Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
59 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Cenné papiere, medzi ktoré patria aj akcie, môžu meniť časom nielen svojich vlastníkov, ale aj podobu, či už z vôle samotnej spoločnosti, ktorá ich emitovala alebo z dôvodov zmeny zákonnej úpravy, ktorá sa ich týka. Osoba, ktorá ich nadobúda neskôr ako hneď po ich emisii, ich nadobúda už s takýmito zmenami.Akcia sa chápe ako cenný papier, ktorý je peniazmi oceniteľným zápisom v zákonom ustanovenej podobe a forme (§ 2 ods. 1 ZCP). Tento zápis sa nachádza buď na listine (§ 10 ods. 1 písm. a/ ZCP) alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom. Keďže listiny pripojené k žalobe sú označe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 20 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: E. , s.r.o. , N., IČO: X. , zast. Mgr. R. K. , advokátom, D. proti žalovanému: M. , a.s. , O. , IČO: X. , v konaní o uloženie povinnosti vykonať zmenu zápisu akcionára v zozname akcionáro v, na dovolanie žalobcu proti rozsudku K
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podstatou inštitútu premlčania trestného stíhania je zánik trestnej zodpovednosti páchateľa trestného činu po uplynutí zákonom stanovenej doby, ktorá sa rôzni podľa závažnosti trestnej činnosti. Dôvody zavedenia tohto inštitútu sú predovšetkým praktické a do určitej miery súvisia aj s chápaním trestného práva ako ultima ratio (krajný prostriedok nápravy páchateľa). Ich východiskovým bodom je myšlienka, že postupom času zaniká potreba trestnoprávnej reakcie štátu na protiprávne konanie či už z hľadiska generálnej prevencie (trestný čin sa postupne vytráca zo spoločenského povedomia, znižujú sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsy ho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Szaba, v trestnej veci proti obvinenému JUDr. M. Š., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/ 1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku , o dovolaní ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
Merito veci Zastupovanie.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnenie zastupovať štát pred súdom v zmysle § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prináleží Slovenskému pozemkovému fondu, len keď je nesporná existencia vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súdneho konania. Ak konanie o určenie vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti súvisí s pozemkovými úpravami, koná za štát Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky; pokiaľ s pozemkovými úpravami nesúvisí, koná za štát Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu ostatným uznesením zo 17. júna 2004, sp. zn. 8 Co Q/2004, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie vo veci zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že ich ná­ hradu účastníkom nepriznal. Rozhodol tak po zistení, že neboli splnené pod­ mienky konania. Poukázal na znenie ustanovenia § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. a § 17 zákona č. 229/1991 Zb., z ktorých zákonné splnomoc­ nenie Slovenského pozemkového fondu zastupovať štát v konaní pred s
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon o majetku obcí sa nevzťahuje na nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy, okrem výnimky stanovenej v § 9a ods. 11. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis (§ 9a ods. 11 zákona o majetku obcí). Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo/48/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa : Okresná prokuratúra Senica , ul. Janka Kráľa 735, 905 45 Senica, proti odporcovi: Mesto Senica , so sídlom Mestský úrad Senica, ul. Štefánikova 1408/56, o návrhu prokurátora na zrušenie uznes
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade ustanovenia § 132 Exekučného poriadku ide iba o také práva, ktoré sú spojené s konkrétnymi zaknihovanými cennými papiermi. Exekútor vykonáva delegovanú súdnu moc a po vydaní poverenia počas exekúcie autoritatívne rozhoduje o jednotlivých úkonoch exekúcie. Exekučný súd iba použitím presne určených procesných rozhodnutí „kontroluje“ činnosť exekútora, ale nemôže mu ukladať záväzné pokyny, ako má v exekúcii postupovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : E. a. s., so sídlom H. , IČO: X. , zast. JUDr. I. M. , advokátom, Advokátska kancelária M. a P., s. r. o., so sídlom B.K. IČO: X. , proti žalovanému: 1/ F. N. M. S., so sídlom T. , IČO: X. , 2/ C. D. C. P. S., a. s., S., IČO: X. , 1/ a 2/, zast. advokátskou kanceláriou B. & P., s. r. o., so sídlom H. , IČO: X. o 3 101 175,10 Eur (93 426 000, -- Sk) , o od volaní žalovaného 1/ a
Merito veci o uloženie povinnosti vykonať zmenu zápisu akcionára v zozname akcionárov
Najvyšší súd 1 Obdo 20/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: E., s.r.o., N., IČO: X., zast. Mgr. R. K., advokátom, D. proti žalovanému: M., a.s., O., IČO: X.
Merito veci o určenie neplatností voľby a neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, o určenie, že žalovaný 3/ nie je jediným akcionárom žalovaného
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 155/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. P. Dukesa a členiek Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu: Ing. P. T., N., zastúpený advokátom JUDr. R. S., M., proti žalovanému 1/: Ing. N. L., N., žalovanému 2/: E
Merito veci určenie neplatnosti uznesenia VZ
Najvyšší súd 5 Obo 44/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. Bratislava, zastúpeného P. Bratislava, proti žalovaným: 1. T., a. s., Z. Bratislava, 2.. Bratislava, obaja zastúpení JUDr. E., advokátkou, K. Bratislava, 3. I. Bratislava, zastúpeného JUDr. J., advokátom, P., Bratislava, 4. I. Bratislava, 5. J. Košice, 6.. Košice, zastúpeného JUDr. J., advokátom,., Košice, o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, u
Merito veci určenie neplatnosti uznesenia VZ
Najvyšší súd 5 Obo 44/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. Bratislava, zastúpeného P. Bratislava, proti žalovaným: 1. T., a. s., Z. Bratislava, 2.. Bratislava, obaja zastúpení JUDr. E., advokátkou, K. Bratislava, 3. I.
Merito veci o nahradenie prejavu vôle
4Ndob/31/2012 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. S. B.-B., X., F., zapísaná v Obchodnom registri spoločnosti v N., reg. Č. B X., proti žalovaným: 1/ osoby uvedené v prílohe č. 1/ žaloby, 2/ dedičia žalovaného 1/, 3/ Slovenská republika zastúpená Obvodným úradom Bra
MENU