Nájdené rozsudky pre výraz: obžalovacia zásada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
37 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 278 ods. 1 Tr. por. súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu. Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods. 1 Tr. por. (teraz § 278 ods. 1 Tr. por.), podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 To 18 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného MUDr. R. B. , pre t restný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej už len „Tr. zák.“ ) na ver ejnom zasadnutí konanom 24 . marca 201 1, o odvolaní obžalovaného proti r
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú najmä také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanej MVDr. M. K. pre pokračovací trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. na verejnom zasa dnutí konanom 26. februára 2013 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a člen ov senátu JUDr. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej repub
Merito veci spor o príslušnosť
Právna oblasť: Trestné právo

N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22. mája 2008 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému M. G. a spol., pre pokračujúci trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171 a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné podľa § 22 Tr. por. prerokoval spor
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Totožnosť skutku je zachovaná, ak je zachovaná jeho podstata. Podstatu skutku pritom tvorí, ako už bolo aj vyššie uvedené, konanie páchateľa (obžalovaného), ktorým sa rozumejú prejavy vôle páchateľa vo vonkajšom svete, pokiaľ sú zahrnuté zavinením a následok týmto konaním spôsobený, ktorý je relevantný z hľadiska trestného práva hmotného a ktorý spočíva v porušení alebo ohrození hodnôt (záujmov, vzťahov) chránených trestným zákonom, t.j. objektu trestného činu. Následkom z hľadiska zachovania totožnosti skutku je potrebné rozumieť porušenie individuálneho objektu trestného činu v jeho ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného J. B. a spol. , pre trest ný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 , ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej už len Tr. zák.) na ne verejnom zasadnutí 29. júna 2011 v Bratislave , o dovolaní obvineného
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Už v uznesení o vznesení obvinenia bolo konanie obvinenej popísané v podstate tak, že poškodeného po predchádzajúcej konverzácii silno sotila, v dôsledku čoho spadol na zem a keď ležal na zemi, zo zadného vrecka nohavíc mu vybrala finančnú hotovosť. Pokiaľ obvinená poškodeného po predchádzajúcej konverzácii silno sotila a bezprostredne potom, čo spadol na zem mu z vrecka nohavíc zobrala hotovosť, išlo v prvom rade o konanie úmyselné. Nedopatrením, náhodou, neúmyselne, nemožno iného po predchádzajúcom rozhovore silno sotiť (videla ho), pretože je to logický nezmysel v rozpore s významom takto p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/71/2020 Identifikačné číslo spisu: 2319010092 Dátum vydania rozhodnutia: 09.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:2319010092.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zel
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyšší súd zastabilizoval svoj názor k aktivite polície a prípadnej policajnej provokácii vo viacerých rozhodnutiach, resp. v judikáte. I. Skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaním, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie alebo navádzanie, či iné vedomé iniciovanie spáchanej trestnej činnosti u druhej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2TdoV/12/2021 Identifikačné číslo spisu: 9518100042 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:9518100042.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Pa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty zločinu subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, za ktorý bol obvinený O. N. odsúdený, sa nevyžaduje konanie páchateľa v podobe použitia vylákaných prostriedkov na iný účel. Táto podmienka je upravená v ustanovení § 225 ods. 2 Trestného zákona, ktoré obvinený v dovolaní mylne cituje. Použitie prostriedkov „na iný účel, ako boli pôvodne určené“ je jedným zo znakov vtedajšej skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona. Z citácie časti ustanovenia je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2TdoV/9/2018 Identifikačné číslo spisu: 9517100020 Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9517100020.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Ale
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 234 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa vznieslo obvinenie, pričom podľa už zmieneného § 278 ods. 1 Trestného poriadku súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu. Odlišná je v tomto smere právna úprava (§ 278 ods. 3 a § 284 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), pokiaľ ide o zmenu (rozšírenie) právneho posúdenia skutku, ktorým súd nie je viazaný. Totožnosť skutku teda musí byť zachovaná naprieč celým konaním, čo si však nemožno vysvetľovať tak, že medzi popisom skutku v jednotlivých rozhodnutiach orgánov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1TdoV/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 9515100180 Dátum vydania rozhodnutia: 13.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. František Mozner Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9515100180.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Františka Moznera a sudcov JUDr. Petra
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Tak ako obžalovaný aj prokurátor má právo predložiť v konaní pred súdom znalecký posudok, pričom toto právo mu prináleží ako strane v konaní aj s ohľadom na ustanovenie § 234 ods. 4 Trestného poriadku, podľa ktorého po podaní obžaloby môže prokurátor uložiť policajtovi zabezpečiť dôkaz, ktorý je potrebné vykonať v konaní pred súdom. Je zjavné, že zákonodarca v záujme naplnenia zásady „rovnosti zbraní" umožnil prokurátorovi prostredníctvom policajta zabezpečovať dôkazy aj v konaní pred súdom, tejto možnosti však právnu úpravu neprispôsobil a citované ustanovenie (§ 234 ods. 4 Trestného poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4To/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 9519100260 Dátum vydania rozhodnutia: 05.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9519100260.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zeleňa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Neuhradenie daňových povinností (neuhradenie dane, ktorú daňový subjekt priznal v daňovom priznaní, resp. skrátenie dane pri nesprávnom výpočte základu dane) nie je samo o sebe trestným činom neodvedenia dane a poistného, resp. skrátenie dane a poistného. Trestnoprávna zodpovednosť v tomto prípade nie je konštruovaná ako zodpovednosť objektívna, teda ako zodpovednosť za výsledok (dlh), ale ako zodpovednosť individuálna, ktorá vychádza zo zodpovednosti za konanie, a to za konanie zavinené. Aby mohlo prísť k trestnoprávne relevantnému konaniu, nestačí, ak niekto spôsobí daňový dlh, ale je nevyhn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6To/12/2016 Identifikačné číslo spisu: 9510100079 Dátum vydania rozhodnutia: 23.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9510100079.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniel
MENU