Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 86

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
311 dokumentov
3 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so získaním oprávnenia na podnikateľskú činnosť zákon spája vznik oprávnenia na zrušenie BSM súdom. Ide o špeciálnu úpravu (lex specialis) v pomere k § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, pretože v tomto ustanovení (§ 148a ods. 2) je dôvod na jeho zrušenie dané priamo zákonom. Podmienkou je, aby jeden z manželov získal oprávnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci navrhovateľky Mgr. M. L., bývajúcej vo V., zastúpenej P. a P. advokátska kancelária spol. s r.o., so sídlom P., proti odporcovi Ing. Š. L., bývajúcemu vo V. o návrhu na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 7 C 132/2007, o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 2.3. januára 2001, č. k. 19 C 611/00-40, zamietol žalobu o zrušenie uznesenia tohto súdu z 12. mája 1997, č. k. 20 C 1140/96- 37, ktorým bol schválený zmier uzavretý medzi žalovaným 1) a žalovanou 2), obsahom ktorého bolo určenie, že žalovaná 2) je nájomníčkou bytu nachádzajúceho sa v K., na Kalinovskej ul. č. 2, na 7. poschodí, číslo bytu 35. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom aktívnej legitimácie žalobkyne, pretože nebola účastníčkou konania, v ktorom doš
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zanikajú uspokojením nároku (§ 252 až 257 Zákonníka práce), uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené (§ 258 Zákonníka práce). dohodou o sporných nárokoch (§ 259 Zákonníka práce), smrťou zamestnanca (§ 260 Zákonníka práce), prípadne neuplatnením práva v stanovenej lehote – preklúziou. Výpočet spôsobov zániku práv a povinnosti je v Zákonníku práce uvedený taxatívne. Znamená to, že iným, v Zákonníku práce neuvedeným spôsobom, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov nezanikajú, a to ani vtedy, keby zamestnanec a zamestnávateľ prejavili v tomto sme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného Z., a.s., T., zastúpeného Mgr. J. G., advokátom v D., proti povinnému M. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. T. B., advokátom v P., o vymoženie 170 811,40 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica, pod sp. zn. 7 Er 203/2007, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. decembra 2007 sp. zn. 4 CoE 111/2007, t a k t o :
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Trovy konania, prisúdené účastníkovi zastupovanému advokátom alebo komerčným právnikom, za zastupovanie, je účastník, ktorému bola uložená ich náhrada, povinný ich zaplatiť advokátovi alebo komerčnému právnikovi. Ak to povinný dobrovoľne nesplní, advokát alebo komerčný právnik nemôže podať návrh na výkon rozhodnutia vo vlastnom mene, ale len ako zástupca účastníka, ak má splnomocnenie na podanie tohto návrhu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením z 27. novembra 1992 sp. zn. E 2060/92-6 nariadil výkon rozhodnutia na uspokojenie pohľadávky oprávneného vo výške 2130 Sk a trov návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia 760 Sk odpísaním z účtu povinného v banke. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie povinný a požadoval jeho zmenu a návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietnuť. Namietal, že dňa 10. júna 1992 zaplatil istinu 38 000 Sk ako aj trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia na účet navr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zo znenia čl. 73 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý kogentne určuje, že Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, nemožno žiadnou prípustnou interpretačnou metódou vyvodiť individuálne právo poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na 150-členný ústavodarný a zákonodarný orgán v Slovenskej republike. Preto je zjavne neopodstatnený podnet podaný na Ústavný súd Slovenskej republiky, v ktorom sa tvrdí porušenie takéhoto neexistujúceho práva.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 15. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených JUDr. Ing. I. Š., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo veci porušenia ústavného práva upraveného v čl. 73 ods. 1 a čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 482 zo 4. decembra 1996 a takto r o z h o d o l : Podnet skupiny poslancov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak predávajúci porušil zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, podľa ktorej v katastri nehnuteľnosti nebolo vložené vlastnícke právo a tú istú nehnuteľnosť ďalšou zmluvou prevedie na iného, nemá toto porušenie za následok neplatnosť v poradí druhej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej bol v katastri nehnuteľnosti povolený vklad vlastníckeho práva. Ten kto bol dvojitým scudzením poškodený má nárok na náhradu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu (§ 420n Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. rozsudkom z 8. júla 1998, určil, že kúpna zmluva uzavretá medzi odporcami I) a II) v P. 13. júla 1995, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. K., zapísané na LV č. 1234 ako pare. č. 2607 - záhrada vo výmere 160 m a pare. č. 2608 - zastavaná plocha vo výmere 174 m a dom na nej stojaci s. č. 7823 s príslušenstvom, je neplatná. Za neplatnú určil aj ďalšiu kúpnu zmluvu, uzavretú medzi odporcom I) a odporcami III) a IV) 10. novembra 1997 týkajúcu sa tých ist
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K nadobudnutiu dedičstva však nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstvo začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ M. L., bývajúcej v H.č. X., 2/ P. K., bývajúceho v R.č. X., 3/ T. K., narodenej X., bývajúcej v R.č. X., proti odporcom 1/ JUDr. I. V., bývajúcemu v K., C.č. X., 2/ Ľ. T., bývajúcej v K., K. č. X., o určenie nehnuteľnosti do dedičstva, vedenej na Okresnom sú
Kľúčové slová: od zmluvy môže účastník odstúpiťporušiť povinnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, ak to ustanovuje zákon, alebo sa na tom účastníci dohodli. Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V danej veci však odporkyňa ako budúca predávajúca ešte za života R. B. ako budúceho kupujúceho platne odstúpila od zmluvy, pretože budúci kupujúci porušil povinnosti, ktoré mu vyplývali z bodu 3 zmluvy o budúcej zmluve, pretože platby spojené s užívaním bytu neplnil riadne a včas. V dôsledku toho doš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. M artina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej , v právnej veci navrhovateľov 1/ J. N. , bývajúceho v Z. , 2/ M. N. , bývajúceho v Z. , obaja zastúpení JUDr. K. B. , advokátom v N. , proti odporkyni M. Č. , bývajúcej v Z. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom v Z. , o povin nosť uzavrieť kúpnu zmluvu , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 17
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "konkurzný súd") uznesením č. k. 1K/59/2014-47 z 20. júla 2015 zamietol návrh navrhovateľa (veriteľa) na vyhlásenie konkurzu podaný proti dlžníkovi I. B., nar. X., J. (ďalej len "dlžník"). V odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ preukazoval oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu rozhodcovským rozsudkom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri R. a. s. B. sp. zn. II-A/0412/0003 z 9. augusta 2013, ktoré sa stalo právoplatné 31.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu v posudzovanej veci v konaní pred správnymi orgánmi oboch stupňov bolo porušené jedno zo základných pravidiel správneho konania vymedzené v § 3 ods. 2 Správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány sú povinné postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Podľa názoru odvolacieho súdu, vo veci zároveň existujú dôvodné pochybnosti ohľadne doručov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/15/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., so sídlom S., právne zastúpeného JUDr. Ing. Ľ. N., advokátom, so sídlom X.M., proti žalovanému:
MENU