rozlišovaniu trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. a trestných činov proti hospodárskej disciplíne podľa druhého oddielu druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, osobitne trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 Tr. zák. Ak zodpovedný hospodársky pracovník poskytuje z prostriedkov socialistickej organizácie úplatok za účelom zaistif takej organizácii alebo jej zložke neoprávnené výhody, dopúšťa sa trestného činu porušovania povinosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech obvinených A. P., V. K. a F. L., Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 1970 sp. zn. 5 T 23/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1971 sp. zn. 1 To 14/71, pokiaľ sa týkali obvinených A. P., V. K. a F. L. a vec týchto obvinených vrátil na došetrenie krajskému prokurátorovi v Košiciach. Z odôvodnenia: Rozsudkom N
R 12/1980
Právna veta: Pri novom podmienečnom odsúdení za ten istý skutok možno započítať do novej skúšobnej doby len tú časť skúšobnej doby určenej predchádzajúcim rozsudkom, ktorá uplynula od právoplatnosti tohto rozsudku do jeho zrušenia v mimoriadnom opravnom konaní, aj to len pod podmienkou, že podmienečne odsúdený viedol v tomto čase poriadny život pracujúceho človeka (§ 59 ods. 3 Tr. zák.)

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Michalovciach z 3. januára 1979 sp. zn. 4 T 199/78 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 26. januára 1977 sp. zn. 1 T 998/76 bola obvinená F. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 12. au
Merito veci Obnova řízení
35
Právna veta: V konaní o povolenie obvnovy nemôže súd preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhodovaní vyrovnal so všetkými okolnosťmi a obhajobou obvineného, či rešpektoval zásadu bezprostrednosti a ústnosti pri dokazovaní a pod.

Úryvok z textu:
Č. 35 V konaní o povolenie obvnovy nemôže súd preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhodovaní vyrovnal so všetkými okolnosťmi a obhajobou obvineného, či rešpektoval zásadu bezprostrednosti a ústnosti pri dokazovaní a pod. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 24. 8. 1987 sp. zn. 2 To 39/87.) Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť odsúdeného T. G. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22. mája 1987 sp. zn
R 25/1973
Právna veta: I. Ak páchateľ použije násilie síce proti viacerým osobám, ale s úmyslom zmocniť sa len jednej cudzej veci, spácha len jeden a nie viaceré trestné činy lúpeže podľa § 234 Tr. zák. II. K výkladu podmienok uloženia trestu smrti podľa § 29 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zákonnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 24. apríla 1972 sp. zn. 1 T 13/72 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 20. 7. 1972 sp. zn. 1 To 38/72, ako aj zákonnosť konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že uvedenými rozhodnutiami nedošlo k takému porušeniu zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na uloženie trestu smrti obvineným A. S. a S. B. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 24. apríla 19
34
Právna veta: Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnutelnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnutelnosti.

Úryvok z textu:
Č. 34/1971 sb. rozh. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnuteľnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnuteľnosti. (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 10. 7. 1970, 6 Cz 41/70) V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov P. P. a M. P. bolo právoplatnými rozsudkami súdov oboch stupňov r
75
Právna veta: Za prevod budovy alebo pozemku v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. treba považovať i zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva týchto nehnutelností.

Úryvok z textu:
Č. 75/1973 sb. rozh. Za prevod budovy alebo pozemku v zmysle ustanovenia § 490 ods. 2 O. z. treba považovať i zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva týchto nehnuteľností. (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 20. 7. 1973, 2 Cz 72/73) Zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva uzavretou 24. 4. 1972 medzi spoluvlastníkmi E. R., M. Š., A. P., O. T. a čs. štátom – ObNV v B. – V., došlo k reálnemu rozdeleniu pozemku parc. č. 1351 v B. vo výmere 3758 m2, a to podľa g
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
MENU