Nájdené rozsudky pre výraz: akciová cena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
987 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účinného do 30. júna 2007, nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok.Za pôvodnú cenu možno považovať iba cenu platnú bezprostredne pred vyhlásením akcie je v súlade so zákonom a či uvedenie predchádzajúcej ceny, za ktorú sa taktiež, ale nie bezprostredne pred vyhlásením akcie, určitý tovar predával, možno definovať ako uvádzanie nepravdivého údaju a takét ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci žalobcu: T. S. SR, a.s., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 28. júla 2006, č. P/0016/04/06, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského s
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje (§ 44 ods. 1 Obchodného zákonníka). Žalobca je spotrebiteľ, ktorému priznáva Obchodný zákonník v zásade rovnaký rozsah práv ako súťažiteľom, pretože je dotknutý nekalosúťažným konaním. Je teda osobou oprávnenou domáhať sa prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži podľa § 53 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J.P., K.X., B., zastúpeného advokátkou JUDr. M. T., Š. n. X., B. proti žalovanému: O.S., a.s., P.X., B., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., D.V.C. X., B., o zaplatenie 100 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Kraj
Kľúčové slová: nekalosúťažné konanieporovnávacia reklamaznaky klamlivej reklamy
R 17/2010
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neprípustná je porovnávacia reklama, ak neporovnáva objektívne vlastnosti produktov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci navrhovateľa: K., IČO: X., zastúpeného JUDr. V., proti odporcovi: T. IČO: X., zastúpeného JUDr. D., v konaní o nekalej súťaži, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obo 256/2006-155 zo dňa 27. júna 2007, takto r o z h o d o l : Rozsudok odvolacieho súdu z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. O d ô v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 238 ods. 4 a 5 O.s.p., ktoré odseky majú vo vzťahu k ods. 1 až 3 tohto ustanovenia povahu špeciálnej úpravy, dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva, o zapretí rodičovstva alebo o osvojení. Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovak Telec om, a.s. , so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10, zastúpeného JUDr. Oliverom Balážom, advokátom v Bratislave, Zámocká 10, proti žalovanému M. G. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom v Stropkove, Nám. SNP 7, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Prešove, Námestie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom čiastočne vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť: 1/ zdržať sa klamlivého označovania tovaru, ktorým poškodzuje spotrebiteľa tak, že cena predávaného tovaru na cenovkách v jeho predajniach je nižšia, ako cena toho istého tovaru, účtovaná pri pokladni, 2/ uverejniť výrok právoplatného rozsudku, v rozsahu prvého výroku na náklady žalovaného spolu s informáciou, že ide o právoplatné súdne rozhodnutie, v denníku S. a v denníku N., v troch po sebe n
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem spotrebiteľ je primárne definovaný v ust. 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a samotná zákonná definícia spotrebiteľa podľa žalobcu nevylučuje zo skupiny osôb podnikateľské subjekty. Stanovuje len podmienku, že osoba nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Žalobca je advokát, pričom predmetom činnosti advokáta, nie je uzatváranie zmlúv o pripojení s mobilným operátorom, resp. kúpa akciových telefónov, ale poskytovanie právnych služieb. Z uvedeného podľa žalobcu logicky vyplýva, že žalobca nemohol konať a nekonal v rámci predmetu svojej obc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1ObdoV/9/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. P., K., B., právne zastúpeného JUDr. M. T., advokátkou, Š., B., proti žalovanému O. S., a. s., M., B., IČO: X., právne zastúpenému advokátskou kanceláriou B., B. a spol., s. r. o., D., B., IČO: X., v konaní o zaplatenie 3 319,39 eur (100 000 Sk), na dovolan
Merito veci SOI - 38 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb.
Najvyšší súd 2 Sžo 348/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci žalobcu: T. S. SR, a.s., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/482/2015 6814205179 28. 01. 2016 JUDr. Miroslav Šedivec ECLI:SK:OSRA:2016:6814205179.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca sudcom JUDr. Miroslavom Šedivcom v právnej veci navrhovateľa: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava, zastúpený advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol. s r. o., IČO: 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/439/2015 6814208169 28. 01. 2016 JUDr. Miroslav Šedivec ECLI:SK:OSRA:2016:6814208169.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca sudcom JUDr. Miroslavom Šedivcom v právnej veci navrhovateľa: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava, zastúpený advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol. s r. o., IČO: 3
Merito veci o zaplatenie
Najvyšší súd 6 Obo 302/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J.P., K.X., B., zastúpeného advokátkou JUDr. M. T., Š. n. X., B. proti žalovanému: O.S., a.s., P.X., B., IČO: X., zastúpeného advo
MENU